SSM 2011/3522 - Remissvar Slutförvarsansökans kompletteringsbehov

Här kan du följa utvecklingen i Strålsäkerhetsmyndighetens diarienummer 2011/3522 "TPP HP (Tillståndsprövningsprojektet) Strålsäkerhetsmyndighetens remiss - Begäran om yttrande angående SKBs slutförvarsansökan" och ladda ner de handlingar du är intresserad av. Här finns myndighetens remiss om slutförvarsansökans kompletteringsbehov samt de remissvar som inkommit. 

Lista över handlingarna i ärendet SSM 2011/3522, skapad 191211>>

Du kan också följa diarienumret på myndighetens hemsida >>

 

Handlingar i ärende SSM 2011/3522
(Ärendet är avslutat 2015-06-26) 

45. Yttrande från Milkas avseende SKB AB:s tillstånd till anläggningar i ett sammanhängande system för slutförvaring av använt kärnbränsle och kärnavfall, 150626 >> 

44. Svar till Naturskyddsföreningen och MKG på komplettering av SKB slutförvarsansökan gällande kopparkorrsionsförsök, 121214 >>

43. Naturskyddsföreningens och MKG:s komplettering av sitt yttrande (se ärende 37 och 42) 121213 >>
Bilaga: Fråga om tillgång till viktiga dokument rörande kopparkorrosionsforskning som kan ha avgörande inverkan på kompletteringsbehoven i målet, 121213 >> 

42. Naturskyddsföreningens och MKG:s komplettering av sitt yttrande (se ärende 37), 120928 >>
Bilaga:  Engelsk översättning av bilaga  2 "Synpunkter på SKB:s ansökan för slutförvar av kärnkraftsavfall och tillhörande säkerhetsanalys SR-Site", docent Olle Grinder, PM Technology AB, maj 2012 >>

41. Remissammanställning:
Sammanställning över remissinstanser >>
Sammanställning över remissinstanser inklusive sammanfattningar >>
Sammanställning över vilka remissinstanser som svarat att det finns behov av komplettering inom respektive kategori >>

40. Remissvar från Kungliga Ingenjörs Vetenskaps Akademin, 120628 >> 

39. Avstår från att svara på remissen - Sveriges kommuner och landsting, 120607 >>

38. Remissvar från Samhällsbyggnadsnämnden Östhammar kommun, 120607 >>

37. Mail från Naturskyddsföreningen och MKG, 120605 >>
Bilaga: Remissvar >> 

Bilaga 1: Delyttrande avseende behov av komplettering av slutförvarsansökan: "Tillgång till resultat och mötesanteckningar från forsknings- och utvecklingsprojekt samt andra utredningar som genomförts av SKB eller på uppdrag av SKB", Naturskyddsföreningen och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, april 2012 >>

Bilaga 2: Underlag för kompletteringskrav rörande barriärproblematik: "Synpunkter på SKB:s ansökan för slutförvar av kärnkraftsavfall och tillhörande säkerhetsanalys SR-Site", docent Olle Grinder, PM Technology AB, maj 2012 >>

Bilaga 3: Underlag för kompletteringskrav rörande permafrostdjup: "Evaluation of permafrost depth simulations in SKB report TR-11-01", prof. em. Matti Saarnisto, maj 2012 >>

Bilaga 4: Underlag för kompletteringskrav rörande grundvattenförhållanden på djupet och alternativa metoden djupa borrhål, prof. Karl-Inge Åhäll, Karlstads universitet, maj 2012 >>

Bilaga 5: Underlag för kompletteringskrav rörande alternativa metoden djupa borrhål: "SKB's Assessment of Deep Borehole Disposal Compared to KBS-3", prof. em. Fergus Gibb, University of Sheffield, maj 2012 >>

36. Mail från Chalmers, 120601 >>
Bilaga: Remissvar >>

35. Mail från Naturvårdsverket, 120601 >>
Bilaga: Remissvar >>

34. Mail från European Committée on Radiation Risk, 120601 >>
Bilaga: Remissvar >>

33. Mail från Sveriges geologiska undersökning (SGU), 120531 >>
Bilaga: Remissvar >> 

32. Mail från Swedac, 120531 >>
Bilaga: Remissvar >> 

31. Mail från Milkas, 120531 >>
Bilaga: Remissvar >> 

30. Mail från Lunds tekniska högskola (LTH), 120531 >> 
Bilaga: Remissvar >> 

29. Mail från Statens geotekniska institut, 120531 >>
Bilaga 1: Remissvar, slutförvarsansökan >> 
Bilaga 2: Remissvar, Clink >> 

28. Mail från Opinionsgruppen för säker slutförvaring i Östhammar (Oss), 120531 >>
Bilaga: Remissvar >> 

27. Mail från Länsstyrelsen Kalmar län, 120530 >>
Bilaga: Remissvar >> 

26. Mail från Kungliga tekniska högskolan (KTH), 120530 >>
Bilaga: Remissvar >> 

25. Mail från Nils-Axel Mörner, 120530 >>
Bilaga: Remissvar >> 

24. Mail från Länsstyrelsen Uppsala län, 120530 >>
Bilaga: Remissvar >> 

23. Inga synpunkter: Boverket, 120530 >> 

22. Östhammars kommun, 120530 >>
Bilaga 1: Remissvar, Clink >>
Bilaga 2: Remissvar, slutförvar >> 

21. Oskarshamns kommun, 120530 >>
Bilaga 1: Remissyttrande >>
Bilaga 2: Sammanträdesprotokoll >>

20. Inga synpunkter: Riksantikvarieämbetet, 120530 >> 

19. Mail från Karlstads universitet, 120530 >>
Bilaga: Remissvar >>

18. Mail från Karolinska institutet, 120530 >>
Bilaga 1: Remissyttrande, slutförvarsansökan >>
Bilaga 2: Remissyttrande, Clink-ansökan >> 

17. Remissvar från Havs- och vattenmyndigheten, 120529 >> 

16. Avstår från att yttra sig: Stockholms universitet, 120529 >> 

15. Remissvar från Riksarkivet, 120529 >> 

14. Mail från Uppsala universitet, 120529 >>
 bilaga 1: Remissvar >>

13. Avstår från att svara på remissen - Umeå universitet, 120528 >>
 bilaga 1: Remissvar >>

12. Remissvar från Naturskyddsföreningen Kalmar län, 120528 >>

11. Avstår från att svara på remissen - Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), 120528 >>

10. Remissvar från Torbjörn Åkermark, 120528 >>

9. Avstår från att svara på remissen - Regionförbundet Uppsala län, 120417 >>

8. Delyttrande från Naturskyddsföreningen och MKG, 120405 >>

7. Inga synpunkter - Energimyndigheten, 120404 >>

6. Samma som handling nr.8

5. SSM:s förtydligande av remissen om SKB:s slutförvarsansökan, 120215 >>

4. Avstår från att svara på remissen - SLU 110627 >>

3. Nationel remiss om SKB:s slutförvarsansökan, 110607 >>

2. Avstår från att svara på remissen - Stockholms universitet 110616 >>

1. Avstår från att svara på remissen - Karlstads universitet 110616 >>

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret 
Regeringen har den 27 januari 2022 gett tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. har den 27 april skickat in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen. SKB har valt att i första hand prioritera SKB:s andra pågående mål hos domstol och myndighet, närmast ansökan om ett utökat mellanlager, Clab, som domstolen gav tillstånd till den 22 juni 2022.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos domstol och SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Den 21 december gav mark- och miljödomstolen tillstånd enligt miljöbalken. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen.
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

Inga aktuella händelser.

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev