Remiss i sak och inkomna remissvar SFR 2

Kraftindustrins kärnavfallsgranskning SKB:s ansökan om ett nytt slutförvar för kortlivat rivningsavfall i Forsmark, SFR 2 kungjordes december 2016 och allmänheten uppmanades att skicka in synpunkter senast den 11 mars 2017 av Strålsäkerhetsmyndigheten. Detta var SSM:s andra remiss, den första skickades i april 2015 strax efter inlämnandet av ansökan. 


Remisser: 

Nyhet på SSM:s hemsida om kungörelsen, 171211 >> 


SSM:s remiss, 150401 >>

 

Inkomna remissvar: 

- SSM 2017-5439 Synpunkter från allmänheten efter kungörelsen >>

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret 
Regeringen har den 27 januari 2022 gett tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. har den 27 april skickat in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen. SKB har valt att i första hand prioritera SKB:s andra pågående mål hos domstol och myndighet, närmast ansökan om ett utökat mellanlager, Clab, som domstolen gav tillstånd till den 22 juni.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos domstol och SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Nu fortsätter Mark- och miljödomstolen och Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, att hantera ansökan. SKB har skickat in sina slutliga yrkanden och villkor till domstolen, och dessa har remissinstanserna fått ge synpunkter på. Efter sommaren väntas SKB:s bemötande. 
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev