SSM 2014-5966 Ansökan om utbyggnad och fortsatt drift för SFR

Här kan du följa utvecklingen i Strålsäkerhetsmyndighetens diarienummer SSM 2014-5966 "Ansökan enligt kärntekniklagen om utbyggnad och fortsatt drift för SFR".

Länk till aktuell lista över handlingar i SSM2014-5966 hos Strålskyddsmyndigheten >> 

14. SKB:s svar på begäran om komplettering avseende MKB och uppfyllande av allmänna hänsynsregler, 160701 >>

13. SSM:s Överlämnande till regeringen av ärende SSM2014-5966, 191022 >>

12. Beslut om överlämnande av ansökan om tillstånd enligt kärntekniklagen utbyggnad och fortsatt drift av SFR, 200220 >>

a. Bilaga 1: Yttrande över ansökan om tillstånd enligt kärntekniklagen till utökad verksamhet vid SFR. (Samma som handling 11 nedan)

b. Bilaga 2: Remissvar (SSM2015-1640) >>

c. Bilaga 3: Synpunkter efter kungörelse av ansökan (SSM2017-5439) >>

11. Yttrande över ansökan om tillstånd enligt kärntekniklagen till utökad verksamhet vid SFR, 200220 >>

a. Bilaga 1; SSM:s granskningsrapport >>

b. Bilaga 2; Tematisk sammanställning av inkommna remissynpunkter samt myndighetens beaktande av dessa i beredningen av ärendet >>

10. Komplettering KTL Bilaga SFR-U K:16 till MKB, 181219 >>

9. Mottagningsbekräftelse - bedömning av kollektivdos till personal vid hantering av hel reaktortank jämfört med segmenterad reaktortank, 180309 >>

8. Redovisning av bedömning av dos till personal enligt önskemål vid ledningsmöte SKB/SSM, 180307 >>

7. Komplettering: tillbakadragande av mellanlagring och övergång till segmentering av reaktortankar, 170515 >>
Bilaga: Övergång från hela till segmenterade rektortankar >>

6. Komplettering: Radionuklidtransportrapport; radionuklidinventariet osäkerhetshantering; errata för SKB TR-14-02, SKB TR-14-10, SKB TR-14-12 och SKB TR-14-08, 151029 >>

5. Errata till SKB R-13-37 Referensinventarium, 150420 >>

4. Komplettering: Huvudrapport SR-PSU på svenska, revidering av radionuklidinventariet, reviderade riskberäkningsresultat i MKB:n, 150904 >>

3. Kompletterande dokumentation, 150331 >>

2. Tidigare insänd samrådsredogörelse ersätts eftersom bilaga 1 saknades i 1:a utskicket, 150130 >>

1. Ansökan enligt kärntekniklagen om utbyggnad och fortsatt drift för SFR, 141219 >>

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret pågår i domstol 
Regeringen har den 27 januari 2022 gett tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. har den 27 april 2022 skickat in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) och kompletterat den 27 januari 2023 och den 8 maj 2023. Den 11 maj godkände HFD regeringens beslut. Kärnavfallsbolaget SKB har den 30 juni 2023 skickat in ett underlag till mark- och miljödomstolens prövning av tillståndet med villkor.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos domstol och SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Den 21 december 2022 gav mark- och miljödomstolen tillstånd enligt miljöbalken. Länsstyrelsen i Uppsala län har överklagat domstolens beslut om villkor till miljöverdomstolen. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen.
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev