Aktuellt i Prövningen

Mark- och miljödomstolen har påbörjat den separata prövningen av tillståndet för en utökad kapacitet för mellanlagret för använt kärnbränsle, Clab. Den 15 september skickade domstolen ett föreläggande till kärnavfallsbolaget SKB med ett förslag på tidsplan för den fortsatta prövningen. Domstolens plan anger att ett beslut om tillstånd skulle kunna tas till sommaren 2022.
Kärnavfallsrådet skickade den 14 september i en forskningsrapport om gjutjärnsinsatsen till regeringen som kan ha betydelse för miljöprövningen av kärnbränsleförvaret.
Regeringen har den 2 september formellt kungjort delbeslutet den 26 augusti att tillåta att kapaciteten för mellanlagret för använt kärnbränsle Clab ökar från 8 000 till 11 000 ton.
Den 24 augusti träffade representanter från Strålskyddsmyndigheten, SSM, och Kärnavfallsrådet under varsitt möte Miljödepartementet och Statsrådsberedningen.
Den 18 augusti träffade Naturskyddsföreningen och MKG gruppen av medarbetare på Miljödepartementet som arbetar med kärnbränsleförvarsprövningen.
SKB anser att det inte finns något som ger stöd för en uppdelning av SKB:s ansökan enligt regeringens förslag.
Regeringen skickade ut en remiss för att får synpunkter på ett förlag att bryta ut tillståndsprövningen av utökningen av kapaciteten av mellanlagret för använt kärnbränsle Clab ur ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem.
Naturskyddsföreningen, Jordens Vänner och MKG har den 29 juni svarat på den remiss regeringen skickade ut den 20 juni om att separera tillståndsprövningen av utökningen av kapaciteten för mellanlagret för använt kärnbränsle Clab ur kärnbränsleförvarsansökan.
Regeringen har den 20 juni skickat ut en remiss om frågan om att bryta ut tillståndsprövningen av utökningen av kapaciteten av mellanlagret för använt kärnbränsle Clab ur ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem.
Föreningarna anger i yttrandet ett antal punkter som regeringen bör ta hänsyn till i den fortsatta prövningen av kärnbränsleförvarsansökan.
Det var Lars Hjälmered (M) som skickat en interpellation till miljö- och klimatminister Per Bolund (MP) om regeringen med frågor om ”besked gällande slutförvaret”.
Tyskland och Polen har svarat Naturvårdsverket i det kompletterande samrådsförfarandet enligt Esbo-konventionen för ansökan om ett kärnbränsleförvar.
Utskottets majoritet vill att regeringen skyndsamt bör vidta nödvändiga åtgärder för att på kort och lång sikt trygga förutsättningarna för en säker hantering av använt kärnbränsle.
Bolund svarar att regeringen kommer arbeta prioriterat och skyndsamt men att han inte på förhand kan utesluta eller inte utesluta handlingsåtgärder.
SSM har i uppdrag att utreda ansvarsfrågan och bedöma vem som bör bära kostnaderna för hanteringen av det historiska radioaktiva avfallet.
I ett yttrande till departementet den 15 april listar kommunen sina ståndpunkter och vikten av en sammanhållen prövning.
Kärnavfallsrådet menar även att regeringen kan bryta ut ansökan om en utökad kapacitet för mellanlagret Clab ur kärnbränsleförvarsansökan för snabbare hantering av den frågan.
Miljöministern kunde inte ge någon tidsplan för prövningen men meddelade att möjligheten finns att bryta ut Clab-prövningen ur kärnbränsleförvarsansökan för att undvika att mellanlagret blir fullt.
Rådet lyfte att det kvarstår flera frågor både om korrosion i kopparhöljet och om försprödningsmekanismer i gjutjärninsatsen och att de risker som finns för kärnbränsleförvaret behöver bättre belysning ur olika perspektiv.
GD:n citerar i följebrevet rapportens slutsatser och framför att SSM:s inställning till kärnbränsleförvarets långsiktiga säkerhet inte förändrats med anledning av LOT-resultaten.