Aktuellt i Prövningen

SKB bemöter åter i kärnbränsleförvarsmålet, huvudförhandlingen flyttas till efter sommaren.
Den 19 december 2023 lämnade kärnavfallsbolaget SKB in ett bemötande till miljödomstolen av synpunkter i remissen av begäran om tillstånd för kärnbränsleförvaret i Forsmark.
Andra yttranden över kärnavfallsbolaget SKB:s begäran om tillstånd med villkor för kärnbränsleförvaret.
den 26 oktober lämnade Naturskyddsföreningen, Jordens Vänner och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, in ett gemensamt yttrande över kärnavfallsbolaget SKB:s begäran om tillstånd med villkor för ett kärnbränsleförvar i Forsmark.
Domstolen kungjorde den 16 augusti SKB:s nya ansökan om rörande "vissa verksamheter och åtgärder" vid kärnbränsleförvarsanläggningen.
Den 15 augusti 2023 fastställde miljödomstolen en tidsplan för den fortsatta prövningen av tillståndet med villkor för kärnbränsleförvaret.
Den 15 augusti 2023 kungjorde mark- och miljödomstolen kärnavfallsbolaget SKB:s begäran att få tillstånd för kärnbränsleförvaret i Forsmark.
Kärnavfallsbolaget SKB och bolaget AB Svafo har bägge fått nya VD:ar.
SKB begärde den 30 juni 2023 tillstånd hos mark- och miljödomstolen för kärnbränsleförvaret i Forsmark.
Strålsäkerhetsmyndigheten SSM godkände den 2 juni den preliminära säkerhetsanalys (PSAR) som gör att det möjligt att deponera mer avfall i Clab.
Den 11 maj 2023 godkände Högsta förvaltningsdomstolen, HFD, i en dom regeringens kärnbränsleförvarsbeslut. Naturskyddsföreningen, Jordens Vänner, Fältbiologerna, Naturskyddsföreningen Uppsala län, Naturskyddsföreningen Östhammar och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, begärde den 27 april 2022 rättsprövning i HDF av regeringens kärnbränsleförvarsbeslut i januari 2022.
Naturskyddsföreningen m.fl. begärde den 27 april 2022 rättsprövning av regeringens kärnbränsleförvarsbeslut till Högsta förvaltningsdomstolen, HFD. Den 27 januari och den 8 maj 2023 kompletterande föreningar ansökan.
Kärnavfallsbolaget SKB ifrågasätter KTH-forskares forskning som visar på problem med kopparkapseln. KTH-forskarna avvisar dock kritiken på ett övertygande sätt.
Kärnavfallsbolaget SKB har påbörjat ett samråd enligt 6 kap. miljöbalken gällande ytterligare åtgärder och verksamheter inför etableringen av ett slutförvar för använt kärnbränsle och kärnavfall. Synpunkter ska vara inskickade senast den 23 april 2023.
Kärnavfallsbolaget SKB har den 22 februari 2023 publicerat ett antal rapporter som tillsammans utgör den så kallade preliminära säkerhetsanalys (PSAR) som Strålsäkerhetsmyndigheten SSM i myndighetens prövning enligt kärntekniklagen ska granska och godkänna för att bolaget ska få börja byg
Naturskyddsföreningen m.fl. begärde den 27 april 2022 rättsprövning av regeringens kärnbränsleförvarsbeslut till Högsta förvaltningsdomstolen, HFD. Den 27 januari kompletterande föreningar ansökan.
Den 16 december gav mark- och miljödomstolen gav bolaget dispens.
Den 16 december 2022 hölls det ett möte mellan Strålsäkerhetsmyndigheten SSM och kärnavfallsbolaget SKB där övergripande frågeställningar i olika tillståndsprövningar diskuterades.

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m. I och med att MKG:s kansli lagts ner i slutet av 2024 är det möjligt att informationen inte längre är aktuell.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret pågår i domstol 
Regeringen gav den 27 januari 2022 tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. skickade den 27 april 2022 in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) och kompletterade den 27 januari 2023 och den 8 maj 2023. Den 11 maj godkände HFD regeringens beslut. Kärnavfallsbolaget SKB skickade den 30 juni 2023 in ett underlag till mark- och miljödomstolens med begäran om tillstånd med villkor för kärnbränsleförvaret och inkapslingsanläggningen. Domstolen har remissat underlaget och skriftväxling pågår. Huvudförhandlingen planeras till september 2024. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen där nästa steg är att kärnavfallsbolaget SKB skickar in en ny säkerhetsanalys PSAR som ska godkännas innan byggstart kan ske.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Den 21 december 2022 gav mark- och miljödomstolen tillstånd enligt miljöbalken. Länsstyrelsen i Uppsala län överklagade domstolens beslut om villkor till miljööverdomstolen och fick delvis rätt. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen där det första steget för att bolaget ska få börja bygga är att en inlämnad ny säkerhetsanalys PSAR godkänns.
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

Inga aktuella händelser.

Till kalenderhistoriken

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev