Om Strålsäkerhetsmyndigheten

Den 16 mars 2011 ansökte kraftindustrins kärnavfallsbolag, SKB, om tillstånd att få bygga ett slutförvarssystem för använt kärnbränsle. Ansökan prövas både mot miljöbalken och mot kärntekniklagen. Det är Mark- och miljödomstolen respektive Strålsäkerhetsmyndigheten som har i uppdrag att genomföra respektive prövningsprocess och därefter lämna var sitt yttrande till regeringen som fattar de slutgiltiga tillståndsbesluten. 

Prövningen hos Strålsäkerhetsmyndigheten
Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM har mottagit två ansökningar enligt kärntekniklagen från kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB. Bolaget ansöker dels om en slutförvarsanläggning för använt kärnbränsle i Forsmark och dels om Clink, en gemensam anläggning för mellanlager och inkapsling av kärnbränsle i Oskarshamn. I den sistnämnda ansökan ingår det nuvarande mellanlagret Clab.  

Strålsäkerhetsmyndigheten har under den inledande sakgranskningsfasen skickat ut ansökan på remiss för insamling av synpunkter. Myndigheten har också skickat flera kompletteringsbegäranden till sökanden, kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB. Myndigheten, liksom mark- och miljödomstolen, kungjorde ansökan den 29 januari 2016.

På Strålsäkerhetsmyndighetens hemsida kan du läsa om prövningsprocessen och ställa frågor om slutförvarsarbetet och om det radioaktiva avfallet. 

Myndighetens granskningsplan >>
Strålsäkerhetsmyndighetens hemsida >>
Kontaktuppgifter till utredare på Strålsäkerhetsmyndighetens hemsida >>

 

 

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret 
Regeringen har den 27 januari 2022 gett tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. har den 27 april skickat in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen. SKB har valt att i första hand prioritera SKB:s andra pågående mål hos domstol och myndighet, närmast ansökan om ett utökat mellanlager, Clab, som domstolen gav tillstånd till den 22 juni 2022.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos domstol och SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Den 21 december gav mark- och miljödomstolen tillstånd enligt miljöbalken. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen.
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

Inga aktuella händelser.

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev