SSM 2017-5439 Synpunkter från allmänheten efter kungörelsen

Här kan du följa utvecklingen i Strålsäkerhetsmyndighetens diarienummer SSM 2017-5439. Diarienumret skapades i samband med kungörelsen av ansökan om SFR-2 och här diarieförs synpunkter från allmänheten. 

Lista över handlingar i ärende SSM2017-5439 >>

Du kan också följa diariennumret på myndighetens hemsida >>

Handlingar i ärende SSM 2017-5439

15. Kompletterande synpunker från SERO, 190320 >>

14. Yttrande och förlslag från SERO, 190320 >>

a. Bilaga 1 >>

b. Bilaga 2 >>

c. Följemail >>

13. Yttrande av SKB:s bemötande av synpunkter, Milkas, 190315 >>

a. Följemail >>

12. Yttrande över Svensk Kärnbränslehantering AB:s ansökan om tillstånd till utökad verksamhet vid anläggning för slutförvaring av låg-och medelaktivt avfall i Mål M 7062-14 från MKG, 190220 >>

11. Yttrande över Svensk Kärnbränslehantering AB:s ansökan om tillstånd till utökad verksamhet vid anläggning för slutförvaring av låg-och medelaktivt avfall i Mål M 7062-14, från docent Nils-Axel Mörner, 190218 >>

a. Följemail >>

10. SKB:s bemötande med bilagor, 181221 >> 
- SFR-U K:15 Förslag till villkor, ny version
- SFR-U K:16 Påverkan på vattenmiljöer från utsläpp av kväve från utbyggnaden av SFR
- SFR-U K:17 Verksamhetsområde ovanjord  
(se aktbilagor 112-115 lämnade till domstol) 

9. Yttrande över Svensk Kärnbränslehantering AB:s ansökan om tillstånd till utökad verksamhet vid anläggningen för slutförvaring av låg- och medelaktivt avfall mål M 7062-14 (MMD), från docent Nils-Axel Mörner, 181031 >>
Mail: med de inskickade synpunkterna >> 

8. Yttrande över Svensk Kärnbränslehantering AB:s ansökan om tillstånd till utökad verksamhet vid anläggningen för slutförvaring av låg- och medelaktivt avfall (SFR2) m.m. från Naturskyddsföreningen och MKG, 181031 >>
Mail: med det inskickade yttrandet >>
Bilaga: Samrådsinlaga från SGU >>

7. Yttrande över Svensk Kärnbränslehantering ABs ansökan om utbyggnad och fortsatt drift av SFR mål M 7062-14, från Miljörörelsens kärnavfallssekretariat Milkas, 181105 >>
Mail: inskickat mail till SSM >>
Bilagor:
1. Synpunkter från Herbert Henkel och Nils-Axel Mörner lämnade till regeringsprövningen >>
2. Presentation från Herbert Henkel vid möte med SSM >>

6. Möjlighet för SKB att kommentera remissynpunkter, 180906 >>

5. Angående remisshanteringen av SFR-ansökan - Information om gemensamt remissvar kommer att lämnas av MKG och Naturskyddsföreningen, 180327 >>

4. Östhammars kommuns - Yttrande över Svensk Kärnbränslehantering AB:s ansökan om tillstånd enligt kärntekniklagen - utbyggnad och fortsatt drift av SFR, 180313 >>

3. Information angående Milkas yttrande inte är klar med sina kommentarer, 180313 >>

2. Förlängd svarstid Östhammars kommun, 180116 >>

1. Begäran om att få förlängd svarstid från den 11 mars till den 19 mars 2018, 171215 >>

 

 

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret 
Regeringen har den 27 januari 2022 gett tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. har den 27 april skickat in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen. SKB har valt att i första hand prioritera SKB:s andra pågående mål hos domstol och myndighet, närmast ansökan om ett utökat mellanlager, Clab, som domstolen gav tillstånd till den 22 juni.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos domstol och SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Nu fortsätter Mark- och miljödomstolen och Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, att hantera ansökan. SKB har skickat in sina slutliga yrkanden och villkor till domstolen, och dessa har remissinstanserna fått ge synpunkter på. Efter sommaren väntas SKB:s bemötande. 
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev