SSM 2017-5439 Synpunkter från allmänheten efter kungörelsen

Här kan du följa utvecklingen i Strålsäkerhetsmyndighetens diarienummer SSM 2017-5439. Diarienumret skapades i samband med kungörelsen av ansökan om SFR-2 och här diarieförs synpunkter från allmänheten. 

Lista över handlingar i ärende SSM2017-5439 >>

Du kan också följa diariennumret på myndighetens hemsida >>

Handlingar i ärende SSM 2017-5439

15. Kompletterande synpunker från SERO, 190320 >>

14. Yttrande och förlslag från SERO, 190320 >>

a. Bilaga 1 >>

b. Bilaga 2 >>

c. Följemail >>

13. Yttrande av SKB:s bemötande av synpunkter, Milkas, 190315 >>

a. Följemail >>

12. Yttrande över Svensk Kärnbränslehantering AB:s ansökan om tillstånd till utökad verksamhet vid anläggning för slutförvaring av låg-och medelaktivt avfall i Mål M 7062-14 från MKG, 190220 >>

11. Yttrande över Svensk Kärnbränslehantering AB:s ansökan om tillstånd till utökad verksamhet vid anläggning för slutförvaring av låg-och medelaktivt avfall i Mål M 7062-14, från docent Nils-Axel Mörner, 190218 >>

a. Följemail >>

10. SKB:s bemötande med bilagor, 181221 >> 
- SFR-U K:15 Förslag till villkor, ny version
- SFR-U K:16 Påverkan på vattenmiljöer från utsläpp av kväve från utbyggnaden av SFR
- SFR-U K:17 Verksamhetsområde ovanjord  
(se aktbilagor 112-115 lämnade till domstol) 

9. Yttrande över Svensk Kärnbränslehantering AB:s ansökan om tillstånd till utökad verksamhet vid anläggningen för slutförvaring av låg- och medelaktivt avfall mål M 7062-14 (MMD), från docent Nils-Axel Mörner, 181031 >>
Mail: med de inskickade synpunkterna >> 

8. Yttrande över Svensk Kärnbränslehantering AB:s ansökan om tillstånd till utökad verksamhet vid anläggningen för slutförvaring av låg- och medelaktivt avfall (SFR2) m.m. från Naturskyddsföreningen och MKG, 181031 >>
Mail: med det inskickade yttrandet >>
Bilaga: Samrådsinlaga från SGU >>

7. Yttrande över Svensk Kärnbränslehantering ABs ansökan om utbyggnad och fortsatt drift av SFR mål M 7062-14, från Miljörörelsens kärnavfallssekretariat Milkas, 181105 >>
Mail: inskickat mail till SSM >>
Bilagor:
1. Synpunkter från Herbert Henkel och Nils-Axel Mörner lämnade till regeringsprövningen >>
2. Presentation från Herbert Henkel vid möte med SSM >>

6. Möjlighet för SKB att kommentera remissynpunkter, 180906 >>

5. Angående remisshanteringen av SFR-ansökan - Information om gemensamt remissvar kommer att lämnas av MKG och Naturskyddsföreningen, 180327 >>

4. Östhammars kommuns - Yttrande över Svensk Kärnbränslehantering AB:s ansökan om tillstånd enligt kärntekniklagen - utbyggnad och fortsatt drift av SFR, 180313 >>

3. Information angående Milkas yttrande inte är klar med sina kommentarer, 180313 >>

2. Förlängd svarstid Östhammars kommun, 180116 >>

1. Begäran om att få förlängd svarstid från den 11 mars till den 19 mars 2018, 171215 >>

 

 

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret 
Regeringen har den 27 januari 2022 gett tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. har den 27 april skickat in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen. SKB har valt att i första hand prioritera SKB:s andra pågående mål hos domstol och myndighet, närmast ansökan om ett utökat mellanlager, Clab, som domstolen gav tillstånd till den 22 juni 2022.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos domstol och SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Den 21 december gav mark- och miljödomstolen tillstånd enligt miljöbalken. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen.
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

Inga aktuella händelser.

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev