Granskningen av slutförvaret måste gräva djupare

Idag lämnar den internationella granskningsgruppen som ska gå igenom ansökan om slutförvaring av det högaktiva kärnavfallet sin första preliminära bedömning. Granskningsgruppen har varit i Stockholm i en vecka för att fråga ut representanter från Svensk Kärnbränslehantering SKB. Men den viktigaste informationen undanhålls granskningsgruppen – det vill säga all fakta och information som SKB har valt att inte ha med i ansökan. 

- Utfrågningen visar att den internationella granskningsgruppen behöver vidga sin blick och gräva djupare. Flera underlag från Naturskyddsföreningen och oberoende forskare bör kunna ge gruppen bättre insikter i var de ska leta. Det går inte bara att läsa kärnavfallsbolagets ansökan för att hitta bristerna. Det livsfarliga radioaktiva avfallet frånkärnkraften måste hanteras bättre, säger Mikael Karlsson, Naturskyddsföreningens ordförande 

I april i år lämnade kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB in en ansökan om att få bygga ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark. Detta livsfarliga avfall måste hållas isolerat från människa och miljö i hundratusentals år. Ansökan prövas nu av Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, och Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt och prövningen beräknas ta många år. Det är som ett led i den prövningen som regeringen har bett kärnenergibyrån OECD/NEA att tillsätta en internationell granskningsgrupp för att stödja myndighetens granskning. Denna vecka har granskningsgruppen varit i Stockholm för att fråga ut representanter från kärnavfallsbolaget. Idag lämnar gruppen en preliminär bedömning av hur arbetet går. 

Naturskyddsföreningen följer den internationella granskningsgruppens arbete och har även varit observatör på veckans utfrågningar. Föreningen ser ett stort problem i att gruppen verkar fokusera mest på vad kärnavfallsbolaget skriver i ansökan. Erfarenheterna från det samråd som föregått ansökan visar tydligt att bolaget undviker att nämna de största bristerna. Vid utfrågningen saknade granskningsgruppen uppenbart kunskap om den kritik som svenska och internationella forskare framfört av bolagets syn på hur de kopparkapslar och den lerbuffert som ska vara huvudskyddet mot läckage beter sig, även på kort sikt. 

- Här kom kraftindustrin mycket lindrigt undan. Den internationella gruppen ställde inga skarpa frågor om kopparkorrosion, trots all kritik som har kommit från kunniga forskare om hur koppar kan korrodera, menar Johan Swahn från Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, som arbetar med slutförvarsfrågor åt Naturskyddsföreningen. 

Inför utfrågningen har Naturskyddsföreningen och MKG skickat in en engelsk översättning av frågor som ställts i samrådet inför ansökan till Strålsäkerhetsmyndigheten som vidarebefordrat dessa till granskningsgruppens ordförande. 

Läs mer om Naturskyddsföreningens och MKG:s underlag till granskningsgruppen >>

Läs mer om utfrågningarna >>

För frågor kontakta: 

Mikael Karlsson, ordförande Naturskyddsföreningen, 070-316 27 22, mikael.karlsson(at)naturskyddsföreningen.se 

Johan Swahn, kanslichef, Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, 070-4673731, johan.swahn(at)mkg.se 

Louise Wileen Bjarke, presschef Naturskyddsföreningen, 070-884 77 28 
louise.bjarke(at)naturskyddsföreningen.se 

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret pågår i domstol 
Regeringen har den 27 januari 2022 gett tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. har den 27 april 2022 skickat in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) och kompletterat den 27 januari 2023 och den 8 maj 2023. Den 11 maj godkände HFD regeringens beslut. Kärnavfallsbolaget SKB skickade den 30 juni 2023 in ett underlag till mark- och miljödomstolens med begäran om tillstånd med villkor för kärnbränsleförvaret och inkapslingsanläggningen. Domstolen har remissat underlaget och bolaget ska svara med bemötanden på de inskickade synpunkterna till den 19 december. Huvudförhandling planeras till den 20-24 maj 2024. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen där nästa steg är att SSM skickar in en ny säkerhetsanalys PSAR.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos domstol och SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Den 21 december 2022 gav mark- och miljödomstolen tillstånd enligt miljöbalken. Länsstyrelsen i Uppsala län har överklagat domstolens beslut om villkor till miljöverdomstolen och fick delvis rätt. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen där det första steget för att bolaget ska få börja bygga är att en inlämnad ny säkerhetsanalys PSAR godkänns..
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

Inga aktuella händelser.

Till kalenderhistoriken

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev