Aktuellt i Prövningen

Domstolen kungjorde den 16 augusti SKB:s nya ansökan om rörande "vissa verksamheter och åtgärder" vid kärnbränsleförvarsanläggningen.
Den 15 augusti 2023 fastställde miljödomstolen en tidsplan för den fortsatta prövningen av tillståndet med villkor för kärnbränsleförvaret.
Den 15 augusti 2023 kungjorde mark- och miljödomstolen kärnavfallsbolaget SKB:s begäran att få tillstånd för kärnbränsleförvaret i Forsmark.
Kärnavfallsbolaget SKB och bolaget AB Svafo har bägge fått nya VD:ar.
SKB begärde den 30 juni 2023 tillstånd hos mark- och miljödomstolen för kärnbränsleförvaret i Forsmark.
Strålsäkerhetsmyndigheten SSM godkände den 2 juni den preliminära säkerhetsanalys (PSAR) som gör att det möjligt att deponera mer avfall i Clab.
Den 11 maj 2023 godkände Högsta förvaltningsdomstolen, HFD, i en dom regeringens kärnbränsleförvarsbeslut. Naturskyddsföreningen, Jordens Vänner, Fältbiologerna, Naturskyddsföreningen Uppsala län, Naturskyddsföreningen Östhammar och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, begärde den 27 april 2022 rättsprövning i HDF av regeringens kärnbränsleförvarsbeslut i januari 2022.
Naturskyddsföreningen m.fl. begärde den 27 april 2022 rättsprövning av regeringens kärnbränsleförvarsbeslut till Högsta förvaltningsdomstolen, HFD. Den 27 januari och den 8 maj 2023 kompletterande föreningar ansökan.
Kärnavfallsbolaget SKB ifrågasätter KTH-forskares forskning som visar på problem med kopparkapseln. KTH-forskarna avvisar dock kritiken på ett övertygande sätt.
Kärnavfallsbolaget SKB har påbörjat ett samråd enligt 6 kap. miljöbalken gällande ytterligare åtgärder och verksamheter inför etableringen av ett slutförvar för använt kärnbränsle och kärnavfall. Synpunkter ska vara inskickade senast den 23 april 2023.
Kärnavfallsbolaget SKB har den 22 februari 2023 publicerat ett antal rapporter som tillsammans utgör den så kallade preliminära säkerhetsanalys (PSAR) som Strålsäkerhetsmyndigheten SSM i myndighetens prövning enligt kärntekniklagen ska granska och godkänna för att bolaget ska få börja byg
Naturskyddsföreningen m.fl. begärde den 27 april 2022 rättsprövning av regeringens kärnbränsleförvarsbeslut till Högsta förvaltningsdomstolen, HFD. Den 27 januari kompletterande föreningar ansökan.
Den 16 december gav mark- och miljödomstolen gav bolaget dispens.
Den 16 december 2022 hölls det ett möte mellan Strålsäkerhetsmyndigheten SSM och kärnavfallsbolaget SKB där övergripande frågeställningar i olika tillståndsprövningar diskuterades.
Det högsta uppmättes till 2,7 på Richterskalan.
Studien visar att både svavel och klor snabbt tränger in i kopparn och kan ge allvarliga korrosionsproblem.
SM och kärnavfallsbolaget har löpande dialogmöten för att underlätta prövningen. Det senaste mötet var 11 november och rörde ändringshantering efter PSAR är godkänd, både för kärnbränsleförvaret och SFR 2.
SKB vill kunna fånga och flytta gölgrodor och större vattensalamandrar innan ett tillstånd enligt miljöbalken erhålls för kärnbränsleförvaret.
SKB har den 25 augusti skickat in svar på en rad frågor som mark- och miljödomstolen ställde den 20 juli angående bolagets begäran om deldom i målet om artskyddsdispens i Forsmark.
Myndigheten och kärnavfallsbolaget hade ett möte den 24 augusti som visar att det finns en skillnad i syn på vad en förbättrad kylning ska innehålla.

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret pågår i domstol 
Regeringen har den 27 januari 2022 gett tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. har den 27 april 2022 skickat in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) och kompletterat den 27 januari 2023 och den 8 maj 2023. Den 11 maj godkände HFD regeringens beslut. Kärnavfallsbolaget SKB har den 30 juni 2023 skickat in ett underlag till mark- och miljödomstolens prövning av tillståndet med villkor.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos domstol och SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Den 21 december 2022 gav mark- och miljödomstolen tillstånd enligt miljöbalken. Länsstyrelsen i Uppsala län har överklagat domstolens beslut om villkor till miljöverdomstolen. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen.
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev