SSM 2010/4132 Internationell expertgranskning

Här kan du följa utvecklingen i Strålsäkerhetsmyndighetens diarienummer 2011/4132 "Internationell expertgranskning av den långsiktiga säkerheten i SKB:s tillståndsansökan för slutförvar för använt kärnbränsle" och ladda ner de handlingar du är intresserad av.

Lista på filer i ärendet, 130129 >>

Länk till ärendet på Strålskyddsmyndighetens hemsida >>

Handlingar i ärende SSM 2010/4132

(Ärendet är avslutat 2012-09-12)

97. Tackbrev från Miljödepartementet till OECD/NEA (för kännedom till SSM), 120912 >>

96. Mail till SSM om Presentation av den internationella granskningsgruppens slutrapport, 120613 >> 
Bilaga: Presentation av den internationella granskningsgruppens slutrapport, 120613 >> 

95. Mail till SSM om Draft version av slutrapport från internationell expertgranskning för faktagranskning av SKB och SSM (Ej slutversion), 120613 >> 
Bilaga: Draft version av slutrapport från internationell expertgranskning för faktagranskning av SKB och SSM, 120613 >> 

94. Final report: "THE POST-CLOSURE RADIOLOGICAL SAFETY CASE FOR A SPENT FUEL REPOSITORY IN SWEDEN", 120613 >>

93. Kommentarer från faktagranskning av draftrapport, 120601 >>

 bilaga 1: SSM's factual comments on the draft (120530) report of the interna-tional peer review of SR-Site >>
 bilaga 2: SKB factual check of NEA review of SKB:s post closure safety case >>

92. Om faktakontroll av IRT-rapport, 120528 >>
bilaga 1: Information inför möte mellan den internationella granskningsgruppen och SSM >> 
 bilaga 2: Innehållsförteckning över den internationella granskningsgruppens rapport >>  

91. Information inför faktagranskning, 120528 >>
 bilaga 1: Information inför möte mellan den internationella granskningsgruppen och SSM >>
 bilaga 2: Innehållsförteckning över den internationella granskningsgruppens rapport >> 

90. Inbjudan till slutrapportering av OECD/NEA:s internationella expertgranskning skickad enligt sändlista, 120516 >>

89. Svar från SKB angående inbjudan till faktagranskning av internationell peer review, 120515 >>

88. Svar från SKB på OECD/NEA fråga angående SKB:s pm om hydrogeologiska modelleringar, 120508 >>

87. Fråga från OECD/NEA angående SKB:s pm om hydrogeologiska modelleringar, 120508 >>

86. Ytterligare hydrogeologiska modellrealiseringar till OECD/NEA:s expertgrupp skickat via SSM, 120507 >>
Bilaga: Additional hydrogeological model realisations to the NEA IRT >>  

85. Ytterligare hydrogeologiska modellrealiseringar till OECD/NEA:s expertgrupp skickat till SSM, 120507 >>
Bilaga: Additional hydrogeological model realisations to the NEA IRT >> 

84. Inbjudan till SKB om faktagranskning av internationell peer review, 120507 >>

83. Planering av presentation av OECD/NEA:s slutrapport, 120507 >>
Bilaga: Program >> 

82. Vidarebefordrad skrivelse från Naturskyddsföreningen och MKG till internationella granskningsgruppen, 120314 >>
 bilaga 1: Andra skrivelse till SSM om OECD/NEA-underlag >>
 bilaga 2: Bilaga till skrivelsen: översättning av samrådsinlagor, del II >>

81. Skrivelse om underlag till OECD/NEA-granskning från Naturskyddsföreningen och MKG, 120312 >> 
 bilaga 1: Andra skrivelse till SSM om OECD/NEA-underlag >>
 bilaga 2: Bilaga till skrivelsen: översättning av samrådsinlagor, del II >>

80. SKB:s svar på fråga om seismik från den internationella expertgruppen, vidarebefordrat från SSM, 120301 >>
 bilaga: “SKB’s response to additional NEA IRT question regarding seismicity” >>

79. SKB:s svar på den internationella expertgruppens fråga om seismik, skickat till SSM, 120301 >>
 bilaga: “SKB’s response to additional NEA IRT question regarding seismicity” >>

78. SKB:s svar på fråga inkommen till SSM 3 februari 2012, skickat till den internationella expertgruppen, 120223 >>
 bilaga: ”SKB’s response to additional question from the NEA IRT” >>

77. Vidarebefordrat mail till SKB med fråga om paleoseismik från den internationella expertgruppen, 120223 >>

76. Fråga till SKB angående paleoseismik i slutförvarsansökan, skickat från den internationella expertgruppen, 120223 >>

75. SKB:s svar på fråga ställd från den internationella expertgruppen daterad 3 februari, 120217 >>
 bilaga: ”SKB’s response to additional question from the NEA IRT” >>

74. Förslag på agenda för SSM:s konsulter den 6 mars, 120207 >> 
 bilaga: Preliminär agenda >>

73. Internationella expertgruppens fråga, vidarebefordrad till SKB, 120207 >>

72. Mail från den internationella expergruppen med en fråga till SKB, 120203 >>
 samt: SSM har vidarebefodrat mailet till SKB >>

71. Vidarebefordran av kompletterande information till granskningsgrupp från SKB: rapport SDK-003 till IRT, 111216 >>
 bilaga: SDK-003 Quality assurance plan for the safety assessment SR Site >>

70. Komplettering till granskningsgrupp från SKB: rapport SDK-003 till IRT, 111216 >>
 bilaga: SDK-003 Quality assurance plan for the safety assessment SR Site >>

69. Kompletterande information från SKB, vidarebefordrad till den internationella expertgruppen, 111227 >>
 bilaga: Additional information requested by the IRT at December hearings>> 

68. Information från SKB till den internationella expertgruppen, 111227 >>
 bilaga: Additional information requested by the IRT at December hearings>>

67. Vidarebefordrade kommentarer från Milkas till OECD-NEA efter SKB-utfrågning, 111219 >>
 bilaga: Milkas brev med kommentarer >>

66. Kommentarer från Milkas efter SKB-utfrågning, 111219 >>
 bilaga: Brev med kommentarer >>

65. Presentationer på studiebesök vid Oskarshamn och Forsmark. Internationella granskningsteamet den 14 december 2011, Äspö >>
 bilaga 1: Prototype repository >>
 bilaga 2: Äspö Hard Rock Laboratory, RD&D experiments >>
 bilaga 3: Deposition vehicle Tests >>
 bilaga 4: Alternative Buffer Materials Project >>
 bilaga 5: Piping Erosion during the saturation stage. The Eva Project >>
 bilaga 6: System Design of Backfill >>
 bilaga 7: System design of buffer >>
 bilaga 8: System Design of Plugs >>
 bilaga 9: Äspö Hard Rock Laboratory. An Overwiew Introduction >>
 bilaga 10: Canister Retrieval Test >>

64. Presentationer från studiebesök vid Orskarshamn och Forsmark. Internationella granskningsgruppen den 14 december 2011, Forsmark del 2 >>
 bilaga 1: Bedrock geology - data, conceptual understanding and models >>
 bilaga 2: Forsmark Site Visit >>
 bilaga 3: Plans for detailed investigations >> 

63. Presentationer från studiebesök vid Oskarshamn och Forsmark. Internationella granskningsteamet den 14 december 2011, Forsmark del 1 >>

62. Bakgrund till MKGs skrivelse till SSMs internationella expertgrupp, utgående från SSM till OECD-NEA, 111215 >>

61. Bakgrund till MKGs skrivelse till SSMs expertgrupp, inkommande till SSM från MKG, 111215 >>

60. Vidarebefordrad skrivelse till SSMs internationella expertgrupp angående utfrågning 12-16 december >>
 bilaga: Brev från Nils-Axel Mörner, Milkas >> 

59. Skrivelse om underlag till OECD/NEA-granskning från Naturskyddsföreningen och MKG, 111215 >>

58. Skrivelse från Milkas till SSMs internationella expertgrupp angående utfrågning 12-16 december, 111215 >>
 bilaga: Brev från Nils-Axel Mörner, Milkas >>

57. Skrivelse om underlag till OECD/NEA-granskning från Naturskyddsföreningen och MKG, 111215 >>
 bilaga 1: Skrivelsen till SSM >>
 bilaga 2: Bilaga till skrivelsen: översättning av samrådsinlagor >> 

56. Skrivelse om underlag till OECD/NEA-granskning från Naturskyddsföreningen och MKG, 111209 >>
 bilaga 1: 
Skrivelsen till SSM >>
 bilaga 2: Bilaga till skrivelsen: översättning av samrådsinalgor >> 

55. Agenda för Internationellt review teams fältbesök, 111207 >>
 bilaga 1: Program för granskningsgruppens besök vid Forsmark >>
 bilaga 2: Program för granskningsgruppens besök vid kapsellaboratoriet >>
 bilaga 3: Program för granskningsgruppens besök vid Äspö >>

54. SKB:s hållpunkter till presentation/diskussion med internationell granskningsgrupp, 111207 >>
 bilaga: Kommentarer på OECD-NEA:s exempelfrågor >> 

53. Mail från OECD-NEA med kompletterande information och exempel på frågor till SKB till studiebesök, 111130 >>
 bilaga 1: Frågor gällande hydrogeologi >>
 bilaga 2: Uppdaterad lista över exempel på frågor >>
 bilaga 3: Frågor gällande bufferten >>
 bilaga 4: Frågor gällande kapseln >>

52. Mail från OECD-NEA med preliminär agenda och exempel på frågor till SKB, 111113 >>
 bilaga 1: Preliminär agenda >>
 bilaga 2: Exempel på frågor >>

51. Kompletterande svar från SKB från tredje omgången frågor från den internationella expertgruppen, 111103 >>
 bilaga 1: Svarsformulär från SKB >>
 bilaga 2: Uppdaterad version av rapport R-06-26: Reliability in friction stir welding of canister >>

50. Meddelande från SKB ang. rättelser i SR-Site, 111028 >>
 bilaga 1: R-09-19: Groundwater flow modelling of the excavation and operational phases – Forsmark
 bilaga 2: R-10-02: The limnic ecosystems at Forsmark and Laxemar-Simpevarp
 bilaga 3: R-10-28: Chemistry data from surface ecosystems in Forsmark and Laxemar-Simpevarp
 bilaga 4: R-10-48: Bedrock K data and uncertainty assessment for application in SR-Site geosphere transport calculations
 bilaga 5: TR-10-03: The marine ecosystems at Forsmark and Laxemar-Simpevarp
 bilaga 6: TR-10-07: Element-specific and constant parameters used for dose calculations in SR-Site
 bilaga 7: TR-10-09: Biosphere analyses for the safety assessment SR-Site – synthesis and summary of results
 bilaga 8: TR-10-23: THM-issues in repository rock
 bilaga 9: TR-10-47: Buffer, backfill and closure process report for the safety assessment SR-Site
 bilaga 10: TR-10-48: Geosphere process report for the safety assessment SR-Site
 bilaga 11: TR-10-49: Climate and climate-related issues for the safety assessment SR-Site
 bilaga 12: TR-10-52: Data report for the safety assessment SR-Site
 bilaga 13: TR-10-53: Handling of future human actions in the safety assessment SR-Site
 bilaga 14: TR-10-67: An update of the state-of-the-art report on the corrosion of copper under expected conditions in a deep geologic repository
 bilaga 15: TR-11-01, Vol 1: Long-term safety for the final repository for spent nuclear fuel at Forsmark
 bilaga 16: TR-11-01, Vol 2: Long-term safety for the final repository for spent nuclear fuel at Forsmark
 bilaga 17: TR-11-01, Vol 3: Long-term safety for the final repository for spent nuclear fuel at Forsmark

49. Mail till OECD/NEA med frågor om planer för hearing av SKB i december, 111011 >>

48. Mail till SKB med den tredje uppsättningen frågor från den internationella expertgruppen, 111011 >>
 bilaga: Third questionnaire of the OECD-NEA International Peer Review Team >>

47. Tredje uppsättningen frågor till SKB från den internationella expertgruppen, mail till SSM, 111010 >>
 bilaga: Third questionnaire of the OECD-NEA International Peer Review Team >>

46. Svar på beställning av rapporter till professor Löv, 111004 >>

45. Beställning av rapporter till professor Löv, 111003 >>

44. Svar från OECD/NEA till SSM med datum och förslag till agenda för decembermötet med SKB, 110916 >>
 bilaga: Review Week of 11-17 December, 2012 >>

43. Fråga från SSM till OECD/NEA om kommande decembermöte med SKB, 110916 >>

42. E-mail från SKB till SSM om saknad rapport >>
 bilaga: Rapport "Utdiffusion av svårlösliga nuklider ur kapsel efter kapselgenombrott", 110916 >> 

41. Vidarebefordrat mail inom SSM om saknad SKB-rapport, 110912 >>

40. E-mail från SKB till SSM om saknad rapport, 110911 >>

39. E-mail till SSM om saknad rapport från SKB, 110907 >>

38. E-mail från SSM till OECD/NEA om SKB:s kompletterande svar, 110912 >>
 bilagor: Kompletterande dokument från SKB, nr 1 >>
 Kompletterande dokument från SKB, nr 2 >> 

37. E-mail från SKB till SSM om kompletterande svar till NEA:s questionnaire, 110911 >>
 bilagor: Kompletterande dokument från SKB, nr 1 >>
 Kompletterande dokument från SKB, nr 2 >> 

36. E-mail från SSM till OECD/NEA, 110912 >>
 bilaga: Presentation av Fraser King m fl >> 

35. E-mail från SKB om presentation till deltagare i NEA-gruppen, 110911 >>
 bilaga: Presentation av Fraser King m fl >>  

34. E-mail till SKB om saknad rapport, 110907 >>

33. E-mail till OECD/NEA, 110907 >>
  bilaga:
  SKB:s response to NEAs second questionnaire on post closure  safety in SKB:s licence >>

32. Svar från SKB, 110728 >>
bilaga:
SKB:s response to NEAs second questionnaire on post closure safety in SKB:s licence >>

31. E-mail från OECD/NEA, 110728 >>
  bilaga:
  Second questionnaire of the OECD/NEA International peer review  team >>

30. E-mail från OECD/NEA, 110620 >>
bilaga:
Second questionnaire of the OECD/NEA International peer review team>>

29. E-mail från OECD/NEA om jävsfrågan, 110620 >>

28. Svar på fråga till MKG om finansiering av internationell expertgranskning >>

27. Vidarebefordring av SKB:s svar till OECD/NEA, 110615 >>
  bilagor:
  1. Response to NEA-questionnaire on principles and good practice  for safety cases >>
  2. KTL-ansökan på engelska >> 

26. Svar från SKB, 110614 >>
bilagor:
1. Response to NEA-questionnaire on principles and good practice for safety cases >>
2. KTL-ansökan på engelska >> 

25. Svar till Farad.se från SSM, 110615 >>

24. Svar på e-mail till SSM från Farad.se, 110615 >>

23. Svar på e-mail till SSM från Farad.se, 110607 >>

22. Svar på e-mail från Farad.se, 110603 >>
bilaga:
Terms of Reference for an International Peer Review of   SKB’s Post- Closure Safety Reporting for a KBS-3 Repository >>

21. E-mail till OECD/NEA - questions on impartiality, 110603 >>

20. E-mail till SKB, 110530 >>
bilaga:
1. NEA peer-review kick-off questionnaire >> 

19. Svar på mail från OECD/NEA, 110530 >>

18. E-mail from OECD/NEA - Follow-on to the IRT 1st meeting - IRT requests to the Swedish side, 115030 >>
bilagor:
1. A letter with decisions and requests from the IRT >>
2. NEA peer-review kick-off questionnaire >> 

17. E-mail to OECD/NEA - Follow up to the kick off in Stockholm, 110530>>

16. Svar på mail från SKB, 110527 >>

15. E-mail från SKB, 110527 >>

14. Svar på e-mail från Farad.se om jävsfrågor i OECD/NEA:s expertgrupp, 110524 >>
bilaga: 
Terms of Reference for an International Peer Review of   SKB’s Post-Closure Safety Reporting for a KBS-3 Repository >>

13. Brev från OECD, 110518 >>
bilagor:
Brev från SSM ang Contribution >> 
Invoice from OECD >> 

12. E-mail från SKB, 110513 >>
bilaga:
Presentation på upplägg inför IRT:s möte i Stockholm >> 

11. Svar på e-mail från Milkas om frågor om OECD/NEA-granskningen, 110513 >> 
  bilagor:
  1. Lista över medlemmar i OECD/NEA:s expertgrupp >>
  2. Terms of Reference for an International Peer Review of  SKB’s Post-Closure Safety Reporting for a KBS-3 Repository >>

10. Svar på e-mail från MKG om frågor om OECD/NEA-granskningen, 110511 >> 
bilagor:
1. Lista över medlemmar i OECD/NEA:s expertgrupp >>
2. Terms of Reference for an International Peer Review of SKB’s Post-Closure Safety Reporting for a KBS-3 Repository >>

9. E-mail med frågor om OECD/NEA-granskningen, 110412 >>

8. Informationsbrev om faktureringskostnader, 110504 >>

7. E-post till OECD/NEA, 110412 >>
bilaga:
Peer Review of SKB's Post-Closure Safety Reporting for a KBS-3 Repository >>

6. E-post till OECD/NEA om kick-off-möte, 110426 >>
bilaga: 
Kick-off meeting for the NEA International Peer Review Team, 17-19 May 2011 in Stockholm >>

4. "Terms of Reference" for an International Peer Review of SKB’s Post-Closure Safety Reporting for a KBS-3 Repository, 110323 >>

3. Svar på fråga om intressekonflikt från OECD/NEA, 110426>>

2. Fråga om intressekonflikt från OECD/NEA, 110422 >>

1. Förfrågan från regeringen om internationell granskning från OECE/DEA och svar 101118 >>
Bilagor:
1. Brev från regeringen till OECD/NEA med förfrågan om internationell granskning 101018 
2. Svar från OECD/NEA på förfrågan 101105 

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m. I och med att MKG:s kansli lagts ner i slutet av 2024 är det möjligt att informationen inte längre är aktuell.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret pågår i domstol 
Regeringen gav den 27 januari 2022 tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. skickade den 27 april 2022 in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) och kompletterade den 27 januari 2023 och den 8 maj 2023. Den 11 maj godkände HFD regeringens beslut. Kärnavfallsbolaget SKB skickade den 30 juni 2023 in ett underlag till mark- och miljödomstolens med begäran om tillstånd med villkor för kärnbränsleförvaret och inkapslingsanläggningen. Domstolen har remissat underlaget och skriftväxling pågår. Huvudförhandlingen planeras till september 2024. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen där nästa steg är att kärnavfallsbolaget SKB skickar in en ny säkerhetsanalys PSAR som ska godkännas innan byggstart kan ske.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Den 21 december 2022 gav mark- och miljödomstolen tillstånd enligt miljöbalken. Länsstyrelsen i Uppsala län överklagade domstolens beslut om villkor till miljööverdomstolen och fick delvis rätt. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen där det första steget för att bolaget ska få börja bygga är att en inlämnad ny säkerhetsanalys PSAR godkänns.
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

Inga aktuella händelser.

Till kalenderhistoriken

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev