Remiss i sak och inkommande remissvar

Kraftindustrins kärnavfallsgranskning SKB:s ansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle skickades den 28 april 2014 för andra gången skickats ut på remiss av Strålsäkerhetsmyndigheten för insamlandet av synpunkter i sak. Strålsäkerhetsmyndigheten kungjorde ansökan den 29 januari 2016 och uppmanade då även allmänheten att lämna in sina synpunkter i sak. SKB lämnade in sina kommentarer på synpunkterna den 31 oktober 2016. 

Nationell remiss i sak av SKB:s slutförvarsansökan skickad till remissinstanser, 140428 >>
- Nyhet på MKG:s hemsida om remissen, 140428 >>
- Nyhet på MKG:s hemsida om att SSM uppdaterar tiden för inlämning av remissynpunkter, 151222 >>

Nationell remiss i sak av SKB: slutförvarsansökan publicerad i flera tidningar, bl.a. DN, SvD och UNT, 160129 >>

- Här finns mer information på MKG:s hemsida om hur du kan skicka in dina synpunkter >>

- Här finns mer information på SSM:s hemsida >>


Remissvar:

Synpunkter som inkommer till myndigheten från remissinstanser finns uppdelade i två olika ärenden hos Strålsäkerhetsmyndigheten: 

- Ärende SSM 2014-1683 för synpunkter från remissinstanser >>
- Ärende SSM 2016-268 för synpunkter från allmänheten >>

Nyheter:

Yrkande i sak från Naturskyddsföreningen och MKG till domstol och SSM: Avstyrk ansökan, 160531 >>

SKB anser att reissynpunkter inte behöver bemötas, 161031 >> 

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m. I och med att MKG:s kansli lagts ner i slutet av 2024 är det möjligt att informationen inte längre är aktuell.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret pågår i domstol 
Regeringen gav den 27 januari 2022 tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. skickade den 27 april 2022 in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) och kompletterade den 27 januari 2023 och den 8 maj 2023. Den 11 maj godkände HFD regeringens beslut. Kärnavfallsbolaget SKB skickade den 30 juni 2023 in ett underlag till mark- och miljödomstolens med begäran om tillstånd med villkor för kärnbränsleförvaret och inkapslingsanläggningen. Domstolen har remissat underlaget och skriftväxling pågår. Huvudförhandlingen planeras till september 2024. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen där nästa steg är att kärnavfallsbolaget SKB skickar in en ny säkerhetsanalys PSAR som ska godkännas innan byggstart kan ske.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Den 21 december 2022 gav mark- och miljödomstolen tillstånd enligt miljöbalken. Länsstyrelsen i Uppsala län överklagade domstolens beslut om villkor till miljööverdomstolen och fick delvis rätt. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen där det första steget för att bolaget ska få börja bygga är att en inlämnad ny säkerhetsanalys PSAR godkänns.
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

Inga aktuella händelser.

Till kalenderhistoriken

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev