SSM 2011/1135 - Slutförvarsansökan

I Strålsäkerhetsmyndighetens ärende SSM 2011/1135 finns SKB:s ansökningar om ett slutförvar enligt kärntekniklagen.

Lista över handlingar i ärende SSM 2011/1135, 191030 >>

Du kan också följa ärendet hos Strålskyddsmyndigheten >>

Handlingar i ärende SSM 2011/1135 

27. Svar på begäran om synpunkter på inlagor rörande kopparkorrosion, 180518 >>

26. Begäran om synpunkter på inlagor rörande kopparkorrosion, 180509 >>

a. Bilaga 1: Kommentar till M2018/00221 - Tematisk sammanställning av SSM:s beaktande av remissinstansernas synpunkter i kapselfrågor

b. Bilaga 2: Analys av kärnbränslefrågan efter mark- och miljödomstolens yttrande till regeringen

25. Tematisk sammanställning av SSM:s beaktande remissinstansernas synpunkter i kapselfrågor, 180405 >>

24. Överlämnande av ansökningar om tillstånd enligt KTL angående Clab/Clink och slutförvaret av använt kärnbränsle, 180425 >>

23. Yttrande till regeringenöver SKB:s ansökningar enligt KTL angående Clab/Clink och slutförvaret för använt kärnbränsle, 180405 >>

22. Handlingen är makulerad hos SSM.

21. SSM:s beaktande av remissynpunkter avseende SKB:s ansökningar, 180123 >>

20. Sammanfattande rapport över SSM:s granskning av SKB:s ansökningar, 180123 >>

19. Granskningsrapport Uppförande och drift av slutförvarsanläggningen, 180123 >>

18. Granskningsrapport Systemövergripande frågor, 180123 >>

17. Granskningsrapport Strålsäkerhet efter slutförvarets förslutning, 180123 >>

16. SSM:s granskningsrapport: Systemövergripande frågor inför yttrandet till Mark- och miljödomstolen, 160628 >>

15. SSM:s granskningsrapport: Långsiktig säkerhet inför yttrandet till Mark- och miljödomstolen, 160626 >>

14. SSM:s granskningsrapport: Uppförande och drift av slutförvarsanläggningen inför yttrandet till Mark- och miljödomstolen, 160616 >>

13. SSM:s kungörelse, 160129 >>

12. Rättelse TR 11-01 volym 1-3 Long-term safety for the final repository for spent nuckear fuel at Forsmark, 111027 >>
Volym 1 >>
Volym 2 >>
Volym 3 >> 

11. Sammanställning av rapporter i ansökan där rättelser gjorts, 130403 >>

10. Rättelse TR 11-01 volym 1-3 Long-term safety for the final repository for spent nuckear fuel at Forsmark, 121220:
Volym 1 >> (se handling 8)
Volym 2 >> (se handling 8)
Volym 3 >> 

9. Rättelse TR 11-01 volym 1 o 2, Long-term safety for the final repository, 120321:
Volym 1 >>
Volym 2 >> 

8. Rättelse TR 10-14 + 15 + 17 Design, production and initial state of canister, 120321:
Errata TR-10-14 >> (se handling 4)
Errata TR-10-15 >>
Errata TR-10-17 >> 

7. Rättelse svenska versionen av TR 11-01 Redovisning av säkerhet efter förslutning av slutförvaret:
Del 1 >>
Del 2 >>
Del 3 >> 

6. Rättelse TR 10-13 Spent nuclear fuel for disposal in the KBS-3 repository, 120321 >>

5. Rättelse TR 10-14 Design, production and initial state of the canister, 120313 >>

4.  SSM:s sekretessbedömning över ansökan enligt kärntekniklagen om slutförvaring av använt kärnbränsle, 190227 >>

3. Komplettering till ansökan enligt kärntekniklagen 110317 >>

2. Plan Fysiskt skydd - Slutförvarsanläggningen för använt kärnbränsle, 110316 >>

1. Ansökan enligt kärntekniklagen om slutförvaring av använt kärnbränsle. Du hittar ansökan på MKG:s hemsida:
Här finns ansökningarna enligt kärntekniklagen >>

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m. I och med att MKG:s kansli lagts ner i slutet av 2024 är det möjligt att informationen inte längre är aktuell.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret pågår i domstol 
Regeringen gav den 27 januari 2022 tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. skickade den 27 april 2022 in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) och kompletterade den 27 januari 2023 och den 8 maj 2023. Den 11 maj godkände HFD regeringens beslut. Kärnavfallsbolaget SKB skickade den 30 juni 2023 in ett underlag till mark- och miljödomstolens med begäran om tillstånd med villkor för kärnbränsleförvaret och inkapslingsanläggningen. Domstolen har remissat underlaget och skriftväxling pågår. Huvudförhandlingen planeras till september 2024. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen där nästa steg är att kärnavfallsbolaget SKB skickar in en ny säkerhetsanalys PSAR som ska godkännas innan byggstart kan ske.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Den 21 december 2022 gav mark- och miljödomstolen tillstånd enligt miljöbalken. Länsstyrelsen i Uppsala län överklagade domstolens beslut om villkor till miljööverdomstolen och fick delvis rätt. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen där det första steget för att bolaget ska få börja bygga är att en inlämnad ny säkerhetsanalys PSAR godkänns.
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

Inga aktuella händelser.

Till kalenderhistoriken

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev