SSM 2010/4132 Internationell expertgranskning

Här kan du följa utvecklingen i Strålsäkerhetsmyndighetens diarienummer 2011/4132 "Internationell expertgranskning av den långsiktiga säkerheten i SKB:s tillståndsansökan för slutförvar för använt kärnbränsle" och ladda ner de handlingar du är intresserad av.

Lista på filer i ärendet, 130129 >>

Länk till ärendet på Strålskyddsmyndighetens hemsida >>

Handlingar i ärende SSM 2010/4132

(Ärendet är avslutat 2012-09-12)

97. Tackbrev från Miljödepartementet till OECD/NEA (för kännedom till SSM), 120912 >>

96. Mail till SSM om Presentation av den internationella granskningsgruppens slutrapport, 120613 >> 
Bilaga: Presentation av den internationella granskningsgruppens slutrapport, 120613 >> 

95. Mail till SSM om Draft version av slutrapport från internationell expertgranskning för faktagranskning av SKB och SSM (Ej slutversion), 120613 >> 
Bilaga: Draft version av slutrapport från internationell expertgranskning för faktagranskning av SKB och SSM, 120613 >> 

94. Final report: "THE POST-CLOSURE RADIOLOGICAL SAFETY CASE FOR A SPENT FUEL REPOSITORY IN SWEDEN", 120613 >>

93. Kommentarer från faktagranskning av draftrapport, 120601 >>

 bilaga 1: SSM's factual comments on the draft (120530) report of the interna-tional peer review of SR-Site >>
 bilaga 2: SKB factual check of NEA review of SKB:s post closure safety case >>

92. Om faktakontroll av IRT-rapport, 120528 >>
bilaga 1: Information inför möte mellan den internationella granskningsgruppen och SSM >> 
 bilaga 2: Innehållsförteckning över den internationella granskningsgruppens rapport >>  

91. Information inför faktagranskning, 120528 >>
 bilaga 1: Information inför möte mellan den internationella granskningsgruppen och SSM >>
 bilaga 2: Innehållsförteckning över den internationella granskningsgruppens rapport >> 

90. Inbjudan till slutrapportering av OECD/NEA:s internationella expertgranskning skickad enligt sändlista, 120516 >>

89. Svar från SKB angående inbjudan till faktagranskning av internationell peer review, 120515 >>

88. Svar från SKB på OECD/NEA fråga angående SKB:s pm om hydrogeologiska modelleringar, 120508 >>

87. Fråga från OECD/NEA angående SKB:s pm om hydrogeologiska modelleringar, 120508 >>

86. Ytterligare hydrogeologiska modellrealiseringar till OECD/NEA:s expertgrupp skickat via SSM, 120507 >>
Bilaga: Additional hydrogeological model realisations to the NEA IRT >>  

85. Ytterligare hydrogeologiska modellrealiseringar till OECD/NEA:s expertgrupp skickat till SSM, 120507 >>
Bilaga: Additional hydrogeological model realisations to the NEA IRT >> 

84. Inbjudan till SKB om faktagranskning av internationell peer review, 120507 >>

83. Planering av presentation av OECD/NEA:s slutrapport, 120507 >>
Bilaga: Program >> 

82. Vidarebefordrad skrivelse från Naturskyddsföreningen och MKG till internationella granskningsgruppen, 120314 >>
 bilaga 1: Andra skrivelse till SSM om OECD/NEA-underlag >>
 bilaga 2: Bilaga till skrivelsen: översättning av samrådsinlagor, del II >>

81. Skrivelse om underlag till OECD/NEA-granskning från Naturskyddsföreningen och MKG, 120312 >> 
 bilaga 1: Andra skrivelse till SSM om OECD/NEA-underlag >>
 bilaga 2: Bilaga till skrivelsen: översättning av samrådsinlagor, del II >>

80. SKB:s svar på fråga om seismik från den internationella expertgruppen, vidarebefordrat från SSM, 120301 >>
 bilaga: “SKB’s response to additional NEA IRT question regarding seismicity” >>

79. SKB:s svar på den internationella expertgruppens fråga om seismik, skickat till SSM, 120301 >>
 bilaga: “SKB’s response to additional NEA IRT question regarding seismicity” >>

78. SKB:s svar på fråga inkommen till SSM 3 februari 2012, skickat till den internationella expertgruppen, 120223 >>
 bilaga: ”SKB’s response to additional question from the NEA IRT” >>

77. Vidarebefordrat mail till SKB med fråga om paleoseismik från den internationella expertgruppen, 120223 >>

76. Fråga till SKB angående paleoseismik i slutförvarsansökan, skickat från den internationella expertgruppen, 120223 >>

75. SKB:s svar på fråga ställd från den internationella expertgruppen daterad 3 februari, 120217 >>
 bilaga: ”SKB’s response to additional question from the NEA IRT” >>

74. Förslag på agenda för SSM:s konsulter den 6 mars, 120207 >> 
 bilaga: Preliminär agenda >>

73. Internationella expertgruppens fråga, vidarebefordrad till SKB, 120207 >>

72. Mail från den internationella expergruppen med en fråga till SKB, 120203 >>
 samt: SSM har vidarebefodrat mailet till SKB >>

71. Vidarebefordran av kompletterande information till granskningsgrupp från SKB: rapport SDK-003 till IRT, 111216 >>
 bilaga: SDK-003 Quality assurance plan for the safety assessment SR Site >>

70. Komplettering till granskningsgrupp från SKB: rapport SDK-003 till IRT, 111216 >>
 bilaga: SDK-003 Quality assurance plan for the safety assessment SR Site >>

69. Kompletterande information från SKB, vidarebefordrad till den internationella expertgruppen, 111227 >>
 bilaga: Additional information requested by the IRT at December hearings>> 

68. Information från SKB till den internationella expertgruppen, 111227 >>
 bilaga: Additional information requested by the IRT at December hearings>>

67. Vidarebefordrade kommentarer från Milkas till OECD-NEA efter SKB-utfrågning, 111219 >>
 bilaga: Milkas brev med kommentarer >>

66. Kommentarer från Milkas efter SKB-utfrågning, 111219 >>
 bilaga: Brev med kommentarer >>

65. Presentationer på studiebesök vid Oskarshamn och Forsmark. Internationella granskningsteamet den 14 december 2011, Äspö >>
 bilaga 1: Prototype repository >>
 bilaga 2: Äspö Hard Rock Laboratory, RD&D experiments >>
 bilaga 3: Deposition vehicle Tests >>
 bilaga 4: Alternative Buffer Materials Project >>
 bilaga 5: Piping Erosion during the saturation stage. The Eva Project >>
 bilaga 6: System Design of Backfill >>
 bilaga 7: System design of buffer >>
 bilaga 8: System Design of Plugs >>
 bilaga 9: Äspö Hard Rock Laboratory. An Overwiew Introduction >>
 bilaga 10: Canister Retrieval Test >>

64. Presentationer från studiebesök vid Orskarshamn och Forsmark. Internationella granskningsgruppen den 14 december 2011, Forsmark del 2 >>
 bilaga 1: Bedrock geology - data, conceptual understanding and models >>
 bilaga 2: Forsmark Site Visit >>
 bilaga 3: Plans for detailed investigations >> 

63. Presentationer från studiebesök vid Oskarshamn och Forsmark. Internationella granskningsteamet den 14 december 2011, Forsmark del 1 >>

62. Bakgrund till MKGs skrivelse till SSMs internationella expertgrupp, utgående från SSM till OECD-NEA, 111215 >>

61. Bakgrund till MKGs skrivelse till SSMs expertgrupp, inkommande till SSM från MKG, 111215 >>

60. Vidarebefordrad skrivelse till SSMs internationella expertgrupp angående utfrågning 12-16 december >>
 bilaga: Brev från Nils-Axel Mörner, Milkas >> 

59. Skrivelse om underlag till OECD/NEA-granskning från Naturskyddsföreningen och MKG, 111215 >>

58. Skrivelse från Milkas till SSMs internationella expertgrupp angående utfrågning 12-16 december, 111215 >>
 bilaga: Brev från Nils-Axel Mörner, Milkas >>

57. Skrivelse om underlag till OECD/NEA-granskning från Naturskyddsföreningen och MKG, 111215 >>
 bilaga 1: Skrivelsen till SSM >>
 bilaga 2: Bilaga till skrivelsen: översättning av samrådsinlagor >> 

56. Skrivelse om underlag till OECD/NEA-granskning från Naturskyddsföreningen och MKG, 111209 >>
 bilaga 1: 
Skrivelsen till SSM >>
 bilaga 2: Bilaga till skrivelsen: översättning av samrådsinalgor >> 

55. Agenda för Internationellt review teams fältbesök, 111207 >>
 bilaga 1: Program för granskningsgruppens besök vid Forsmark >>
 bilaga 2: Program för granskningsgruppens besök vid kapsellaboratoriet >>
 bilaga 3: Program för granskningsgruppens besök vid Äspö >>

54. SKB:s hållpunkter till presentation/diskussion med internationell granskningsgrupp, 111207 >>
 bilaga: Kommentarer på OECD-NEA:s exempelfrågor >> 

53. Mail från OECD-NEA med kompletterande information och exempel på frågor till SKB till studiebesök, 111130 >>
 bilaga 1: Frågor gällande hydrogeologi >>
 bilaga 2: Uppdaterad lista över exempel på frågor >>
 bilaga 3: Frågor gällande bufferten >>
 bilaga 4: Frågor gällande kapseln >>

52. Mail från OECD-NEA med preliminär agenda och exempel på frågor till SKB, 111113 >>
 bilaga 1: Preliminär agenda >>
 bilaga 2: Exempel på frågor >>

51. Kompletterande svar från SKB från tredje omgången frågor från den internationella expertgruppen, 111103 >>
 bilaga 1: Svarsformulär från SKB >>
 bilaga 2: Uppdaterad version av rapport R-06-26: Reliability in friction stir welding of canister >>

50. Meddelande från SKB ang. rättelser i SR-Site, 111028 >>
 bilaga 1: R-09-19: Groundwater flow modelling of the excavation and operational phases – Forsmark
 bilaga 2: R-10-02: The limnic ecosystems at Forsmark and Laxemar-Simpevarp
 bilaga 3: R-10-28: Chemistry data from surface ecosystems in Forsmark and Laxemar-Simpevarp
 bilaga 4: R-10-48: Bedrock K data and uncertainty assessment for application in SR-Site geosphere transport calculations
 bilaga 5: TR-10-03: The marine ecosystems at Forsmark and Laxemar-Simpevarp
 bilaga 6: TR-10-07: Element-specific and constant parameters used for dose calculations in SR-Site
 bilaga 7: TR-10-09: Biosphere analyses for the safety assessment SR-Site – synthesis and summary of results
 bilaga 8: TR-10-23: THM-issues in repository rock
 bilaga 9: TR-10-47: Buffer, backfill and closure process report for the safety assessment SR-Site
 bilaga 10: TR-10-48: Geosphere process report for the safety assessment SR-Site
 bilaga 11: TR-10-49: Climate and climate-related issues for the safety assessment SR-Site
 bilaga 12: TR-10-52: Data report for the safety assessment SR-Site
 bilaga 13: TR-10-53: Handling of future human actions in the safety assessment SR-Site
 bilaga 14: TR-10-67: An update of the state-of-the-art report on the corrosion of copper under expected conditions in a deep geologic repository
 bilaga 15: TR-11-01, Vol 1: Long-term safety for the final repository for spent nuclear fuel at Forsmark
 bilaga 16: TR-11-01, Vol 2: Long-term safety for the final repository for spent nuclear fuel at Forsmark
 bilaga 17: TR-11-01, Vol 3: Long-term safety for the final repository for spent nuclear fuel at Forsmark

49. Mail till OECD/NEA med frågor om planer för hearing av SKB i december, 111011 >>

48. Mail till SKB med den tredje uppsättningen frågor från den internationella expertgruppen, 111011 >>
 bilaga: Third questionnaire of the OECD-NEA International Peer Review Team >>

47. Tredje uppsättningen frågor till SKB från den internationella expertgruppen, mail till SSM, 111010 >>
 bilaga: Third questionnaire of the OECD-NEA International Peer Review Team >>

46. Svar på beställning av rapporter till professor Löv, 111004 >>

45. Beställning av rapporter till professor Löv, 111003 >>

44. Svar från OECD/NEA till SSM med datum och förslag till agenda för decembermötet med SKB, 110916 >>
 bilaga: Review Week of 11-17 December, 2012 >>

43. Fråga från SSM till OECD/NEA om kommande decembermöte med SKB, 110916 >>

42. E-mail från SKB till SSM om saknad rapport >>
 bilaga: Rapport "Utdiffusion av svårlösliga nuklider ur kapsel efter kapselgenombrott", 110916 >> 

41. Vidarebefordrat mail inom SSM om saknad SKB-rapport, 110912 >>

40. E-mail från SKB till SSM om saknad rapport, 110911 >>

39. E-mail till SSM om saknad rapport från SKB, 110907 >>

38. E-mail från SSM till OECD/NEA om SKB:s kompletterande svar, 110912 >>
 bilagor: Kompletterande dokument från SKB, nr 1 >>
 Kompletterande dokument från SKB, nr 2 >> 

37. E-mail från SKB till SSM om kompletterande svar till NEA:s questionnaire, 110911 >>
 bilagor: Kompletterande dokument från SKB, nr 1 >>
 Kompletterande dokument från SKB, nr 2 >> 

36. E-mail från SSM till OECD/NEA, 110912 >>
 bilaga: Presentation av Fraser King m fl >> 

35. E-mail från SKB om presentation till deltagare i NEA-gruppen, 110911 >>
 bilaga: Presentation av Fraser King m fl >>  

34. E-mail till SKB om saknad rapport, 110907 >>

33. E-mail till OECD/NEA, 110907 >>
  bilaga:
  SKB:s response to NEAs second questionnaire on post closure  safety in SKB:s licence >>

32. Svar från SKB, 110728 >>
bilaga:
SKB:s response to NEAs second questionnaire on post closure safety in SKB:s licence >>

31. E-mail från OECD/NEA, 110728 >>
  bilaga:
  Second questionnaire of the OECD/NEA International peer review  team >>

30. E-mail från OECD/NEA, 110620 >>
bilaga:
Second questionnaire of the OECD/NEA International peer review team>>

29. E-mail från OECD/NEA om jävsfrågan, 110620 >>

28. Svar på fråga till MKG om finansiering av internationell expertgranskning >>

27. Vidarebefordring av SKB:s svar till OECD/NEA, 110615 >>
  bilagor:
  1. Response to NEA-questionnaire on principles and good practice  for safety cases >>
  2. KTL-ansökan på engelska >> 

26. Svar från SKB, 110614 >>
bilagor:
1. Response to NEA-questionnaire on principles and good practice for safety cases >>
2. KTL-ansökan på engelska >> 

25. Svar till Farad.se från SSM, 110615 >>

24. Svar på e-mail till SSM från Farad.se, 110615 >>

23. Svar på e-mail till SSM från Farad.se, 110607 >>

22. Svar på e-mail från Farad.se, 110603 >>
bilaga:
Terms of Reference for an International Peer Review of   SKB’s Post- Closure Safety Reporting for a KBS-3 Repository >>

21. E-mail till OECD/NEA - questions on impartiality, 110603 >>

20. E-mail till SKB, 110530 >>
bilaga:
1. NEA peer-review kick-off questionnaire >> 

19. Svar på mail från OECD/NEA, 110530 >>

18. E-mail from OECD/NEA - Follow-on to the IRT 1st meeting - IRT requests to the Swedish side, 115030 >>
bilagor:
1. A letter with decisions and requests from the IRT >>
2. NEA peer-review kick-off questionnaire >> 

17. E-mail to OECD/NEA - Follow up to the kick off in Stockholm, 110530>>

16. Svar på mail från SKB, 110527 >>

15. E-mail från SKB, 110527 >>

14. Svar på e-mail från Farad.se om jävsfrågor i OECD/NEA:s expertgrupp, 110524 >>
bilaga: 
Terms of Reference for an International Peer Review of   SKB’s Post-Closure Safety Reporting for a KBS-3 Repository >>

13. Brev från OECD, 110518 >>
bilagor:
Brev från SSM ang Contribution >> 
Invoice from OECD >> 

12. E-mail från SKB, 110513 >>
bilaga:
Presentation på upplägg inför IRT:s möte i Stockholm >> 

11. Svar på e-mail från Milkas om frågor om OECD/NEA-granskningen, 110513 >> 
  bilagor:
  1. Lista över medlemmar i OECD/NEA:s expertgrupp >>
  2. Terms of Reference for an International Peer Review of  SKB’s Post-Closure Safety Reporting for a KBS-3 Repository >>

10. Svar på e-mail från MKG om frågor om OECD/NEA-granskningen, 110511 >> 
bilagor:
1. Lista över medlemmar i OECD/NEA:s expertgrupp >>
2. Terms of Reference for an International Peer Review of SKB’s Post-Closure Safety Reporting for a KBS-3 Repository >>

9. E-mail med frågor om OECD/NEA-granskningen, 110412 >>

8. Informationsbrev om faktureringskostnader, 110504 >>

7. E-post till OECD/NEA, 110412 >>
bilaga:
Peer Review of SKB's Post-Closure Safety Reporting for a KBS-3 Repository >>

6. E-post till OECD/NEA om kick-off-möte, 110426 >>
bilaga: 
Kick-off meeting for the NEA International Peer Review Team, 17-19 May 2011 in Stockholm >>

4. "Terms of Reference" for an International Peer Review of SKB’s Post-Closure Safety Reporting for a KBS-3 Repository, 110323 >>

3. Svar på fråga om intressekonflikt från OECD/NEA, 110426>>

2. Fråga om intressekonflikt från OECD/NEA, 110422 >>

1. Förfrågan från regeringen om internationell granskning från OECE/DEA och svar 101118 >>
Bilagor:
1. Brev från regeringen till OECD/NEA med förfrågan om internationell granskning 101018 
2. Svar från OECD/NEA på förfrågan 101105 

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret 
Regeringen har den 27 januari 2022 gett tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. har den 27 april skickat in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen. SKB har valt att i första hand prioritera SKB:s andra pågående mål hos domstol och myndighet, närmast ansökan om ett utökat mellanlager, Clab, som domstolen gav tillstånd till den 22 juni 2022.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos domstol och SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Den 21 december gav mark- och miljödomstolen tillstånd enligt miljöbalken. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen.
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

Inga aktuella händelser.

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev