Pressmeddelande från MKG: LOT-försöket kan ge viktiga resultat innan ett regeringsbeslut om kärnbränsleförvaret

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning (MKG), som har Jordens Vänner och Naturskyddsföreningen som medlemmar, välkomnar att Kärnavfallsrådet har kommit fram till att det finns mer behov av mer kopparkorrosionsforskning innan ett kärnbränsleförvar kan tas i drift. Rådet föreslår i ett yttrande till regeringen den 21 oktober att mer forskning på kopparkorrosion i en förvarsmiljö bedrivs efter att regeringen har gett tillstånd för att bygga förvaret, och att ett separat regeringsbeslut tas innan förvaret tas i bruk. MKG menar att det redan är förberett för forskning inom LOT-försöket som kan ge viktiga resultat innan regeringen tar ett tillåtlighetsbeslut om kärnbränsleförvaret. Att vänta med forskning till efter byggstart innebär problem.

MKG anser att det är viktigt att rådet har funnit att kunskapsläget om kopparkapselns långsiktiga integritet inte är tillräckligt för att i dagsläget ge tillåtlighet för både uppförande och drift av förvaret. Det innebär i sig ett stöd för vår ståndpunkt att ansökan i sin helhet inte kan godkännas, enligt den gängse tolkningen av miljöbalken.

Kärnavfallsrådet föreslår att mer kopparkorrosionsforskning i en förvarsmiljö görs efter ett regeringsbeslut. MKG menar att rådets förslag har meriter – men anser att det är högst sannolikt att man kan få fram forskningsresultat förhållandevis snabbt från det redan existerande förvarsliknande LOT-försöket. Forskningsresultat som kan vara viktiga, kanske avgörande, redan innan regeringen tar ett tillåtlighetsbeslut om kärnbränsleförvaret.

Det som behöver göras är först att ta fram detaljerade korrosionsstudier av de mest korroderade ytorna i de två 20-åriga försökspaketen som togs upp hösten 2019, något som kärnavfallsbolaget SKB hittills vägrat göra (bild på en mycket korroderad yta som inte undersökts finns på nedan). Därefter går det inom ett tidsspann av sex månader till ett år att genomföra ett försök i Äspölaboratoriet där två nya förenklade LOT-försökspaket deponeras på samma sätt som de ursprungliga försökspaketen (se separat beskrivning på nedan). Tillsammans ger detta ett nytt vetenskapligt underlag som kan vara viktigt, kanske avgörande, för att göra bedömningen om koppar är ett tillräckligt bra kapselmaterial för kärnbränsleförvaret.

Det Kärnavfallsrådet föreslår är en konstruktion som liknar den ”stegvisa prövning” enligt kärntekniklagen som Strålsäkerhetsmyndigheten har att följa enligt kärntekniklagen.

Det finns dock flera problem med detta upplägg. Dels innebär det i praktiken att man skulle besluta om tillåtlighet samtidigt som man medger att kärnavfallsbolaget SKB inte gjort tillräckligt med forskning, vilket inte är en bra praxis. Dels innebär förslaget att betydande resurser tas ur kärnavfallsfonden för att börja bygga ett förvar under 7-10 år, som sedan kanske inte kan tas i drift.

MKG vidhåller att ansökan i sin helhet inte kan få bifall. Om regeringen ändå vill gå på Kärnavfallsrådets linje, skulle det vara bättre att regeringen villkorar ett initialt beslut om uppförande med att kärnavfallsbolaget SKB (1) måste tillhandahålla de mest korroderade delarna av de upptagna LOT-försöket till oberoende forskare och följa upp med de nya LOT-tester som MKG föreslår, och (2) genomför nya och bättre fullskaletester och redovisar dessa innan drifttillstånd söks.

– Det är viktigt att regeringen har det bästa vetenskapliga underlaget om kopparkorrosion som finns tillgängligt innan ett beslut tas om kärnbränsleförvaret, säger Johan Swahn, kanslichef på MKG. För att få det bör LOT-försöket användas så mycket som möjligt och viktiga, kanske avgörande, resultat kan fås inom ett år.

Kontakt:

Johan Swahn, kanslichef MKG, 070-4673731, johan.swahn(at)mkg.se

Nyhet på MKG:s hemsida om Kärnavfallsrådets yttrande, 211021 >>

--

Bild på kraftig korroderad kopparyta efter 20 år i LOT-försöket som ännu inte undersökts i detalj:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Källa: Bottenplattan på LOT-paketet A3, sidan 20 i SKB rapport TR-20-14
(https://www.skb.se/publikation/2496000)
Här finns bild för nedladdning 380 K (png) >>

--

Mer utförligt förslag på fortsatta LOT-studier innan regeringens tillåtlighetsbeslut

Först görs detaljerade korrosionsstudier av de mest korroderade ytorna i de två 20-åriga LOT-försökspaketen som togs upp hösten 2019. Därefter driftsätts två nya förenklade LOT-försökspaket på samma sätt som de ursprungliga försökspaketen. Ett paket driftsätts med vattenpåfyllnad från omgivande berg och uppvärmning så fort som möjligt och där mäts syrgashalten och paketet tas upp när syrgasen är förbrukad. Detta bör ta någon månad. Det andra paketet får ligga fyra månader utan att det fylls på något vatten för att fungera som referens. Därefter jämförs kopparkorrosionen i de två nya försökspaketen med korrosionen på de mest korroderade ytorna i de två 20-åriga LOT-försökspaketen.

--

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m. I och med att MKG:s kansli lagts ner i slutet av 2024 är det möjligt att informationen inte längre är aktuell.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret pågår i domstol 
Regeringen gav den 27 januari 2022 tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. skickade den 27 april 2022 in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) och kompletterade den 27 januari 2023 och den 8 maj 2023. Den 11 maj godkände HFD regeringens beslut. Kärnavfallsbolaget SKB skickade den 30 juni 2023 in ett underlag till mark- och miljödomstolens med begäran om tillstånd med villkor för kärnbränsleförvaret och inkapslingsanläggningen. Domstolen har remissat underlaget och skriftväxling pågår. Huvudförhandlingen planeras till september 2024. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen där nästa steg är att kärnavfallsbolaget SKB skickar in en ny säkerhetsanalys PSAR som ska godkännas innan byggstart kan ske.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Den 21 december 2022 gav mark- och miljödomstolen tillstånd enligt miljöbalken. Länsstyrelsen i Uppsala län överklagade domstolens beslut om villkor till miljööverdomstolen och fick delvis rätt. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen där det första steget för att bolaget ska få börja bygga är att en inlämnad ny säkerhetsanalys PSAR godkänns.
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

Inga aktuella händelser.

Till kalenderhistoriken

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev