SSM 2011/3833 - Remissvar Clink-ansökan

Här kan du följa Strålsäkerhetsmyndighetens diarienummer 2011/3833 "TPP Clink (Tillståndsprövningsprojektet) Remiss - Begäran om yttrande angående SKBs Clinkansökan". Här finns myndighetens remiss om Clinkansökans kompletteringsbehov samt de remissvar som inkommer. 

Lista över handlingarna i ärendet SSM 2011/3833, 160406 >>

Du kan också följa diarienumret på myndighetens hemsida >>

 

Handlingar i ärende SSM 2011/3833:

(Ärendet är avslutat 2012-07-13)

44. Yttrande från Milkas ang slutförvarssystemet för använt kärnbränsle och kärnavfall, 150626 >>

43. Replik från Nils-Axel Mörner rörande SKB:s bilaga KR, 130419 >>
Bilaga: "En personlig replik rörande Faktafel och personangrepp" av Nils-Axel Mörner 18 april 2013 >>

42. Remissammanställning:
- Sammanställning över remissinstanser >>
- Sammanställning över remissinstanser inklusive sammanfattningar >>
- Sammanställning över vilka remissinstanser som svarat att det finns behov av komplettering inom respektive kategori >>

41. Mail från Naturskyddsföreningen och MKG, 120601 >>
Bilaga: Remissvar >> 

Bilaga 1: Delyttrande avseende behov av komplettering av slutförvarsansökan: "Tillgång till resultat och mötesanteckningar från forsknings- och utvecklingsprojekt samt andra utredningar som genomförts av SKB eller på uppdrag av SKB", Naturskyddsföreningen och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, april 2012 >>

Bilaga 2: Underlag för kompletteringskrav rörande barriärproblematik: "Synpunkter på SKB:s ansökan för slutförvar av kärnkraftsavfall och tillhörande säkerhetsanalys SR-Site", docent Olle Grinder, PM Technology AB, maj 2012 >>

Bilaga 3: Underlag för kompletteringskrav rörande permafrostdjup: "Evaluation of permafrost depth simulations in SKB report TR-11-01", prof. em. Matti Saarnisto, maj 2012 >>

Bilaga 4: Underlag för kompletteringskrav rörande grundvattenförhållanden på djupet och alternativa metoden djupa borrhål, prof. Karl-Inge Åhäll, Karlstads universitet, maj 2012 >>

Bilaga 5: Underlag för kompletteringskrav rörande alternativa metoden djupa borrhål: "SKB's Assessment of Deep Borehole Disposal Compared to KBS-3", prof. em. Fergus Gibb, University of Sheffield, maj 2012 >>

40. Mail från Naturvårdsverket, 120601 >>
Bilaga: Remissvar >> 

39. Mail från European Committée on Radiation Risk, 120601 >>
Bilaga: Remissvar >> 

38. Mail från Sveriges geologiska undersökning, 120531 >>
Bilaga: Remissvar >> 

37. Mail från Milkas, 120531 >>
Bilaga: Remissvar >> 

36. Mail från Statens geotekniska institut, 120531 >>
Bilaga 1: Remissvar, slutförvarsansökan >>
Bilaga 2: Remissvar, Clink >>  

35. Mail från Länsstyrelsen Kalmar län, 120530 >>
Bilaga: Remissvar >>

34. Inga synpunkter: Mail från Kungliga tekniska högskolan (KTH), 120530 >>
Bilaga: Remissvar >>

33. Remissvar från Nils-Axel Mörner, 120530 >> 

32. Remissvar från Sveriges lantbruksuniversitet, 120530 >> 

31. Oskarshamns kommun, 120530 >>
Bilaga 1: Remissyttrande >> 
Bilaga 2: Sammanträdesprotokoll >>

30. Inga synpunkter: Riksantikvarieämbetet, 120530 >> 

29. Mail från Swedac, 120530 >>
Bilaga: Remissvar >> 

28. Mail från Karolinska institutet, 120530 >> 
Bilaga 1: Remissvar, slutförvarsansökan >>
Bilaga 2: Remissvar, Clinkansökan >>

27. Avstår från att yttra sig: Arbetsmiljöverket, 120530 >> 

26. Avstår från att yttra sig: Stockholms Universitet, 120529 >> 

25. Remissvar från Riksarkivet, 120529 >> 

24. Inga synpunkter: Mail från Trafikverket Borlänge, 120529 >>
Bilaga: Remissvar >> 

23. Mail från Uppsala universitet, 120529 >>
Bilaga: Remissvar >> 

22. Mail från Kemikalieinspektionen, 120529 >>
Bilaga: Meddelande om att Kemikalieinspektionen avstår från att yttra sig >> 

21. Mail från Umeå universitet, 120528 >> 
Bilaga: Meddelande om att universitetet avstår från att yttra sig >> 

20. Remissvar från Naturskyddsföreningen Kalmar län, 120528 >>

19. Avstår från att yttra sig: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), 120528 >> 

18. Mail från Vetenskapsrådet, 120528 >>
Bilaga: Meddelande om att rådet avstår från att yttra sig >>

17. Mail från Miljövänner för kärnkraft, 120523 >>
Bilaga: Remissvar, slutförvarsansökan >>

16. Mail från Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI), 120523 >>
Bilaga: Remissvar >> 

15. Avstår från att yttra sig - Linköpings universitet, 120426 >>

14. Avstår från att svara på remissen - Linnéuniversitetet, 120417 >>

13. Inga synpunkter - Energimyndigheten, 120417 >>

12. Avstår från att svara på remissen - Kungliga ingenjörsvetenskapsakademin, 120309 >>

11. Avstår från att svara på remissen - Regionförbundet Uppsala län, 111222 >>

10. Inga synpunkter - Lunds universitet, 111220 >>

9. Avstår från att svara på remissen - Malmö Högskola, 111213 >>

8. Avstår från att svara på remissen - Luleå tekniska universitet, 111212 >>

7. Avstår från att svara på remissen - Boverket, 111122 >>

6. Avstår från att svara på remissen - Sveriges Kommuner och Landsting, 111116 >>

5. Avstår från att svara på remissen - Kammarkollegiet, 111115 >>

4. Avstår från att svara på remissen - Högskolan i Jönköping, 111114 >>

3. Avstår från att svara på remissen - Blekinge Tekniska Högskola, 111108 >>

2. Avstår från att svara på remissen - Handelshögskolan Stockholm, 111107 >>

1. Mail - nationell remiss av SKBs Clinkansökan, 111101 >>
Bilaga: Nationell remiss av SKBs Clinkansökan, 111101 >>

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret 
Regeringen har den 27 januari 2022 gett tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. har den 27 april skickat in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen. SKB har valt att i första hand prioritera SKB:s andra pågående mål hos domstol och myndighet, närmast ansökan om ett utökat mellanlager, Clab, som domstolen gav tillstånd till den 22 juni 2022.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos domstol och SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Den 21 december gav mark- och miljödomstolen tillstånd enligt miljöbalken. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen.
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

Inga aktuella händelser.

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev