SSM 2017-5439 Synpunkter från allmänheten efter kungörelsen

Här kan du följa utvecklingen i Strålsäkerhetsmyndighetens diarienummer SSM 2017-5439. Diarienumret skapades i samband med kungörelsen av ansökan om SFR-2 och här diarieförs synpunkter från allmänheten. 

Lista över handlingar i ärende SSM2017-5439 >>

Du kan också följa diariennumret på myndighetens hemsida >>

Handlingar i ärende SSM 2017-5439

15. Kompletterande synpunker från SERO, 190320 >>

14. Yttrande och förlslag från SERO, 190320 >>

a. Bilaga 1 >>

b. Bilaga 2 >>

c. Följemail >>

13. Yttrande av SKB:s bemötande av synpunkter, Milkas, 190315 >>

a. Följemail >>

12. Yttrande över Svensk Kärnbränslehantering AB:s ansökan om tillstånd till utökad verksamhet vid anläggning för slutförvaring av låg-och medelaktivt avfall i Mål M 7062-14 från MKG, 190220 >>

11. Yttrande över Svensk Kärnbränslehantering AB:s ansökan om tillstånd till utökad verksamhet vid anläggning för slutförvaring av låg-och medelaktivt avfall i Mål M 7062-14, från docent Nils-Axel Mörner, 190218 >>

a. Följemail >>

10. SKB:s bemötande med bilagor, 181221 >> 
- SFR-U K:15 Förslag till villkor, ny version
- SFR-U K:16 Påverkan på vattenmiljöer från utsläpp av kväve från utbyggnaden av SFR
- SFR-U K:17 Verksamhetsområde ovanjord  
(se aktbilagor 112-115 lämnade till domstol) 

9. Yttrande över Svensk Kärnbränslehantering AB:s ansökan om tillstånd till utökad verksamhet vid anläggningen för slutförvaring av låg- och medelaktivt avfall mål M 7062-14 (MMD), från docent Nils-Axel Mörner, 181031 >>
Mail: med de inskickade synpunkterna >> 

8. Yttrande över Svensk Kärnbränslehantering AB:s ansökan om tillstånd till utökad verksamhet vid anläggningen för slutförvaring av låg- och medelaktivt avfall (SFR2) m.m. från Naturskyddsföreningen och MKG, 181031 >>
Mail: med det inskickade yttrandet >>
Bilaga: Samrådsinlaga från SGU >>

7. Yttrande över Svensk Kärnbränslehantering ABs ansökan om utbyggnad och fortsatt drift av SFR mål M 7062-14, från Miljörörelsens kärnavfallssekretariat Milkas, 181105 >>
Mail: inskickat mail till SSM >>
Bilagor:
1. Synpunkter från Herbert Henkel och Nils-Axel Mörner lämnade till regeringsprövningen >>
2. Presentation från Herbert Henkel vid möte med SSM >>

6. Möjlighet för SKB att kommentera remissynpunkter, 180906 >>

5. Angående remisshanteringen av SFR-ansökan - Information om gemensamt remissvar kommer att lämnas av MKG och Naturskyddsföreningen, 180327 >>

4. Östhammars kommuns - Yttrande över Svensk Kärnbränslehantering AB:s ansökan om tillstånd enligt kärntekniklagen - utbyggnad och fortsatt drift av SFR, 180313 >>

3. Information angående Milkas yttrande inte är klar med sina kommentarer, 180313 >>

2. Förlängd svarstid Östhammars kommun, 180116 >>

1. Begäran om att få förlängd svarstid från den 11 mars till den 19 mars 2018, 171215 >>

 

 

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m. I och med att MKG:s kansli lagts ner i slutet av 2024 är det möjligt att informationen inte längre är aktuell.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret pågår i domstol 
Regeringen gav den 27 januari 2022 tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. skickade den 27 april 2022 in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) och kompletterade den 27 januari 2023 och den 8 maj 2023. Den 11 maj godkände HFD regeringens beslut. Kärnavfallsbolaget SKB skickade den 30 juni 2023 in ett underlag till mark- och miljödomstolens med begäran om tillstånd med villkor för kärnbränsleförvaret och inkapslingsanläggningen. Domstolen har remissat underlaget och skriftväxling pågår. Huvudförhandlingen planeras till september 2024. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen där nästa steg är att kärnavfallsbolaget SKB skickar in en ny säkerhetsanalys PSAR som ska godkännas innan byggstart kan ske.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Den 21 december 2022 gav mark- och miljödomstolen tillstånd enligt miljöbalken. Länsstyrelsen i Uppsala län överklagade domstolens beslut om villkor till miljööverdomstolen och fick delvis rätt. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen där det första steget för att bolaget ska få börja bygga är att en inlämnad ny säkerhetsanalys PSAR godkänns.
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

Inga aktuella händelser.

Till kalenderhistoriken

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev