Remissvar 2018-2019

Remissvar skickade till domstolen efter kungörelse.
 

 

Aktbilaga 137 E-post med yttrande från SERO, 190320 >>

Aktbilaga 136 Bilaga 2 till yttrande från SERO, 190320 >>

Aktbilaga 135 Bilaga 1 till yttrande från SERO, 190320 >>

Aktbilaga 134 Yttrande från SERO, 190320 >>

Aktbilaga 133 Yttrande från Milkas, 190315 >>

Aktbilaga 132 Yttrande från Länsstyrelsen Uppsala län, 190314 >>

Aktbilaga 131 Yttrande från Britta Kahanpää, 190221 >>

Aktbilaga 130 Bilaga till yttrande från Östhammars kommun, 190305 >> (se aktbilaga 129)

Aktbilaga 129 Yttrande från Östhammars kommun, 190305 >>

Aktbilaga 128 Yttrande från Naturskyddsföreningen och MKG, 190220 >>

Aktbilaga 127 SGU inga synpunkter i ärendet 190219 >>

Aktbilaga 126 Yttrande från Naturskyddsföreningen Uppsala län 190218 >>

Aktbilaga 125 Yttrande från Nils-Axel Mörner 190218 >>

Aktbilaga 122 Bilaga 2 till ab 120 Granskningsrapport - utbyggnad och fortsatt drift av SFR >>

Aktbilaga 121 Bilaga 1 till ab 120 Prövningen enligt kärntekniklagen >>

Aktbilaga 120 SSM:s yttrande inskickad till domstolen 17 januari >>

Aktbilaga 119 MSB avstår från att yttra sig, 190111 >>

Aktbilaga 118 Naturvårdsverket avstår från att yttra sig, 190109 >>

 

Aktbilaga 111 Bilaga 2 till Milkas yttrande i sak, presentation från Herbert Henkels möte med SSM 181012 >>

Aktbilaga 110 Bilaga 1 till Milkas yttrande i sak, synpunkter från Herbert Henkel och Nils-Axel Mörner, 181105 >>

Aktbilaga 109 Yttrande från Milkas i sak, 181105 >>

Aktbilaga 108 Bilaga till Aktbilaga 107, Samrådsyttrande om utbyggnad av SFR >>

*** Här hittar du Naturskyddsföreningen och MKG:s yttrande i sak 181031  ***

Aktbilaga 107 Yttrande från Naturskyddsföreningen och MKG i sak, 181031 >>

Aktbilaga 106 Yttrande från Nils-Axel Mörner, 181031 >>

Aktbilaga 103 Bilaga till aktbilaga 101, 180411 >>

Aktbilaga 102 Bilaga till aktbilaga 101, 180411 >>

Aktbilaga 101 E-post från Naturvårdsverket, 180411 >>

Aktbilaga 100 Yttrande från SGU, 180327 >>

Aktbilaga 99 Yttrande från Svensk Kärnbränslehantering AB, 180322 >>

Aktbilaga 97 Yttrande från Naturskyddsföreningen i Uppsala län, 180320 >>

Aktbilaga 96 Yttrande från Lst i Uppsala län, 180319 >>

Aktbilaga 93 Yttrande inkom från Havs- och vattenmyndigheten, 180319 >>

 

Aktbilaga 90 Yttrande från Östhammars kommun, 180313 >>

Aktbilaga 89 Yttrande från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, 171218 >>

Aktbilaga 88 Kungörelse MMD, 171204 >>

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m. I och med att MKG:s kansli lagts ner i slutet av 2024 är det möjligt att informationen inte längre är aktuell.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret pågår i domstol 
Regeringen gav den 27 januari 2022 tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. skickade den 27 april 2022 in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) och kompletterade den 27 januari 2023 och den 8 maj 2023. Den 11 maj godkände HFD regeringens beslut. Kärnavfallsbolaget SKB skickade den 30 juni 2023 in ett underlag till mark- och miljödomstolens med begäran om tillstånd med villkor för kärnbränsleförvaret och inkapslingsanläggningen. Domstolen har remissat underlaget och skriftväxling pågår. Huvudförhandlingen planeras till september 2024. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen där nästa steg är att kärnavfallsbolaget SKB skickar in en ny säkerhetsanalys PSAR som ska godkännas innan byggstart kan ske.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Den 21 december 2022 gav mark- och miljödomstolen tillstånd enligt miljöbalken. Länsstyrelsen i Uppsala län överklagade domstolens beslut om villkor till miljööverdomstolen och fick delvis rätt. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen där det första steget för att bolaget ska få börja bygga är att en inlämnad ny säkerhetsanalys PSAR godkänns.
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

Inga aktuella händelser.

Till kalenderhistoriken

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev