Remiss i sak och inkomna remissvar SFR 2

Kraftindustrins kärnavfallsgranskning SKB:s ansökan om ett nytt slutförvar för kortlivat rivningsavfall i Forsmark, SFR 2 kungjordes december 2016 och allmänheten uppmanades att skicka in synpunkter senast den 11 mars 2017 av Strålsäkerhetsmyndigheten. Detta var SSM:s andra remiss, den första skickades i april 2015 strax efter inlämnandet av ansökan. 


Remisser: 

Nyhet på SSM:s hemsida om kungörelsen, 171211 >> 


SSM:s remiss, 150401 >>

 

Inkomna remissvar: 

- SSM 2017-5439 Synpunkter från allmänheten efter kungörelsen >>

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret 
Regeringen har den 27 januari 2022 gett tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. har den 27 april skickat in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen. SKB har valt att i första hand prioritera SKB:s andra pågående mål hos domstol och myndighet, närmast ansökan om ett utökat mellanlager, Clab, som domstolen gav tillstånd till den 22 juni 2022.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos domstol och SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Den 21 december gav mark- och miljödomstolen tillstånd enligt miljöbalken. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen.
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

Inga aktuella händelser.

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev