SSM 2014/1683 - Remissvar Slutförvarsansökan i sak - remissinstanser

Här kan du följa utvecklingen i Strålsäkerhetsmyndighetens diarienummer 2014-1683 "Begäran om yttrande angående SKB:s slutförvarsansökan" och ladda ner de handlingar du är intresserad av. Här finns myndighetens remiss om slutförvarsansökan i sak samt de remissvar som inkommit. 

Lista över handlingarna i ärendet SSM 2014-1683, 170602 >>

Du kan också följa diarienumret på myndighetens hemsida >>

Remiss: Strålsäkerhetsmyndighetens granskning av SKB:s slutförvarsansökan, 140424 >>

Handlingar i ärende SSM2014-1683

50. Yttrande från Naturskyddsföreningen och MKG, 170517 >>

49. Yttrande från Naturskyddsföreningen och MKG, 170214 >>

48. SKB:s kommentarer rörande remissynpunkter, 161031 >>

47. SSM - möjlighet att kommentera synpunkter, 160701 >>

46. Yttrande från Naturskyddsföreningen och MKG, 160531 >>
Bilagor:
1. Lista över yttrande i kompletteringsfasen >>
2. Försättsblad från kompletteringsyttrande IV >>
3. SSM:s Val av plats, prel. bedömning >>
4. Beslut om kungörelse >>  
5. Expertutlåtande av Olle Grinder i kapselfrågor, maj 2016 >>
6. Expertutlåtande av Karl-Inge Åhäll i djupa borrhål, maj 2016 >>
7. Jämförelse mellan KBS-metoden och Djupa borrhål, april 2016 >>
8. SKI och SSI brev till SKB om storregional grundvattenströmning 2007 >> 

45. Yrkande från Milkas, 160530 >>

44. Yttrande från Östhammars kommun, utdrag ur sammanträdesprotokoll, 151107, 160526 >>
- Yttrande, 151019 >>

43. Yttrande från Uppsala län, 1600520 >>

42. Kungliga Tekniska högskolan (KTH):
- KTH avstår att lämna synpunkter, 160503 >>
- Mail från KTH, 160503, ang. tidigare inskickad handling, se handling 37 >>
- Mail från KTH, 160503 >>
- Bilaga till mail: Remissvar SSM2014-1683 och SSM2016-268 >>

41. SSM ger Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) möjlighet att kommentera, 160503 >>

40. Sveriges Kärntekniska Sällskap, 160429 >>

39. Avstår - Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU), 160429 >>

38. Yttrar sig inte - Regionförbundet i Kalmar län, 160429 >>

37. Kungliga Tekniska högskolan, KTH - Borttagen och flyttad till ärende SSM2016-268 >> (ett preliminärt svar, som sedan skickades 3 maj, se handling 42)

36. Chalmers tekniska högskola, 160428 >>

35. Miljövänner för kärnkraft (MFK), 160426 >>

34. Statens geotekniska institut, SGI, 160425 >>

33. Swedac, 160420 >>

32. Geofysiker Herbert Henkel, 160418 >>

31. Inget särskilt yttrande - Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI, 160415 >>

30. Kalmar län, 160413 >>

29. Stockholms universitet, 160122 >>

28. Avstår från att yttra sig - Varbergs kommun, 160323 >>

27. Uppsala universitet, 160122 >>
Bifogat: Remiss >> 

26. Reviderad tidplan från SSM, 151222 >>

25. Avstår från att yttra sig - Riksarkivet, 150205 >>

24. Inga synpunkter - Göteborgs universitet, 150129 >>

23. Avstår från att yttra sig - Regionförbundet Uppsala län, 141203 >>

22. Avstår från att lämna synpunkter - Vetenskapsrådet, 141117 >>

21. Inga synpunkter - Riksantikvarieämbetet, 141106 >>

20. Boverket, 141030 >>

19. Kungliga vetenskapsakademien, IVA, 141030 >>
Bilaga, 120625 >> 

18. Inga synpunkter - Örebro universitet, 141028 >>

17. Avstår från att yttra sig - Umeå universitet, 141028 >>

16. Sveriges geologiska undersökning, SGU, 141027 >>

15. Avstår från att yttra sig - Linnéuniversitetet, 141027 >>

14. Tidplan och remiss i tillståndsprövningen, 141013 >>

13. Inga synpunkter - Energimyndigheten, 141008 >>

12. Avstår från att lämna synpunkter - Mittuniversitetet, 140923 >>

11. Avstår med hänvisning till kommunstyrelsen - Lokala säkerhetsnämnden Oskarshamns kärnkraftverk, 140919 >>

10. Avstår från att lämna synpunkter - Sveriges kommuner och landsting, 140708 >>

9. Remiss av SKB:s slutförvarsansökan: ändringar av tidplanen för Strålsäkerhetsmyndighetens granskning, 140701 >>

8. Avstår från yttrandet - Karolinska institutet, 140611 >>

7. Avstår från att yttra sig - Kemikalieinspektionen, 140602 >>

6. Avstår från att komma in med ett yttrande - Malmö högskola, 140514 >>

5. Avstår från att lämna remissvar - Jönköpings högskola 140506 >>

4. Avstår från att yttra sig - Naturvårdsverket, 140505 >>

3. Avser inte svara på remissen - Handelshögskolan Stockholm, 140430 >>

2. Avstår från att lämna yttrande - Mälardalens högskola, 140429 >>

1. Remiss: Strålsäkerhetsmyndighetens granskning av SKB:s slutförvarsansökan, 140424 >>

(okänd handling makulerad)

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m. I och med att MKG:s kansli lagts ner i slutet av 2024 är det möjligt att informationen inte längre är aktuell.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret pågår i domstol 
Regeringen gav den 27 januari 2022 tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. skickade den 27 april 2022 in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) och kompletterade den 27 januari 2023 och den 8 maj 2023. Den 11 maj godkände HFD regeringens beslut. Kärnavfallsbolaget SKB skickade den 30 juni 2023 in ett underlag till mark- och miljödomstolens med begäran om tillstånd med villkor för kärnbränsleförvaret och inkapslingsanläggningen. Domstolen har remissat underlaget och skriftväxling pågår. Huvudförhandlingen planeras till september 2024. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen där nästa steg är att kärnavfallsbolaget SKB skickar in en ny säkerhetsanalys PSAR som ska godkännas innan byggstart kan ske.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Den 21 december 2022 gav mark- och miljödomstolen tillstånd enligt miljöbalken. Länsstyrelsen i Uppsala län överklagade domstolens beslut om villkor till miljööverdomstolen och fick delvis rätt. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen där det första steget för att bolaget ska få börja bygga är att en inlämnad ny säkerhetsanalys PSAR godkänns.
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

Inga aktuella händelser.

Till kalenderhistoriken

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev