SSM 2011/3833 - Remissvar Clink-ansökan

Här kan du följa Strålsäkerhetsmyndighetens diarienummer 2011/3833 "TPP Clink (Tillståndsprövningsprojektet) Remiss - Begäran om yttrande angående SKBs Clinkansökan". Här finns myndighetens remiss om Clinkansökans kompletteringsbehov samt de remissvar som inkommer. 

Lista över handlingarna i ärendet SSM 2011/3833, 160406 >>

Du kan också följa diarienumret på myndighetens hemsida >>

 

Handlingar i ärende SSM 2011/3833:

(Ärendet är avslutat 2012-07-13)

44. Yttrande från Milkas ang slutförvarssystemet för använt kärnbränsle och kärnavfall, 150626 >>

43. Replik från Nils-Axel Mörner rörande SKB:s bilaga KR, 130419 >>
Bilaga: "En personlig replik rörande Faktafel och personangrepp" av Nils-Axel Mörner 18 april 2013 >>

42. Remissammanställning:
- Sammanställning över remissinstanser >>
- Sammanställning över remissinstanser inklusive sammanfattningar >>
- Sammanställning över vilka remissinstanser som svarat att det finns behov av komplettering inom respektive kategori >>

41. Mail från Naturskyddsföreningen och MKG, 120601 >>
Bilaga: Remissvar >> 

Bilaga 1: Delyttrande avseende behov av komplettering av slutförvarsansökan: "Tillgång till resultat och mötesanteckningar från forsknings- och utvecklingsprojekt samt andra utredningar som genomförts av SKB eller på uppdrag av SKB", Naturskyddsföreningen och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, april 2012 >>

Bilaga 2: Underlag för kompletteringskrav rörande barriärproblematik: "Synpunkter på SKB:s ansökan för slutförvar av kärnkraftsavfall och tillhörande säkerhetsanalys SR-Site", docent Olle Grinder, PM Technology AB, maj 2012 >>

Bilaga 3: Underlag för kompletteringskrav rörande permafrostdjup: "Evaluation of permafrost depth simulations in SKB report TR-11-01", prof. em. Matti Saarnisto, maj 2012 >>

Bilaga 4: Underlag för kompletteringskrav rörande grundvattenförhållanden på djupet och alternativa metoden djupa borrhål, prof. Karl-Inge Åhäll, Karlstads universitet, maj 2012 >>

Bilaga 5: Underlag för kompletteringskrav rörande alternativa metoden djupa borrhål: "SKB's Assessment of Deep Borehole Disposal Compared to KBS-3", prof. em. Fergus Gibb, University of Sheffield, maj 2012 >>

40. Mail från Naturvårdsverket, 120601 >>
Bilaga: Remissvar >> 

39. Mail från European Committée on Radiation Risk, 120601 >>
Bilaga: Remissvar >> 

38. Mail från Sveriges geologiska undersökning, 120531 >>
Bilaga: Remissvar >> 

37. Mail från Milkas, 120531 >>
Bilaga: Remissvar >> 

36. Mail från Statens geotekniska institut, 120531 >>
Bilaga 1: Remissvar, slutförvarsansökan >>
Bilaga 2: Remissvar, Clink >>  

35. Mail från Länsstyrelsen Kalmar län, 120530 >>
Bilaga: Remissvar >>

34. Inga synpunkter: Mail från Kungliga tekniska högskolan (KTH), 120530 >>
Bilaga: Remissvar >>

33. Remissvar från Nils-Axel Mörner, 120530 >> 

32. Remissvar från Sveriges lantbruksuniversitet, 120530 >> 

31. Oskarshamns kommun, 120530 >>
Bilaga 1: Remissyttrande >> 
Bilaga 2: Sammanträdesprotokoll >>

30. Inga synpunkter: Riksantikvarieämbetet, 120530 >> 

29. Mail från Swedac, 120530 >>
Bilaga: Remissvar >> 

28. Mail från Karolinska institutet, 120530 >> 
Bilaga 1: Remissvar, slutförvarsansökan >>
Bilaga 2: Remissvar, Clinkansökan >>

27. Avstår från att yttra sig: Arbetsmiljöverket, 120530 >> 

26. Avstår från att yttra sig: Stockholms Universitet, 120529 >> 

25. Remissvar från Riksarkivet, 120529 >> 

24. Inga synpunkter: Mail från Trafikverket Borlänge, 120529 >>
Bilaga: Remissvar >> 

23. Mail från Uppsala universitet, 120529 >>
Bilaga: Remissvar >> 

22. Mail från Kemikalieinspektionen, 120529 >>
Bilaga: Meddelande om att Kemikalieinspektionen avstår från att yttra sig >> 

21. Mail från Umeå universitet, 120528 >> 
Bilaga: Meddelande om att universitetet avstår från att yttra sig >> 

20. Remissvar från Naturskyddsföreningen Kalmar län, 120528 >>

19. Avstår från att yttra sig: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), 120528 >> 

18. Mail från Vetenskapsrådet, 120528 >>
Bilaga: Meddelande om att rådet avstår från att yttra sig >>

17. Mail från Miljövänner för kärnkraft, 120523 >>
Bilaga: Remissvar, slutförvarsansökan >>

16. Mail från Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI), 120523 >>
Bilaga: Remissvar >> 

15. Avstår från att yttra sig - Linköpings universitet, 120426 >>

14. Avstår från att svara på remissen - Linnéuniversitetet, 120417 >>

13. Inga synpunkter - Energimyndigheten, 120417 >>

12. Avstår från att svara på remissen - Kungliga ingenjörsvetenskapsakademin, 120309 >>

11. Avstår från att svara på remissen - Regionförbundet Uppsala län, 111222 >>

10. Inga synpunkter - Lunds universitet, 111220 >>

9. Avstår från att svara på remissen - Malmö Högskola, 111213 >>

8. Avstår från att svara på remissen - Luleå tekniska universitet, 111212 >>

7. Avstår från att svara på remissen - Boverket, 111122 >>

6. Avstår från att svara på remissen - Sveriges Kommuner och Landsting, 111116 >>

5. Avstår från att svara på remissen - Kammarkollegiet, 111115 >>

4. Avstår från att svara på remissen - Högskolan i Jönköping, 111114 >>

3. Avstår från att svara på remissen - Blekinge Tekniska Högskola, 111108 >>

2. Avstår från att svara på remissen - Handelshögskolan Stockholm, 111107 >>

1. Mail - nationell remiss av SKBs Clinkansökan, 111101 >>
Bilaga: Nationell remiss av SKBs Clinkansökan, 111101 >>

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m. I och med att MKG:s kansli lagts ner i slutet av 2024 är det möjligt att informationen inte längre är aktuell.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret pågår i domstol 
Regeringen gav den 27 januari 2022 tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. skickade den 27 april 2022 in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) och kompletterade den 27 januari 2023 och den 8 maj 2023. Den 11 maj godkände HFD regeringens beslut. Kärnavfallsbolaget SKB skickade den 30 juni 2023 in ett underlag till mark- och miljödomstolens med begäran om tillstånd med villkor för kärnbränsleförvaret och inkapslingsanläggningen. Domstolen har remissat underlaget och skriftväxling pågår. Huvudförhandlingen planeras till september 2024. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen där nästa steg är att kärnavfallsbolaget SKB skickar in en ny säkerhetsanalys PSAR som ska godkännas innan byggstart kan ske.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Den 21 december 2022 gav mark- och miljödomstolen tillstånd enligt miljöbalken. Länsstyrelsen i Uppsala län överklagade domstolens beslut om villkor till miljööverdomstolen och fick delvis rätt. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen där det första steget för att bolaget ska få börja bygga är att en inlämnad ny säkerhetsanalys PSAR godkänns.
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

Inga aktuella händelser.

Till kalenderhistoriken

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev