SFR 2

Aktuellt:

Mark- och miljödomstolen har meddelat sin dom i målet den 21 december 2022. 
Läs nyhet på MKG:s hemsida om domen >>

Strålsäkerhetsmyndigheten har fortsatt regelbundna avstämningsmöten med sökanden, SKB. 
Här kan du följa aktuella händelser hos SSM >>

 

Den 19 december 2014 ansökte kraftindustrins kärnavfallsbolag, SKB, om tillstånd att få bygga ett nytt slutförvar för kortlivat rivningsavfall i Forsmark, SFR 2, vid befintliga slutförvaret SFR. Ansökan har beretts av både mot kärntekniklagen och mot miljöbalken hos Strålsäkerhetsmyndigheten respektive mark- och miljödomstolen. Yttranden från SSM och domstolen skickades till regeringen hösten 2019. Beslut om tillstånd/tillåtlighet fattades av regeringen den 22 december 2021. Nu kommer mark- och miljödomstolen att fortsätta prövningen enligt miljöbalken för att ge ett tillstånd med villkor. Prövningen fortsätter även stegvis hos Strålsäkerhetsmyndigheten enligt kärntekniklagen.

Följ prövningen här!
Här kan du följa regeringensmyndighetens, domstolens och Naturskyddsföreningen och MKG:s arbete genom prövningen (se även menyvalen ovan). Du kan läsa aktuella nyheter från prövningen, ladda ner ansökningar, aktbilagor och handlingar i de olika ärendena.  

Kungörelse 
Myndighet och domstol kungjorde ansökan enligt kärntekniklagen respektive miljöbalken den 11 december 2017. Därefter vidtog en remissprocess i sakfrågor.

Naturskyddsföreningens och MKG:s synpunkter
Naturskyddsföreningen och MKG har sedan granskningen av ansökan startade lämnat in flera yttranden med omfattande krav på kompletteringar.
Här kan du läsa mer om vad föreningarna krävt i prövningen >> 

Hur kan beslut överklagas?
Om en överklagan görs av regeringens beslut förs ärendet vidare till en rättsprövning, där Högsta förvaltningsdomstolen prövar om beslutet strider mot en rättsregel. Om en miljöorganisation har funnits i mer än tre år och har fler än 100 medlemmar har den rätt att överklaga vissa av Mark- och miljödomstolens beslut. Det finns dock ingen möjlighet att överklaga Strålsäkerhetsmyndighetens eller Mark- och miljödomstolens yttranden till regeringen. De villkor som sedan Mark- och miljödomstolen föreslår vid ett eventuellt tillstånd kan överklagas till Miljööverdomstolen och därefter till Högsta domstolen. Förutom miljöorganisationerna har här även enskilda som berörs av beslutet rätt att överklaga. De villkor som Strålsäkerhetsmyndigheten beslutar om vid ett eventuellt tillstånd har de som är saklegitimerade, dvs. som har ett intresse som påverkas av beslutet, rätt att överklaga.

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m. I och med att MKG:s kansli lagts ner i slutet av 2024 är det möjligt att informationen inte längre är aktuell.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret pågår i domstol 
Regeringen gav den 27 januari 2022 tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. skickade den 27 april 2022 in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) och kompletterade den 27 januari 2023 och den 8 maj 2023. Den 11 maj godkände HFD regeringens beslut. Kärnavfallsbolaget SKB skickade den 30 juni 2023 in ett underlag till mark- och miljödomstolens med begäran om tillstånd med villkor för kärnbränsleförvaret och inkapslingsanläggningen. Domstolen har remissat underlaget och skriftväxling pågår. Huvudförhandlingen planeras till september 2024. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen där nästa steg är att kärnavfallsbolaget SKB skickar in en ny säkerhetsanalys PSAR som ska godkännas innan byggstart kan ske.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Den 21 december 2022 gav mark- och miljödomstolen tillstånd enligt miljöbalken. Länsstyrelsen i Uppsala län överklagade domstolens beslut om villkor till miljööverdomstolen och fick delvis rätt. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen där det första steget för att bolaget ska få börja bygga är att en inlämnad ny säkerhetsanalys PSAR godkänns.
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

Inga aktuella händelser.

Till kalenderhistoriken

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev