Naturskyddsföreningen: SKB säger nej till alternativa slutförvar av radioaktivt avfall

Industrins kärnavfallsbolag SKB säger nej till att komplettera ansökan för att få bygga ett slutförvar för radioaktivt avfall i Forsmark. Naturskyddsföreningen och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning MKG ställde ett stort antal krav på kompletteringar i sitt yttrande på ansökan, synpunkter som till stora delar sammanföll med yttranden från Strålsäkerhetsmyndigheten och Kärnavfallsrådet.

- Det handlar om det farligaste radioaktiva avfallet från kärnkraften som bör hållas isolerat från människa och miljö i hundratusentals år, och då krävs en grundlig miljöprövning.  Det är oerhört märkligt att SKB underlåtit att utreda fler alternativ. Det är en nonchalant attityd av bolaget att inte ta forskarnas synpunkter på kopparkapslarnas brister på allvar, säger Svante Axelsson, generalsekreterare i Naturskyddsföreningen.

Naturskyddsföreningen och MKG anser att det inte är klart att SKB:s metod att slutförvara det använda kärnbränslet i kopparkapslar är säker. Det största hotet är att det saknas vetenskapliga undersökningar som kan bevisa att den kopparkapsel och den omgivande lerbuffert som ska skydda kopparytan fungerar som det är tänkt. Istället borde SKB utreda den alternativa slutförsvarmetoden med djupa borrhål. Det innebär att det radioaktiva avfallet deponeras i tre – fem kilometer djupa hål i berggrunden. Det är en miljömässigt säkrare metod och ger mindre risk för intrång.

- Inom miljörörelsen är vi bekymrade för att SKB inte arbetar vetenskapligt. SKB är kraftindustrins kärnavfallsbolag och inte en institution eller myndighet. För människornas och miljöns säkerhet krävs det att SKB:s ansökan om slutförvaring kompletteras med utredningar om alternativa lösningar, säger Svante Axelsson.

 

För frågor kontakta:
Svante Axelsson, generalsekreterare Naturskyddsföreningen, 070-728 25 85
Louise Wileen Bjarke, presschef Naturskyddsföreningen, 070-884 77 28

 

Länkar:

SKB:s svar skickat till domstolen finns att ladda ner här >>

SKB:s svar skickat till myndigheten finns att ladda ner här >>

Nyhet på MKG:s hemsida om att SKB föreläggs av domstolen att lämna synpunkter på kompletteringskrav, 121107 >>

Här hittar du SSM:s kompletteringsbegäranden: Nyhet på MKG:s hemsida om att SSM skickar krav på omfattande kompletteringar, 121029 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om att Naturskyddsföreningen och MKG har lämnat in sitt yttrande om kompletteringsbehov, 120601 >> 

Här kan du läsa mer om prövningen på MKG:s hemsida >>

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret pågår i domstol 
Regeringen har den 27 januari 2022 gett tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. har den 27 april 2022 skickat in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) och kompletterat den 27 januari 2023 och den 8 maj 2023. Den 11 maj godkände HFD regeringens beslut. Kärnavfallsbolaget SKB skickade den 30 juni 2023 in ett underlag till mark- och miljödomstolens med begäran om tillstånd med villkor för kärnbränsleförvaret och inkapslingsanläggningen. Domstolen har remissat underlaget och bolaget ska svara med bemötanden på de inskickade synpunkterna till den 19 december. Huvudförhandling planeras till den 20-24 maj 2024. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen där nästa steg är att SSM skickar in en ny säkerhetsanalys PSAR.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos domstol och SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Den 21 december 2022 gav mark- och miljödomstolen tillstånd enligt miljöbalken. Länsstyrelsen i Uppsala län har överklagat domstolens beslut om villkor till miljöverdomstolen och fick delvis rätt. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen där det första steget för att bolaget ska få börja bygga är att en inlämnad ny säkerhetsanalys PSAR godkänns..
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

Inga aktuella händelser.

Till kalenderhistoriken

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev