Svar från SKB

Den 25 september 2015 skickade kraftindustrins kärnavfallsbolag, SKB, in sin sista kompletteringsinlämning innan kungörelsen av ansökan januari 2016.
De kompletteringar som inkommit efter kungörelsen finner du här >>

För varje komplettering har kärnavfallsbolaget också uppdaterat enskilda, och ibland kompletterat med nya, bilagor till ansökan. Kompletteringsinlämningar och de senaste versionerna av bilagorna finns samlade nedan. Tillgängligt i högerspalten finns även en lista över alla aktbilagor med korrespondens.


Kärnavfallsbolagets kompletteringsinlämningar av anökan:

Komplettering IV, 150925 >> 
(Aktbilaga 339)

Komplettering III - Förändringar i Clink och tilläggsyrkande avseende utökad mellanlagring, 150331 >> 
(Aktbilaga 312)

Komplettering II, 140904 >> 
(Aktbilaga 304)

Komplettering I, 130402 >> 
(Aktbilaga 197)

Bilagor:
K1 Förslag till vilkor >>

K2 Ämnesvisa svar på kompletteringsönskemålen, version 3.0 >>

K3 Frågor och svar per remissinstans, utökad version 3.0 >>

K4 Komplettering avseende vattenhantering och vattenverksamhet vid ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark >> 

K5 Konsekvensbedömning vattenmiljöer - Mellanlagring, inkapsling och slutförvaring av använt kärnbränsle >>

K6 Vattenverksamhet i Forsmark. Ekologisk fältinventering och naturvärdesklassificering samt beskrivning av skogsproduktionsmark >> 

K7 Bortledande av grundvatten från slutförvarsanläggningen i Forsmark. Beskrivning av konsekvenser för naturvärden och skogsproduktion >> 

K8 Errata till rapporter som ingår i ansökan >>

K9 SKBs inställning till önskemål om ytterligare kompletteringar >>

K10 Summering av inlämnande dokument, rättelser och kompletterande information >>

K11 SKB:s jämförande bedömningar av andra studerade metoder än den valda metoden KBS-3 >>

K12 Uppdatering av rapporten Principer strategier och system för slutligt omhändertagande av använt kärnbränsle >>

K13 Uppdatering av rapporten Jämförelse mellan KBS-3-metoden och deponering i djupa borrhål för slutligt omhändertagande av använt kärnbränsle >>

K14 Berg- och bentonittransporter - Kärnbränsleförvaret i Forsmark >>

K15 Pilotförsök med vattentillförsel till en våtmark i Forsmark >>

K16 Inventering av gölgroda, större vattensalamander och gulxyne i Forsmark >> 

K17 Åtgärder för bevarande och utveckling av naturvärden Forsmark >> 

K18 Sammanfattning av påverkan på skyddade arter i Forsmark >>

K19 Säkerhetsrelaterade platsegenskaper en relativ jämförelse av Forsmark med referensområden >> 

K20 Tillägg MKB avseende utökan mellanlagring samt förändrad kravbild för Clink >>

K21 Samrådsredogörelse enligt miljöbalken avseende tillstånd om utökad lagringskapacitet >>

K22 Bortledande av grundvatten i samband med uppförande av Clink >>

K23 Radiologiska konsekvenser i samband med mellanlagring och inkapsling av använt kärnbränsle >>

K24 Teknisk beskrivning avseende förändringar i Clink och utökad mellanlagring >>

K25 Påverkan på vattenmiljöer i samband med uppförande och drift av Clink >>

Bilaga KP (Kontrollprogram för yttre miljö) >>


Andra svar och erratablad från kärnavfallsbolaget till domstolen: 

Mark- och miljödomstolens förfrågan till kärnavfallsbolaget om sekretess, samt vilka delar av ansökan som ska tillåtlighetsprövas:
Aktbilaga 317 Svar från SKB angående tillåtlighetsprövningen, 150424 >>

Aktbilaga 314 Domstolens förfrågan till SKB om sekretess och tillåtlighetsprövningen, 150413 >>

Yttrande avseende om begärda kompletteringar medges eller bestrids:
Aktbilaga 288 Bilaga K:9 - SKBs inställning till önskemål om ytterligare kompletteringar, 131119 >> (Bilaga till aktbilaga 287)

Aktbilaga 287 Yttrande från SKB till domstolen, 131119 >> 

Aktbilaga 207 Bilaga till aktbilaga 197 - K:8 Errata till rapporter som ingår i ansökan >>

Kärnavfallsbolaget kompletterar med erratablad:
Aktbilaga 187 Long-term safety for the final repository for spent nuclear fuel at Forsmark, main report (vol. III), 130219 >>

Aktbilaga 186 Long-term safety for the final repository for spent nuclear fuel at Forsmark, main report (vol. II), 130219 >>

Aktbilaga 185 Long-term safety for the final repository for spent nuclear fuel at Forsmark, main report (vol. I), 130219 >>

Aktbilaga 184 SKB huvudrapport RS-Site, Redovisning av säkerhet efter förslutning av slutförvaret för använt kärnbränsle (del III), 130219 >>

Aktbilaga 183 SKB huvudrapport RS-Site, Redovisning av säkerhet efter förslutning av slutförvaret för använt kärnbränsle (del II), 130219 >>

Aktbilaga 182 SKB huvudrapport RS-Site, Redovisning av säkerhet efter förslutning av slutförvaret för använt kärnbränsle (del I), 130219 >>

Aktbilaga 163 Föreläggande till sökanden om att senast den 2 april 2013 inkomma med yttrande över de synpunkter som framförts, 121107 >>

Aktbilaga 127 Long-term safety for the final repository for spent nuclear fuel at Forsmark, main report (vol. Vol. II), 120320 >>

Aktbilaga 126 Long-term safety for the final repository for spent nuclear fuel at Forsmark, main report (vol. Vol. I), 120320 >>

Aktbilaga 125 Andra utskicket av SKB-Huvudrapport SR-Site Del III, 120320 >>

Aktbilaga 124 Andra utskicket av SKB-Huvudrapport SR-Site Del II, 120320 >>

Aktbilaga 123 Andra utskick av SKB-Huvudrapport SR-Site Del I, 120320 >>

Aktbilaga 122 Skrivelse från Helene Åhsberg som meddelar omrättelser i SR-Site rapporten, 120320 >>

Aktbilaga 121 SKB-Huvudrapport SR-Site Del III, 120316 >>

Aktbilaga 120 SKB-Huvudrapport SR-Site Del II, 120316 >>

Aktbilaga 119 SKB-Huvudrapport SR-Site Del I, 120316 >>

Aktbilaga 84 Underrättelse, till Svensk Kärnbränslehantering AB genom advokat Per Molander, 111118 >>

Aktbilaga 79 Skrivelse från Olle Olsson, SKB AB med anledning av aktbilaga 55-72, jämte bilagor: Erratablad; SKB TR-11-01 volume III (eng.), 111108 >>

Aktbilaga 78 Skrivelse från Olle Olsson, SKB AB med anledning av aktbilaga 55-72, jämte bilagor: Erratablad; SKB TR-11-01 volume II (eng.), 111108 >>

Aktbilaga 77 Skrivelse från Olle Olsson, SKB AB med anledning av aktbilaga 55-72, jämte bilagor: Erratablad; SKB TR-11-01 volume I (eng.), 111108 >>

Aktbilaga 76 Skrivelse från Olle Olsson, SKB AB med anledning av aktbilaga 55-72, 111108 >>

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m. I och med att MKG:s kansli lagts ner i slutet av 2024 är det möjligt att informationen inte längre är aktuell.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret pågår i domstol 
Regeringen gav den 27 januari 2022 tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. skickade den 27 april 2022 in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) och kompletterade den 27 januari 2023 och den 8 maj 2023. Den 11 maj godkände HFD regeringens beslut. Kärnavfallsbolaget SKB skickade den 30 juni 2023 in ett underlag till mark- och miljödomstolens med begäran om tillstånd med villkor för kärnbränsleförvaret och inkapslingsanläggningen. Domstolen har remissat underlaget och skriftväxling pågår. Huvudförhandlingen planeras till september 2024. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen där nästa steg är att kärnavfallsbolaget SKB skickar in en ny säkerhetsanalys PSAR som ska godkännas innan byggstart kan ske.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Den 21 december 2022 gav mark- och miljödomstolen tillstånd enligt miljöbalken. Länsstyrelsen i Uppsala län överklagade domstolens beslut om villkor till miljööverdomstolen och fick delvis rätt. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen där det första steget för att bolaget ska få börja bygga är att en inlämnad ny säkerhetsanalys PSAR godkänns.
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

Inga aktuella händelser.

Till kalenderhistoriken

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev