Om SFR 2-samrådet

I miljöbalkens 6:e kapitel ska vissa ansökningar enligt miljöbalken och kärntekniklagen innehålla ett samråd, där berörda ska kunna få information och ställa frågor till den sökande. Kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB startade ett samråd för slutförvaring låg- och medelaktivt avfall år 2010 och höll sitt sista samrådsmötet 2014.

Den 11 april 2018 skickade Naturvårdsverket in Finlands svar på Esbosamrådet till domstolen (aktbilaga 102), som du hittar här >>

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG deltog i samrådet och skickade inlagor till SKB tillsammans med Naturskyddsföreningen. Under samrådet kritiserade föreningarna bolaget för att inte betrakta SFR 2 som en ny kärnteknisk anläggning i avsikt att undvika en fullständig miljöprövning. Föreningarna ville dessutom se ett bättre underlag att samråda om, särskilt vad gäller lokalisering och långsiktig säkerhet, och varnade för en lång prövningsprocess med många kompletteringskrav om inte en attitydförändring sker hos kärnavfallsbolaget.

På MKG:s hemsida kan du hitta föreningens samrådsinlagor och länkar till nyheter om samrådsmötena >> 

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret pågår i domstol 
Regeringen har den 27 januari 2022 gett tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. har den 27 april 2022 skickat in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) och kompletterat den 27 januari 2023 och den 8 maj 2023. Den 11 maj godkände HFD regeringens beslut. Kärnavfallsbolaget SKB har den 30 juni 2023 skickat in ett underlag till mark- och miljödomstolens prövning av tillståndet med villkor.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos domstol och SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Den 21 december 2022 gav mark- och miljödomstolen tillstånd enligt miljöbalken. Länsstyrelsen i Uppsala län har överklagat domstolens beslut om villkor till miljöverdomstolen. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen.
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev