SSM 2011/3522 - Remissvar Slutförvarsansökans kompletteringsbehov

Här kan du följa utvecklingen i Strålsäkerhetsmyndighetens diarienummer 2011/3522 "TPP HP (Tillståndsprövningsprojektet) Strålsäkerhetsmyndighetens remiss - Begäran om yttrande angående SKBs slutförvarsansökan" och ladda ner de handlingar du är intresserad av. Här finns myndighetens remiss om slutförvarsansökans kompletteringsbehov samt de remissvar som inkommit. 

Lista över handlingarna i ärendet SSM 2011/3522, skapad 191211>>

Du kan också följa diarienumret på myndighetens hemsida >>

 

Handlingar i ärende SSM 2011/3522
(Ärendet är avslutat 2015-06-26) 

45. Yttrande från Milkas avseende SKB AB:s tillstånd till anläggningar i ett sammanhängande system för slutförvaring av använt kärnbränsle och kärnavfall, 150626 >> 

44. Svar till Naturskyddsföreningen och MKG på komplettering av SKB slutförvarsansökan gällande kopparkorrsionsförsök, 121214 >>

43. Naturskyddsföreningens och MKG:s komplettering av sitt yttrande (se ärende 37 och 42) 121213 >>
Bilaga: Fråga om tillgång till viktiga dokument rörande kopparkorrosionsforskning som kan ha avgörande inverkan på kompletteringsbehoven i målet, 121213 >> 

42. Naturskyddsföreningens och MKG:s komplettering av sitt yttrande (se ärende 37), 120928 >>
Bilaga:  Engelsk översättning av bilaga  2 "Synpunkter på SKB:s ansökan för slutförvar av kärnkraftsavfall och tillhörande säkerhetsanalys SR-Site", docent Olle Grinder, PM Technology AB, maj 2012 >>

41. Remissammanställning:
Sammanställning över remissinstanser >>
Sammanställning över remissinstanser inklusive sammanfattningar >>
Sammanställning över vilka remissinstanser som svarat att det finns behov av komplettering inom respektive kategori >>

40. Remissvar från Kungliga Ingenjörs Vetenskaps Akademin, 120628 >> 

39. Avstår från att svara på remissen - Sveriges kommuner och landsting, 120607 >>

38. Remissvar från Samhällsbyggnadsnämnden Östhammar kommun, 120607 >>

37. Mail från Naturskyddsföreningen och MKG, 120605 >>
Bilaga: Remissvar >> 

Bilaga 1: Delyttrande avseende behov av komplettering av slutförvarsansökan: "Tillgång till resultat och mötesanteckningar från forsknings- och utvecklingsprojekt samt andra utredningar som genomförts av SKB eller på uppdrag av SKB", Naturskyddsföreningen och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, april 2012 >>

Bilaga 2: Underlag för kompletteringskrav rörande barriärproblematik: "Synpunkter på SKB:s ansökan för slutförvar av kärnkraftsavfall och tillhörande säkerhetsanalys SR-Site", docent Olle Grinder, PM Technology AB, maj 2012 >>

Bilaga 3: Underlag för kompletteringskrav rörande permafrostdjup: "Evaluation of permafrost depth simulations in SKB report TR-11-01", prof. em. Matti Saarnisto, maj 2012 >>

Bilaga 4: Underlag för kompletteringskrav rörande grundvattenförhållanden på djupet och alternativa metoden djupa borrhål, prof. Karl-Inge Åhäll, Karlstads universitet, maj 2012 >>

Bilaga 5: Underlag för kompletteringskrav rörande alternativa metoden djupa borrhål: "SKB's Assessment of Deep Borehole Disposal Compared to KBS-3", prof. em. Fergus Gibb, University of Sheffield, maj 2012 >>

36. Mail från Chalmers, 120601 >>
Bilaga: Remissvar >>

35. Mail från Naturvårdsverket, 120601 >>
Bilaga: Remissvar >>

34. Mail från European Committée on Radiation Risk, 120601 >>
Bilaga: Remissvar >>

33. Mail från Sveriges geologiska undersökning (SGU), 120531 >>
Bilaga: Remissvar >> 

32. Mail från Swedac, 120531 >>
Bilaga: Remissvar >> 

31. Mail från Milkas, 120531 >>
Bilaga: Remissvar >> 

30. Mail från Lunds tekniska högskola (LTH), 120531 >> 
Bilaga: Remissvar >> 

29. Mail från Statens geotekniska institut, 120531 >>
Bilaga 1: Remissvar, slutförvarsansökan >> 
Bilaga 2: Remissvar, Clink >> 

28. Mail från Opinionsgruppen för säker slutförvaring i Östhammar (Oss), 120531 >>
Bilaga: Remissvar >> 

27. Mail från Länsstyrelsen Kalmar län, 120530 >>
Bilaga: Remissvar >> 

26. Mail från Kungliga tekniska högskolan (KTH), 120530 >>
Bilaga: Remissvar >> 

25. Mail från Nils-Axel Mörner, 120530 >>
Bilaga: Remissvar >> 

24. Mail från Länsstyrelsen Uppsala län, 120530 >>
Bilaga: Remissvar >> 

23. Inga synpunkter: Boverket, 120530 >> 

22. Östhammars kommun, 120530 >>
Bilaga 1: Remissvar, Clink >>
Bilaga 2: Remissvar, slutförvar >> 

21. Oskarshamns kommun, 120530 >>
Bilaga 1: Remissyttrande >>
Bilaga 2: Sammanträdesprotokoll >>

20. Inga synpunkter: Riksantikvarieämbetet, 120530 >> 

19. Mail från Karlstads universitet, 120530 >>
Bilaga: Remissvar >>

18. Mail från Karolinska institutet, 120530 >>
Bilaga 1: Remissyttrande, slutförvarsansökan >>
Bilaga 2: Remissyttrande, Clink-ansökan >> 

17. Remissvar från Havs- och vattenmyndigheten, 120529 >> 

16. Avstår från att yttra sig: Stockholms universitet, 120529 >> 

15. Remissvar från Riksarkivet, 120529 >> 

14. Mail från Uppsala universitet, 120529 >>
 bilaga 1: Remissvar >>

13. Avstår från att svara på remissen - Umeå universitet, 120528 >>
 bilaga 1: Remissvar >>

12. Remissvar från Naturskyddsföreningen Kalmar län, 120528 >>

11. Avstår från att svara på remissen - Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), 120528 >>

10. Remissvar från Torbjörn Åkermark, 120528 >>

9. Avstår från att svara på remissen - Regionförbundet Uppsala län, 120417 >>

8. Delyttrande från Naturskyddsföreningen och MKG, 120405 >>

7. Inga synpunkter - Energimyndigheten, 120404 >>

6. Samma som handling nr.8

5. SSM:s förtydligande av remissen om SKB:s slutförvarsansökan, 120215 >>

4. Avstår från att svara på remissen - SLU 110627 >>

3. Nationel remiss om SKB:s slutförvarsansökan, 110607 >>

2. Avstår från att svara på remissen - Stockholms universitet 110616 >>

1. Avstår från att svara på remissen - Karlstads universitet 110616 >>

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m. I och med att MKG:s kansli lagts ner i slutet av 2024 är det möjligt att informationen inte längre är aktuell.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret pågår i domstol 
Regeringen gav den 27 januari 2022 tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. skickade den 27 april 2022 in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) och kompletterade den 27 januari 2023 och den 8 maj 2023. Den 11 maj godkände HFD regeringens beslut. Kärnavfallsbolaget SKB skickade den 30 juni 2023 in ett underlag till mark- och miljödomstolens med begäran om tillstånd med villkor för kärnbränsleförvaret och inkapslingsanläggningen. Domstolen har remissat underlaget och skriftväxling pågår. Huvudförhandlingen planeras till september 2024. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen där nästa steg är att kärnavfallsbolaget SKB skickar in en ny säkerhetsanalys PSAR som ska godkännas innan byggstart kan ske.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Den 21 december 2022 gav mark- och miljödomstolen tillstånd enligt miljöbalken. Länsstyrelsen i Uppsala län överklagade domstolens beslut om villkor till miljööverdomstolen och fick delvis rätt. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen där det första steget för att bolaget ska få börja bygga är att en inlämnad ny säkerhetsanalys PSAR godkänns.
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

Inga aktuella händelser.

Till kalenderhistoriken

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev