Remissvar 2013

Den 13 maj 2013 skickade domstolen ut ansökan på remiss med begäran om synpunkter över sökandens, kärnavfallsbolagets, komplettering av ansökan. Slutdatum var den 26 augusti 2013.

Miljödomstolens föreläggande till remissinstanser, 130513 >>

Skrivelse från Nacka Tingsrätt, om SKB:s uppdaterade bilagor till mottagarlista 130529 >>

Naturskyddsföreningen och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, beviljas förlängt svarsdatum till den 15 oktober 2013, 130806 >> 

Samtliga aktbilagor finns här >>

Remissvar

Här kan du kunna ladda ner inkomna remissvar till mark- och miljödomstolen.

Aktbilaga 295 Komplettering från Nils-Axel Mörner, 131230 >>

Aktbilaga 292 Komplettering av tidigare inlämnade yttrande, av SERO, 131026 >> (Tidigare yttrande, se aktbilaga 260)

Aktbilaga 286 Komplettering av aktbilaga 277, från Milkas, Folkkampanjen mot Kärnkraft-Kärnvapen och Jordens Vänner, 131106 >>

Aktbilaga 283 Edward Gordon, 131022 >> (bilaga till aktbilaga 280)

Aktbilaga 282 Nils-Axel Mörner 2013-10 >> (bilaga till aktbilaga 280)

Aktbilaga 281 Nils-Axel Mörner "Dry Rock Deposit" >> (bilaga till aktbilaga 280) 

Aktbilaga 280 Yttrande från Milkas, Folkkampanjen mot Kärnkraft-Kärnvapen och Jordens Vänner. Jämte bilagor, 131022 >> 

Aktbilaga 278 Yttrande från Länsstyrelsen Uppsala län, 131010 >> 

Aktbilaga 277 Yttrande från Milkas, Folkkampanjen mot Kärnkraft-Kärnvapen och Jordens Vänner, 131015 >> 

Aktbilaga 276 Bilaga 2 till aktbilaga 274, 131015>> (Yttrande, se aktbilaga 274)

Aktbilaga 275 Bilaga 1 till aktbilaga 274, 131015 >> (Yttrande, se aktbilaga 274)

Aktbilaga 274 Yttrande från Naturskyddsföreningen och MKG, 131015 >> 

Aktbilaga 273 Yttrande från SGU, 131015 >> 

Aktbilaga 272 Yttrande från Kärnavfallsrådet, 131015 >> 

Aktbilaga 271 Yttrande från Naturvårdsverket, 131015 >> 

Aktbilaga 270 Yttrande från Oskarshamns kommun, 130923 >> 

Aktbilaga 269 Yttrande från Östhammars kommun, Slutförvarsenheten, 131007 >> 

Aktbilaga 268 Yttrande från Länsstyrelsen Kalmar län, 131001 >> 

Aktbilaga 267 Yttrande från Havs- och Vattenmyndigheten, 130930 >>

Aktbilaga 266 Yttrande från Kärnavfallsrådet, 130927 >> 

Aktbilaga 265 Delyttrande från Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, 130930 >> 

Aktbilaga 263 MSB besked om att de avstår från att yttra sig, 130926 >>
Aktbilaga 262 Yttrande från Länsstyrelsens Uppsala län om SKB:s förslag till kontrollprogram, 130923 >>

Aktbilaga 261 Komplettering av SERO:s tidigare inlämnade yttrande, 130919 >> (Se aktbilaga 252)

Aktbilaga 260 Yttrande från SERO, 130830 >>

Aktbilaga 259 Bilaga 1 till SGU:s yttrande med referenser >>

Aktbilaga 258 Yttrande från SGU, 130826 >> 

Aktbilaga 257 Yttrande från Energimyndigheten, 130826 >>

Aktbilaga 256 Yttrande från Oss, 130823 >>

Aktbilaga 255 Överlämnande av yttrande från Oss, 130823 >>

Aktbilaga 254 Yttrande från Oskarshamns kommun, 130823 >>

Aktbilaga 253 Yttrande från Oskarshamns kommun, Samhällsbyggnadsnämnden, 130822 >>

Aktbilaga 252 Yttrande från SERO, 130821 >>

Aktbilaga 251 Yttrande från Östhammars kommun, Slutförvarsenheten, 130820 >>

Aktbilaga 250 Yttrande från Trafikverket, 130826 >>

Aktbilaga 249 Yttrande från Östhammars kommun, Samhällsbyggnadsnämnden 130821 >>

Aktbilaga 248 Yttrande från Länsstyrelsen Kalmar län, 130822 >>

Aktbilaga 247 Yttrande från Östhammars kommun, 130821 >>

Aktbilaga 242 Mail från Sjöfartsverket som avstår att yttra sig >>

Aktbilaga 236 En kopia av aktbilaga 235, se aktbilaga 235.

Aktbilaga 235 Yttrande från Petra Modée, Folkkampanjen och Erik Blomqvist, Jordens vänner. Aktbilaga 235 och 236 utgår och översänds till länsstyrelsen för rättidsprövning då den avser ett överklagande beslut, 130711 >>

Aktbilaga 230 Mail från MSB som avstår från att yttra sig, 130628 >>

Aktbilaga 226 Svar på föreläggande från Sjöfartsverket, 130605 >>(se även aktbilaga 215)

Aktbilaga 215 Svar på föreläggande - Sjöfartsverket, 130523 >> 

Aktbilaga 214 Kompletteringsyttrande från Torbjörn Åkermark, 130517 >>

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m. I och med att MKG:s kansli lagts ner i slutet av 2024 är det möjligt att informationen inte längre är aktuell.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret pågår i domstol 
Regeringen gav den 27 januari 2022 tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. skickade den 27 april 2022 in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) och kompletterade den 27 januari 2023 och den 8 maj 2023. Den 11 maj godkände HFD regeringens beslut. Kärnavfallsbolaget SKB skickade den 30 juni 2023 in ett underlag till mark- och miljödomstolens med begäran om tillstånd med villkor för kärnbränsleförvaret och inkapslingsanläggningen. Domstolen har remissat underlaget och skriftväxling pågår. Huvudförhandlingen planeras till september 2024. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen där nästa steg är att kärnavfallsbolaget SKB skickar in en ny säkerhetsanalys PSAR som ska godkännas innan byggstart kan ske.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Den 21 december 2022 gav mark- och miljödomstolen tillstånd enligt miljöbalken. Länsstyrelsen i Uppsala län överklagade domstolens beslut om villkor till miljööverdomstolen och fick delvis rätt. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen där det första steget för att bolaget ska få börja bygga är att en inlämnad ny säkerhetsanalys PSAR godkänns.
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

Inga aktuella händelser.

Till kalenderhistoriken

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev