Kärnavfallsbolaget SKB misstolkar ny myndighetsrapport om kopparkorrosion

Kärnavfallsbolaget SKB, med Vattenfall och E.ON och deras dotterbolag som ägare, har skickat ut ett pressmeddelande där bolaget anser att medierapporteringen om den nya rapport om kopparkorrosion som Strålsäkerhetsmyndigheten nyligen publicerat är missvisande. Men det är kärnavfallsbolaget SKB:s försök att tolka rapporten som det minsta stöd för dess arbete med slutförvaret som är missvisande. Rapporten är ett tydligt problem för SKB och dess ägare.

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, har gått igenom myndighetsrapporten, författad av professor Digby Macdonald vid Pennsylvania State University i USA, och har funnit att den visar på flera saker som av vikt för att bedöma slutförvarets säkerhet.

1. Myndighetsrapporten visar att de kopparkorrosionsprocesser i rent vatten i en syrefri miljö som KTH-forskarna Peter Szakálos och Gunnar Hultquist har kritiserat SKB för att strunta i finns. Det innebär att SKB har haft fel i sin kritik av forskarna de senaste åren.

2. Myndighetsrapporten fortsätter med att säga att det dessutom finna ett antal andra processer som kan pågå när ett slutförvar när syret är förbrukat. Processer som SKB inte har tagit hänsyn till fram till idag. SKB har tvärtom hävdat att koppar i stort sett är immunt mot korrosion i slutförvarsmiljön.

3. Myndighetsrapporten kommer fram till att det blir oerhört viktigt att den barriär av lera som ska skydda kopparkapseln är helt tät för att det inte ska bli stora korrosionsproblem. SKB hävdar att leran ska hålla tätt, men det finns det inte forskningsstöd för. Tvärtom kan det relativt torra berget i Forsmark innebära att kapslarna korroderar snabbt i slutförvaret när kapslarna är varma och leran inte hunnit tätna. Detta kan pågå under en tidsperiod av över tusen år och det finns en uppenbar risk att kapslarna börjar läcka. Slutförvaret havererar i stället för att isolera människa och miljö från radioaktiva ämnen i hundratusentals år.

4. Författaren till myndighetsrapporten konstaterar att eftersom lerbufferten måste vara så extremt tät så skulle det lika gärna duga med stål som kapselmaterial. Detta innebär att kärnkraftsindustrins slutförvarsmetod bara bygger på säkerheten hos en barriär, lerbufferten. En barriär som är ifrågasatt både på kort och lång sikt vad gäller slutförvarets miljösäkerhet. Kopparkapslarna som ska skydda mot läckage har varit en bluff.

Kärnavfallsbolaget SKB avser att nästa vecka lämna in en ansökan om att får tillstånd att bygga ett slutförvar för använt kärnbränsle vid Forsmarks kärnkraftverk.

För mer information kontakta:
Johan Swahn, kanslichef, MKG, 070-467 37 31, johan.swahn(at)mkg.se

Kontakt för att få kommentarer kan lämpligen även tas med Peter Szakálos på KTH (070-7537946) eller med Jan Linder, myndighetsexpert på Strålsäkerhetsmyndigheten.

 

Länk:

Pressmeddelandet som pdf >>

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret pågår i domstol 
Regeringen har den 27 januari 2022 gett tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. har den 27 april 2022 skickat in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) och kompletterat den 27 januari 2023 och den 8 maj 2023. Den 11 maj godkände HFD regeringens beslut. Kärnavfallsbolaget SKB skickade den 30 juni 2023 in ett underlag till mark- och miljödomstolens med begäran om tillstånd med villkor för kärnbränsleförvaret och inkapslingsanläggningen. Domstolen har remissat underlaget och bolaget ska svara med bemötanden på de inskickade synpunkterna till den 19 december. Huvudförhandling planeras till den 20-24 maj 2024. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen där nästa steg är att SSM skickar in en ny säkerhetsanalys PSAR.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos domstol och SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Den 21 december 2022 gav mark- och miljödomstolen tillstånd enligt miljöbalken. Länsstyrelsen i Uppsala län har överklagat domstolens beslut om villkor till miljöverdomstolen och fick delvis rätt. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen där det första steget för att bolaget ska få börja bygga är att en inlämnad ny säkerhetsanalys PSAR godkänns..
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

Inga aktuella händelser.

Till kalenderhistoriken

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev