Risk för osäkert och ofinansierat slutförvar för radioaktivt avfall

Naturskyddsföreningen och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, har lämnat in sitt yttrande över kärnkraftindustrins förslag på ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark. Efter en omfattande granskning har stora brister hittats. Det saknas vetenskapligt stöd för att förvaret blir säkert. Dessutom har industrin struntat i att utreda alternativ som kan var bättre. Yttrandet kommer strax efter att det avslöjats att det kan saknas minst 30 miljarder i kärnavfallsfonden.

– Det handlar om radioaktivt avfall som ska förvaras i över hundratusen år. Det är ett enormt ansvar gentemot kommande generationer. Därför är det inte försvarbart att kärnkraftsindustrin lämnar en ansökan som är så full av brister. Det ökar risken att slutförvaret inte blir säkert, säger Mikael Karlsson, ordförande i Naturskyddsföreningen.

I mars 2011 lämnade kärnavfallsbolaget SKB, Svensk Kärnbränslehantering AB, in en ansökan om att få bygga ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark. Innan ansökan kan prövas måste eventuella brister åtgärdas. Miljödomstolen och Strålsäkerhetsmyndigheten har skickat ut ansökan på remiss och i helgen passerade sista datum för kompletteringar.

Naturskyddsföreningen har tillsammans med Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, granskat ansökan och anlitat expertstöd. I ett omfattande yttrande beskriver föreningarna stora brister i underlaget. Föreningarna anser att det behövs mer forskning på de konstgjorda barriärerna av koppar och lera. Kopparkapslarna i industrins förvarsmetod påstås hålla i hundratusentals år men föreningarna menar, mot bakgrund av vetenskapliga analyser, att det finns en risk att de går sönder redan innan tusen år har gått.

– Naturskyddsföreningen har sedan tjugo år tillbaka velat att kraftindustrin även ska utreda alternativet djupa borrhål för slutförvaring. Men trots lagkrav på att alternativ ska undersökas på ett objektivt sätt har kärnkraftsindustrin gjort mycket lite. Den beskrivning av djupa borrhål som görs i ansökan är helt undermålig, säger Mikael Karlsson.

Sammanfattningsvis konstaterar Naturskyddsföreningen och MKG  att det är fråga om stora brister i ansökan som kan ta många år att åtgärda. Om de efterfrågade kompletteringarna inte görs kan ansökan inte tas upp till prövning utan bör avvisas.

Yttrandet är inskickat samtidigt som det har avslöjats att det kan saknas över 30 miljarder kronor i kärnavfallsfonden. Det finns 48 miljarder i fonden dit kärnkraftindustrin betalar in avgifter för att kärnavfallet ska kunna slutförvaras och reaktorerna rivas. Sedan några år tillbaka har Strålsäkerhetsmyndigheten, Riksgälden och Kärnavfallsfonden arbetat med att se över hur fonden fungerar. Nu kommer larm om att det kan saknas minst 30 miljarder i fonden och att kärnavfallsavgiften kan behöva höjas till minst 6 öre/kWh från dagens 2 öre.

För frågor kontakta:
Mikael Karlsson, ordförande Naturskyddsföreningen, 070-316 27 22
Louise Wileen Bjarke, presschef Naturskyddsföreningen, 070-884 77 28
Johan Swahn, kanslichef, Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, 070-467 37 31

Länkar:

Pressmeddelandet som pdf >>

Nyhet på MKG:s hemsida "Stora brister i slutförvarsansökan - Naturskyddsföreningen och MKG kräver omfattande kompletteringar", 120601 >>

Nyhet på MKG:s hemsida "Finansieringen av slutförvaret för använt kärnbränsle kan sakna minst 30 miljarder", 120531 >>

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret pågår i domstol 
Regeringen har den 27 januari 2022 gett tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. har den 27 april 2022 skickat in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) och kompletterat den 27 januari 2023 och den 8 maj 2023. Den 11 maj godkände HFD regeringens beslut. Kärnavfallsbolaget SKB skickade den 30 juni 2023 in ett underlag till mark- och miljödomstolens med begäran om tillstånd med villkor för kärnbränsleförvaret och inkapslingsanläggningen. Domstolen har remissat underlaget och bolaget ska svara med bemötanden på de inskickade synpunkterna till den 19 december. Huvudförhandling planeras till den 20-24 maj 2024. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen där nästa steg är att SSM skickar in en ny säkerhetsanalys PSAR.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos domstol och SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Den 21 december 2022 gav mark- och miljödomstolen tillstånd enligt miljöbalken. Länsstyrelsen i Uppsala län har överklagat domstolens beslut om villkor till miljöverdomstolen och fick delvis rätt. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen där det första steget för att bolaget ska få börja bygga är att en inlämnad ny säkerhetsanalys PSAR godkänns..
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

Inga aktuella händelser.

Till kalenderhistoriken

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev