Pressmeddelande från miljöorganisationerna angående Östhammars kommuns förberedelser kring vetobeslut om kärnbränsleförvarsansökan

Opinionsgruppen för säker slutförvaring i Östhammar (Oss), Östhammars Naturskyddsförening och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, har förstått att Östhammars kommun förbereder det så kallade vetobeslutet om kärnbränsleförvarsansökan. Beslut är planerat att tas på ett extra kommunfullmäktigesammanträde den 13 oktober 2020. Beslutet är tänkt som ett underlag till regeringens pågående tillåtlighetsprövning av det planerade kärnbränsleförvaret i Forsmark.

– Vi avråder kommunen från att ta detta beslut i förtid, innan en eventuell fråga om kommunens inställning kommer från regeringen, säger Åsa Lindstrand, ordförande i Opinionsgruppen för säker slutförvaring i Östhammar (Oss) och dessutom ordförande i Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning (MKG).

Företrädare för Östhammars kommun har under slutförvarsprocessen ofta påtalat att den långsiktiga säkerheten är viktigast för ett beslut om att godkänna ett kärnbränsleförvar i Forsmark.

Därför uppmanar föreningarna kommunen att avvakta de analyser av kopparkorrosion som sker i höst av det 20-åriga LOT-försöket i Äspölaboratoriet. Detta för att inte riskera att ett beslut tas på felaktiga grunder.

Det finns en vetenskaplig konflikt i huruvida den långsiktiga säkerheten är tillfredställande med ett förvar enligt KBS3-metoden – där inte minst det vetenskapliga underlaget kring kopparkapslarnas funktion ifrågasatts av både mark- och miljödomstolen och Kärnavfallsrådet, regeringens vetenskapliga råd i kärnavfallsfrågor.

Om kopparkapseln fungerar eller inte är en mycket viktig säkerhetsfaktor. Resultatet från det ovan nämnda LOT-försöket kan ge avgörande svar på om koppar är ett lämpligt kapselmaterial eller inte. Därmed kan Strålsäkerhetsmyndighetens (SSM:s) inställning till slutförvaret ändras, och även regeringens beslutsunderlag ändras. Östhammars kommun, som lutar sig på SSM:s säkerhetsanalyser, bör undvika att hamna i en situation där ett beslut tas i fullmäktige och där förståelsen för den långsiktiga säkerheten ändras efter beslutet.

– Östhammars kommun bör avvakta kärnavfallsbolaget SKB:s LOT-resultat, SSM:s kvalitetssäkring av desamma, och regeringens eventuella fråga om kommunens inställning, innan ett beslut tas om att tillstyrka eller avstyrka att kärnbränsleförvaret byggs, säger Hans Jivander, ordförande i Östhammars Naturskyddsförening.

Kontakter:

Åsa Lindstrand, ordförande, Opinionsgruppen för säker slutförvaring i Östhammar, Oss och ordförande, Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG.
Tel +070-615 70 75

Hans Jivander, ordförande, Östhammars Naturskyddsförening
Tel 070-459 13 70

Joachim Stormvall, informatör, Opinionsgruppen för säker slutförvaring i Östhammar, Oss och informatör, Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG.
Tel 073-916 10 16

Pressmeddelandet som PDF >>

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret pågår i domstol 
Regeringen har den 27 januari 2022 gett tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. har den 27 april 2022 skickat in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) och kompletterat den 27 januari 2023 och den 8 maj 2023. Den 11 maj godkände HFD regeringens beslut. Kärnavfallsbolaget SKB skickade den 30 juni 2023 in ett underlag till mark- och miljödomstolens med begäran om tillstånd med villkor för kärnbränsleförvaret och inkapslingsanläggningen. Domstolen har remissat underlaget och bolaget ska svara med bemötanden på de inskickade synpunkterna till den 19 december. Huvudförhandling planeras till den 20-24 maj 2024. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen där nästa steg är att SSM skickar in en ny säkerhetsanalys PSAR.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos domstol och SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Den 21 december 2022 gav mark- och miljödomstolen tillstånd enligt miljöbalken. Länsstyrelsen i Uppsala län har överklagat domstolens beslut om villkor till miljöverdomstolen och fick delvis rätt. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen där det första steget för att bolaget ska få börja bygga är att en inlämnad ny säkerhetsanalys PSAR godkänns..
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

Inga aktuella händelser.

Till kalenderhistoriken

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev