SSM 2014/1683 - Remissvar Slutförvarsansökan i sak - remissinstanser

Här kan du följa utvecklingen i Strålsäkerhetsmyndighetens diarienummer 2014-1683 "Begäran om yttrande angående SKB:s slutförvarsansökan" och ladda ner de handlingar du är intresserad av. Här finns myndighetens remiss om slutförvarsansökan i sak samt de remissvar som inkommit. 

Lista över handlingarna i ärendet SSM 2014-1683, 170602 >>

Du kan också följa diarienumret på myndighetens hemsida >>

Remiss: Strålsäkerhetsmyndighetens granskning av SKB:s slutförvarsansökan, 140424 >>

Handlingar i ärende SSM2014-1683

50. Yttrande från Naturskyddsföreningen och MKG, 170517 >>

49. Yttrande från Naturskyddsföreningen och MKG, 170214 >>

48. SKB:s kommentarer rörande remissynpunkter, 161031 >>

47. SSM - möjlighet att kommentera synpunkter, 160701 >>

46. Yttrande från Naturskyddsföreningen och MKG, 160531 >>
Bilagor:
1. Lista över yttrande i kompletteringsfasen >>
2. Försättsblad från kompletteringsyttrande IV >>
3. SSM:s Val av plats, prel. bedömning >>
4. Beslut om kungörelse >>  
5. Expertutlåtande av Olle Grinder i kapselfrågor, maj 2016 >>
6. Expertutlåtande av Karl-Inge Åhäll i djupa borrhål, maj 2016 >>
7. Jämförelse mellan KBS-metoden och Djupa borrhål, april 2016 >>
8. SKI och SSI brev till SKB om storregional grundvattenströmning 2007 >> 

45. Yrkande från Milkas, 160530 >>

44. Yttrande från Östhammars kommun, utdrag ur sammanträdesprotokoll, 151107, 160526 >>
- Yttrande, 151019 >>

43. Yttrande från Uppsala län, 1600520 >>

42. Kungliga Tekniska högskolan (KTH):
- KTH avstår att lämna synpunkter, 160503 >>
- Mail från KTH, 160503, ang. tidigare inskickad handling, se handling 37 >>
- Mail från KTH, 160503 >>
- Bilaga till mail: Remissvar SSM2014-1683 och SSM2016-268 >>

41. SSM ger Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) möjlighet att kommentera, 160503 >>

40. Sveriges Kärntekniska Sällskap, 160429 >>

39. Avstår - Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU), 160429 >>

38. Yttrar sig inte - Regionförbundet i Kalmar län, 160429 >>

37. Kungliga Tekniska högskolan, KTH - Borttagen och flyttad till ärende SSM2016-268 >> (ett preliminärt svar, som sedan skickades 3 maj, se handling 42)

36. Chalmers tekniska högskola, 160428 >>

35. Miljövänner för kärnkraft (MFK), 160426 >>

34. Statens geotekniska institut, SGI, 160425 >>

33. Swedac, 160420 >>

32. Geofysiker Herbert Henkel, 160418 >>

31. Inget särskilt yttrande - Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI, 160415 >>

30. Kalmar län, 160413 >>

29. Stockholms universitet, 160122 >>

28. Avstår från att yttra sig - Varbergs kommun, 160323 >>

27. Uppsala universitet, 160122 >>
Bifogat: Remiss >> 

26. Reviderad tidplan från SSM, 151222 >>

25. Avstår från att yttra sig - Riksarkivet, 150205 >>

24. Inga synpunkter - Göteborgs universitet, 150129 >>

23. Avstår från att yttra sig - Regionförbundet Uppsala län, 141203 >>

22. Avstår från att lämna synpunkter - Vetenskapsrådet, 141117 >>

21. Inga synpunkter - Riksantikvarieämbetet, 141106 >>

20. Boverket, 141030 >>

19. Kungliga vetenskapsakademien, IVA, 141030 >>
Bilaga, 120625 >> 

18. Inga synpunkter - Örebro universitet, 141028 >>

17. Avstår från att yttra sig - Umeå universitet, 141028 >>

16. Sveriges geologiska undersökning, SGU, 141027 >>

15. Avstår från att yttra sig - Linnéuniversitetet, 141027 >>

14. Tidplan och remiss i tillståndsprövningen, 141013 >>

13. Inga synpunkter - Energimyndigheten, 141008 >>

12. Avstår från att lämna synpunkter - Mittuniversitetet, 140923 >>

11. Avstår med hänvisning till kommunstyrelsen - Lokala säkerhetsnämnden Oskarshamns kärnkraftverk, 140919 >>

10. Avstår från att lämna synpunkter - Sveriges kommuner och landsting, 140708 >>

9. Remiss av SKB:s slutförvarsansökan: ändringar av tidplanen för Strålsäkerhetsmyndighetens granskning, 140701 >>

8. Avstår från yttrandet - Karolinska institutet, 140611 >>

7. Avstår från att yttra sig - Kemikalieinspektionen, 140602 >>

6. Avstår från att komma in med ett yttrande - Malmö högskola, 140514 >>

5. Avstår från att lämna remissvar - Jönköpings högskola 140506 >>

4. Avstår från att yttra sig - Naturvårdsverket, 140505 >>

3. Avser inte svara på remissen - Handelshögskolan Stockholm, 140430 >>

2. Avstår från att lämna yttrande - Mälardalens högskola, 140429 >>

1. Remiss: Strålsäkerhetsmyndighetens granskning av SKB:s slutförvarsansökan, 140424 >>

(okänd handling makulerad)

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret 
Regeringen har den 27 januari 2022 gett tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. har den 27 april skickat in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen. SKB har valt att i första hand prioritera SKB:s andra pågående mål hos domstol och myndighet, närmast ansökan om ett utökat mellanlager, Clab, som domstolen gav tillstånd till den 22 juni 2022.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos domstol och SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Den 21 december gav mark- och miljödomstolen tillstånd enligt miljöbalken. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen.
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

Inga aktuella händelser.

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev