Om Strålsäkerhetsmyndigheten

Den 16 mars 2011 ansökte kraftindustrins kärnavfallsbolag, SKB, om tillstånd att få bygga ett slutförvarssystem för använt kärnbränsle. Ansökan prövas både mot miljöbalken och mot kärntekniklagen. Det är Mark- och miljödomstolen respektive Strålsäkerhetsmyndigheten som har i uppdrag att genomföra respektive prövningsprocess och därefter lämna var sitt yttrande till regeringen som fattar de slutgiltiga tillståndsbesluten. 

Prövningen hos Strålsäkerhetsmyndigheten
Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM har mottagit två ansökningar enligt kärntekniklagen från kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB. Bolaget ansöker dels om en slutförvarsanläggning för använt kärnbränsle i Forsmark och dels om Clink, en gemensam anläggning för mellanlager och inkapsling av kärnbränsle i Oskarshamn. I den sistnämnda ansökan ingår det nuvarande mellanlagret Clab.  

Strålsäkerhetsmyndigheten har under den inledande sakgranskningsfasen skickat ut ansökan på remiss för insamling av synpunkter. Myndigheten har också skickat flera kompletteringsbegäranden till sökanden, kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB. Myndigheten, liksom mark- och miljödomstolen, kungjorde ansökan den 29 januari 2016.

På Strålsäkerhetsmyndighetens hemsida kan du läsa om prövningsprocessen och ställa frågor om slutförvarsarbetet och om det radioaktiva avfallet. 

Myndighetens granskningsplan >>
Strålsäkerhetsmyndighetens hemsida >>
Kontaktuppgifter till utredare på Strålsäkerhetsmyndighetens hemsida >>

 

 

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m. I och med att MKG:s kansli lagts ner i slutet av 2024 är det möjligt att informationen inte längre är aktuell.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret pågår i domstol 
Regeringen gav den 27 januari 2022 tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. skickade den 27 april 2022 in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) och kompletterade den 27 januari 2023 och den 8 maj 2023. Den 11 maj godkände HFD regeringens beslut. Kärnavfallsbolaget SKB skickade den 30 juni 2023 in ett underlag till mark- och miljödomstolens med begäran om tillstånd med villkor för kärnbränsleförvaret och inkapslingsanläggningen. Domstolen har remissat underlaget och skriftväxling pågår. Huvudförhandlingen planeras till september 2024. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen där nästa steg är att kärnavfallsbolaget SKB skickar in en ny säkerhetsanalys PSAR som ska godkännas innan byggstart kan ske.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Den 21 december 2022 gav mark- och miljödomstolen tillstånd enligt miljöbalken. Länsstyrelsen i Uppsala län överklagade domstolens beslut om villkor till miljööverdomstolen och fick delvis rätt. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen där det första steget för att bolaget ska få börja bygga är att en inlämnad ny säkerhetsanalys PSAR godkänns.
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

Inga aktuella händelser.

Till kalenderhistoriken

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev