SSM 2018/1610 - Informationsutbyte med SKB under regeringsprövningen (avslutad)

Här kan du ta del av Strålsäkerhetsmyndighetens diarienummer SSM 2018-1610 "Informationsutbyte med SKB efter inlämning av yttrandet över kärnbränsleförvaret". Diarienumret skapades våren efter att SSM lämnat in sitt yttrande till regeringen om ett slutförvar för använt kärnbränsle och avslutades strax efter regeringens beslut om tillstånd den 27 januari 2022. SSM har startat ett nytt ärende, SSM2022-1480 "Dialog med Svensk kärnbränslehantering AB under 2022 om övergripande frågor om tillståndsprövning".  

Du kan också följa ärendet på Strålskyddsmyndighetens hemsida >>

Lista över handlingarna i ärendet SSM2018-1610, 220303 >>

Handlingar i ärende SSM2018-1610

30. Dialogmöte med SKB om tillståndsprövningar enligt kärntekniklagen den 13 oktober 2021, 220224 >>

29. 210422 Avstämningsmöte med SKB om tillståndsprövningar och back-end-aktiviteter, 210504 >>

Bilaga 1. SKB:s presentation >>

28. 210325 Avstämningsmöte med SKB om KBS-3 och SFR-U, 210419 >>

27. 201120 Avstämningsmöte med SKB om KBS-3 och SFR-Utbyggnad, 210329 >>

26. 201106 Dialogmöte med SKB angående underlag till ansökan inför uppförande Kärnbränsleförvaret, 201126 >>

Bilaga 1. SKB:s presentation: Upplägg ansökan inför uppförande Kärnbränsleförvaret, 2020-11-06 >>

25. 200923 Avstämningsmöte med SKB om KBS-3 och SFR-utbyggnad, 201008 >> 

Bilaga 1. SKB:s presentation för SSM – Strategi för säkerhetsgranskning av säkerhet efter förslutning, 23 september 2020, >>

24. Avstämningsmöte med SKB om KBS-3 och SFR-utbyggnad den 4 juni, 200625 >>

23. Förberedande möte den 27 maj med SKB inför planerad kvalitetsgranskning av Fud-verksamhet, 200610 >>
Bilaga 1 SKB:s presentation >>
Bilaga 2 SSM:s presentation >>

22. SKB:s svar på förfrågan rörande kvalitetsgranskning av Fud-verksamhet i ärende SSM2018-1610, 200508 >>

21. Förfrågan rörande kvalitetsgranskning av Fud-verksamhet i ärende SSM2018-1610, 200508 >>

20. Mötesanteckningar avstämningsmöte med SKB om KBS-3 och SFR-utbyggnad den 11 mars 2020, diareiefört 200323 >>

19. Kommunikation SKB SSM inför avstämningsmöte 11 mars 2020 inklusive publikationslista, diariefört 200306 >>

18.  Mötesanteckningar dialogmöte med SKB avseende planerad redovisning av strålsäkerhet efter förslutning inom PSAR Kärnbränsleförvaret den 20 februari 2020, diariefört 200323 >>  

a. Bilaga 1. SKB presentation- Säkerhet efter förslutning >>

17. Mötesanteckningar avstämningsmote med SKB om KBS-3, 6 december 2019, diareifört 200113 >>

 Bilaga 1. Presentation SKB "Återtag av två LOT-paket" på avstämmningsmote med_SKB om KBS-3, 6 december 2019, diareifört 200113 >>

b. Bilaga 2. SSM svar på MKG:s frågor om kvalitetssäkring av LOT-forsöket, 191127 >>

16. Mötesanteckningar dialogmöte med SKB avseende arbete med seismisk riskbedömning för kärnbränsleförvaret den 11 november 2019, diareifört 200113 >>

a. Bilaga 1. SKB:s presentation Seismic Hazard Assessment >>

15. Mötesanteckningar avstämningsmöte med SKB om KBS-3 den 10 oktober 2019, diariefört 191113 >>

14. Mötesanteckningar dialogmöte med SKB avseeende ansökningsunderlag inför uppförande av nya anläggningar den 27 maj 2019, diariefört 190909 >>

a. Bilaga 1. Avstämning om ansökan inför uppförande >>

13. Mötesanteckningar SKB presentation av kompletteringar till KBS-3- ansökningarna den 14 maj 2019, diariefört 190909 >>

a. Bilaga 1. Yttrande och komplettering KBS-3 tillåtlighet och tillstånd >>

12. Mötesanteckningar avstämmningsmöte med SKB om KBS-3 den 2 maj 2019, diarefört 190829 >>

a. Bilaga 1. Yttrande och komplettering KBS-3 tillåtlighet och tillstånd >>

11. Mötesanteckningar avstäminingsmöte med SKB om KBS-3 och Clab den 13 mars 2019, diariefört 190508 >>

10. Mötesanteckningar avstämningsmöte med SKB om KBS-3 och Clab den 13 februari  2019, diariefört 190307 >>

9. Mötesanteckningar avstämningsmöte med SKB: Ansökningsunderlag inför uppförandet av nya anläggningar den 22 januari 2019, diariefört 190311  >>

8. Mötesanteckningar avstämningsmöte om SKB:s planerade kompletteringar till KBS-3-ansökningarna den 22 januari 2019, diariefört 190307 >> 

7. Mötesanteckningar avstämningsmöte med SKB om KBS-3 den 23 januari 2019, diariefört 190307>>

6. Mötesanteckningar avstämningsmöte med SKB om KBS-33 den 8 november 2018, diariefört 181126>>

5. Mötesanteckningar avstämningsmöte med SKB om KBS-3 den 28 augusti 2018, diariefört 181001 >>

4. Frågor till SSM och Studsvik om spänningskorrosionsexperiment 180417 >>

3. Mötesanteckningar avstämningsmöte med SKB om fortsatt arbete mot ansökan inför uppförande av Kärnbränsleförvaret den 11 juni 2018, diariefört 180627 >>

2. Mötesanteckningaravstämningsmöte med SKB om KBS-3 den 18 april 2018, diariefört 180525 >>

1.  Mötesanteckningar avstämningsmöte med SKB om KBS-3 den 27 februari 2018, diariefört 180406 >>   

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m. I och med att MKG:s kansli lagts ner i slutet av 2024 är det möjligt att informationen inte längre är aktuell.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret pågår i domstol 
Regeringen gav den 27 januari 2022 tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. skickade den 27 april 2022 in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) och kompletterade den 27 januari 2023 och den 8 maj 2023. Den 11 maj godkände HFD regeringens beslut. Kärnavfallsbolaget SKB skickade den 30 juni 2023 in ett underlag till mark- och miljödomstolens med begäran om tillstånd med villkor för kärnbränsleförvaret och inkapslingsanläggningen. Domstolen har remissat underlaget och skriftväxling pågår. Huvudförhandlingen planeras till september 2024. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen där nästa steg är att kärnavfallsbolaget SKB skickar in en ny säkerhetsanalys PSAR som ska godkännas innan byggstart kan ske.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Den 21 december 2022 gav mark- och miljödomstolen tillstånd enligt miljöbalken. Länsstyrelsen i Uppsala län överklagade domstolens beslut om villkor till miljööverdomstolen och fick delvis rätt. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen där det första steget för att bolaget ska få börja bygga är att en inlämnad ny säkerhetsanalys PSAR godkänns.
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

Inga aktuella händelser.

Till kalenderhistoriken

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev