Regeringsprövningen

Detta har hänt:
Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt och Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, granskade under 2011-2017 ansökningarna om ett slutförvarssystem för använt kärnbränsle enligt miljöbalken respektive kärntekniklagen. Domstolen avstyrkte ansökan medan SSM tillstyrkte. Därefter låg ansökan på regeringens bord 2018-2022. Regeringen gavs sökanden, kärnavfallsbolaget SKB, möjlighet att komplettera ansökan samt tillsatte en utredning med uppdrag att undersöka behovet av ändringar i kärntekniklagen (SFS 1984:3), bl.a. i regleringen av sistahandsansvaret efter förslutning av ett slutförvar. Riksdagen röstade ja till de föreslagna ändringarna juni 2020. 

Den 26 augusti 2021 sa regeringen ja till ett utökat mellanlager i Oskarshamn, Clab. Den 22 januari 2022 sa regeringen ja till ett kärnbränsleförvar i Forsmark och inkapslingsanläggning i Oskarshamn. 

Aktuellt:

Den 27 april 2022 begärde Naturskyddsföreningen med medlemsföreningar en rättsprövning av regeringens beslut om ett kärnbränsleförvar  hos högsta förvaltningsdomstolen (HFD). Föreningarna har kompletterat begäran två gånger. Den 11 maj 2023 godkände HFD regeringens beslut. Läs nyhet på MKG:s hemsida >>
Prövningarna fortsätter hos mark- och miljödomstolen och Strålsäkerhetsmyndigheten. Du kan följa de parallella prövningarna på MKG:s hemsida:
Mark och miljödomstolen >>
Strålsäkerhetsmyndigheten >>

Mark- och miljödomstolen gav den 22 juni 2022 tillstånd till ett utökat Clab, från 8000 till 11 000 ton använt kärnbränsle.  
Läs nyhet på MKG:s hemsida här >>

 

I högerspalten hittar du länkar där du kan läsa: 

- Läsa de yttranden som inkom till regeringen den 23 januari 2018 från mark- och miljödomstolen och Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM >>

- Läsa den remiss som skickats till allmänheten 2020 >>

- Läsa SKB:s komplettering och de synpunkter som inkommit från remissinstanser samt SKB:s bemötande >>

- Följa och ladda ner handlingarna från regeringens pågående ärenden >>

 

Information på regeringens hemsida:

Här har regeringen samlat information om prövningen av ett kärnbränsleförvar >>

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret pågår i domstol 
Regeringen har den 27 januari 2022 gett tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. har den 27 april 2022 skickat in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) och kompletterat den 27 januari 2023 och den 8 maj 2023. Den 11 maj godkände HFD regeringens beslut. Kärnavfallsbolaget SKB har den 30 juni 2023 skickat in ett underlag till mark- och miljödomstolens prövning av tillståndet med villkor.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos domstol och SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Den 21 december 2022 gav mark- och miljödomstolen tillstånd enligt miljöbalken. Länsstyrelsen i Uppsala län har överklagat domstolens beslut om villkor till miljöverdomstolen. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen.
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev