Remissvar 2013

Den 13 maj 2013 skickade domstolen ut ansökan på remiss med begäran om synpunkter över sökandens, kärnavfallsbolagets, komplettering av ansökan. Slutdatum var den 26 augusti 2013.

Miljödomstolens föreläggande till remissinstanser, 130513 >>

Skrivelse från Nacka Tingsrätt, om SKB:s uppdaterade bilagor till mottagarlista 130529 >>

Naturskyddsföreningen och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, beviljas förlängt svarsdatum till den 15 oktober 2013, 130806 >> 

Samtliga aktbilagor finns här >>

Remissvar

Här kan du kunna ladda ner inkomna remissvar till mark- och miljödomstolen.

Aktbilaga 295 Komplettering från Nils-Axel Mörner, 131230 >>

Aktbilaga 292 Komplettering av tidigare inlämnade yttrande, av SERO, 131026 >> (Tidigare yttrande, se aktbilaga 260)

Aktbilaga 286 Komplettering av aktbilaga 277, från Milkas, Folkkampanjen mot Kärnkraft-Kärnvapen och Jordens Vänner, 131106 >>

Aktbilaga 283 Edward Gordon, 131022 >> (bilaga till aktbilaga 280)

Aktbilaga 282 Nils-Axel Mörner 2013-10 >> (bilaga till aktbilaga 280)

Aktbilaga 281 Nils-Axel Mörner "Dry Rock Deposit" >> (bilaga till aktbilaga 280) 

Aktbilaga 280 Yttrande från Milkas, Folkkampanjen mot Kärnkraft-Kärnvapen och Jordens Vänner. Jämte bilagor, 131022 >> 

Aktbilaga 278 Yttrande från Länsstyrelsen Uppsala län, 131010 >> 

Aktbilaga 277 Yttrande från Milkas, Folkkampanjen mot Kärnkraft-Kärnvapen och Jordens Vänner, 131015 >> 

Aktbilaga 276 Bilaga 2 till aktbilaga 274, 131015>> (Yttrande, se aktbilaga 274)

Aktbilaga 275 Bilaga 1 till aktbilaga 274, 131015 >> (Yttrande, se aktbilaga 274)

Aktbilaga 274 Yttrande från Naturskyddsföreningen och MKG, 131015 >> 

Aktbilaga 273 Yttrande från SGU, 131015 >> 

Aktbilaga 272 Yttrande från Kärnavfallsrådet, 131015 >> 

Aktbilaga 271 Yttrande från Naturvårdsverket, 131015 >> 

Aktbilaga 270 Yttrande från Oskarshamns kommun, 130923 >> 

Aktbilaga 269 Yttrande från Östhammars kommun, Slutförvarsenheten, 131007 >> 

Aktbilaga 268 Yttrande från Länsstyrelsen Kalmar län, 131001 >> 

Aktbilaga 267 Yttrande från Havs- och Vattenmyndigheten, 130930 >>

Aktbilaga 266 Yttrande från Kärnavfallsrådet, 130927 >> 

Aktbilaga 265 Delyttrande från Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, 130930 >> 

Aktbilaga 263 MSB besked om att de avstår från att yttra sig, 130926 >>
Aktbilaga 262 Yttrande från Länsstyrelsens Uppsala län om SKB:s förslag till kontrollprogram, 130923 >>

Aktbilaga 261 Komplettering av SERO:s tidigare inlämnade yttrande, 130919 >> (Se aktbilaga 252)

Aktbilaga 260 Yttrande från SERO, 130830 >>

Aktbilaga 259 Bilaga 1 till SGU:s yttrande med referenser >>

Aktbilaga 258 Yttrande från SGU, 130826 >> 

Aktbilaga 257 Yttrande från Energimyndigheten, 130826 >>

Aktbilaga 256 Yttrande från Oss, 130823 >>

Aktbilaga 255 Överlämnande av yttrande från Oss, 130823 >>

Aktbilaga 254 Yttrande från Oskarshamns kommun, 130823 >>

Aktbilaga 253 Yttrande från Oskarshamns kommun, Samhällsbyggnadsnämnden, 130822 >>

Aktbilaga 252 Yttrande från SERO, 130821 >>

Aktbilaga 251 Yttrande från Östhammars kommun, Slutförvarsenheten, 130820 >>

Aktbilaga 250 Yttrande från Trafikverket, 130826 >>

Aktbilaga 249 Yttrande från Östhammars kommun, Samhällsbyggnadsnämnden 130821 >>

Aktbilaga 248 Yttrande från Länsstyrelsen Kalmar län, 130822 >>

Aktbilaga 247 Yttrande från Östhammars kommun, 130821 >>

Aktbilaga 242 Mail från Sjöfartsverket som avstår att yttra sig >>

Aktbilaga 236 En kopia av aktbilaga 235, se aktbilaga 235.

Aktbilaga 235 Yttrande från Petra Modée, Folkkampanjen och Erik Blomqvist, Jordens vänner. Aktbilaga 235 och 236 utgår och översänds till länsstyrelsen för rättidsprövning då den avser ett överklagande beslut, 130711 >>

Aktbilaga 230 Mail från MSB som avstår från att yttra sig, 130628 >>

Aktbilaga 226 Svar på föreläggande från Sjöfartsverket, 130605 >>(se även aktbilaga 215)

Aktbilaga 215 Svar på föreläggande - Sjöfartsverket, 130523 >> 

Aktbilaga 214 Kompletteringsyttrande från Torbjörn Åkermark, 130517 >>

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret 
Regeringen har den 27 januari 2022 gett tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. har den 27 april skickat in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen. SKB har valt att i första hand prioritera SKB:s andra pågående mål hos domstol och myndighet, närmast ansökan om ett utökat mellanlager, Clab, som domstolen gav tillstånd till den 22 juni 2022.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos domstol och SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Den 21 december gav mark- och miljödomstolen tillstånd enligt miljöbalken. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen.
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

Inga aktuella händelser.

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev