Svar från SKB

Den 25 september 2015 skickade kraftindustrins kärnavfallsbolag, SKB, in sin sista kompletteringsinlämning innan kungörelsen av ansökan januari 2016.
De kompletteringar som inkommit efter kungörelsen finner du här >>

För varje komplettering har kärnavfallsbolaget också uppdaterat enskilda, och ibland kompletterat med nya, bilagor till ansökan. Kompletteringsinlämningar och de senaste versionerna av bilagorna finns samlade nedan. Tillgängligt i högerspalten finns även en lista över alla aktbilagor med korrespondens.


Kärnavfallsbolagets kompletteringsinlämningar av anökan:

Komplettering IV, 150925 >> 
(Aktbilaga 339)

Komplettering III - Förändringar i Clink och tilläggsyrkande avseende utökad mellanlagring, 150331 >> 
(Aktbilaga 312)

Komplettering II, 140904 >> 
(Aktbilaga 304)

Komplettering I, 130402 >> 
(Aktbilaga 197)

Bilagor:
K1 Förslag till vilkor >>

K2 Ämnesvisa svar på kompletteringsönskemålen, version 3.0 >>

K3 Frågor och svar per remissinstans, utökad version 3.0 >>

K4 Komplettering avseende vattenhantering och vattenverksamhet vid ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark >> 

K5 Konsekvensbedömning vattenmiljöer - Mellanlagring, inkapsling och slutförvaring av använt kärnbränsle >>

K6 Vattenverksamhet i Forsmark. Ekologisk fältinventering och naturvärdesklassificering samt beskrivning av skogsproduktionsmark >> 

K7 Bortledande av grundvatten från slutförvarsanläggningen i Forsmark. Beskrivning av konsekvenser för naturvärden och skogsproduktion >> 

K8 Errata till rapporter som ingår i ansökan >>

K9 SKBs inställning till önskemål om ytterligare kompletteringar >>

K10 Summering av inlämnande dokument, rättelser och kompletterande information >>

K11 SKB:s jämförande bedömningar av andra studerade metoder än den valda metoden KBS-3 >>

K12 Uppdatering av rapporten Principer strategier och system för slutligt omhändertagande av använt kärnbränsle >>

K13 Uppdatering av rapporten Jämförelse mellan KBS-3-metoden och deponering i djupa borrhål för slutligt omhändertagande av använt kärnbränsle >>

K14 Berg- och bentonittransporter - Kärnbränsleförvaret i Forsmark >>

K15 Pilotförsök med vattentillförsel till en våtmark i Forsmark >>

K16 Inventering av gölgroda, större vattensalamander och gulxyne i Forsmark >> 

K17 Åtgärder för bevarande och utveckling av naturvärden Forsmark >> 

K18 Sammanfattning av påverkan på skyddade arter i Forsmark >>

K19 Säkerhetsrelaterade platsegenskaper en relativ jämförelse av Forsmark med referensområden >> 

K20 Tillägg MKB avseende utökan mellanlagring samt förändrad kravbild för Clink >>

K21 Samrådsredogörelse enligt miljöbalken avseende tillstånd om utökad lagringskapacitet >>

K22 Bortledande av grundvatten i samband med uppförande av Clink >>

K23 Radiologiska konsekvenser i samband med mellanlagring och inkapsling av använt kärnbränsle >>

K24 Teknisk beskrivning avseende förändringar i Clink och utökad mellanlagring >>

K25 Påverkan på vattenmiljöer i samband med uppförande och drift av Clink >>

Bilaga KP (Kontrollprogram för yttre miljö) >>


Andra svar och erratablad från kärnavfallsbolaget till domstolen: 

Mark- och miljödomstolens förfrågan till kärnavfallsbolaget om sekretess, samt vilka delar av ansökan som ska tillåtlighetsprövas:
Aktbilaga 317 Svar från SKB angående tillåtlighetsprövningen, 150424 >>

Aktbilaga 314 Domstolens förfrågan till SKB om sekretess och tillåtlighetsprövningen, 150413 >>

Yttrande avseende om begärda kompletteringar medges eller bestrids:
Aktbilaga 288 Bilaga K:9 - SKBs inställning till önskemål om ytterligare kompletteringar, 131119 >> (Bilaga till aktbilaga 287)

Aktbilaga 287 Yttrande från SKB till domstolen, 131119 >> 

Aktbilaga 207 Bilaga till aktbilaga 197 - K:8 Errata till rapporter som ingår i ansökan >>

Kärnavfallsbolaget kompletterar med erratablad:
Aktbilaga 187 Long-term safety for the final repository for spent nuclear fuel at Forsmark, main report (vol. III), 130219 >>

Aktbilaga 186 Long-term safety for the final repository for spent nuclear fuel at Forsmark, main report (vol. II), 130219 >>

Aktbilaga 185 Long-term safety for the final repository for spent nuclear fuel at Forsmark, main report (vol. I), 130219 >>

Aktbilaga 184 SKB huvudrapport RS-Site, Redovisning av säkerhet efter förslutning av slutförvaret för använt kärnbränsle (del III), 130219 >>

Aktbilaga 183 SKB huvudrapport RS-Site, Redovisning av säkerhet efter förslutning av slutförvaret för använt kärnbränsle (del II), 130219 >>

Aktbilaga 182 SKB huvudrapport RS-Site, Redovisning av säkerhet efter förslutning av slutförvaret för använt kärnbränsle (del I), 130219 >>

Aktbilaga 163 Föreläggande till sökanden om att senast den 2 april 2013 inkomma med yttrande över de synpunkter som framförts, 121107 >>

Aktbilaga 127 Long-term safety for the final repository for spent nuclear fuel at Forsmark, main report (vol. Vol. II), 120320 >>

Aktbilaga 126 Long-term safety for the final repository for spent nuclear fuel at Forsmark, main report (vol. Vol. I), 120320 >>

Aktbilaga 125 Andra utskicket av SKB-Huvudrapport SR-Site Del III, 120320 >>

Aktbilaga 124 Andra utskicket av SKB-Huvudrapport SR-Site Del II, 120320 >>

Aktbilaga 123 Andra utskick av SKB-Huvudrapport SR-Site Del I, 120320 >>

Aktbilaga 122 Skrivelse från Helene Åhsberg som meddelar omrättelser i SR-Site rapporten, 120320 >>

Aktbilaga 121 SKB-Huvudrapport SR-Site Del III, 120316 >>

Aktbilaga 120 SKB-Huvudrapport SR-Site Del II, 120316 >>

Aktbilaga 119 SKB-Huvudrapport SR-Site Del I, 120316 >>

Aktbilaga 84 Underrättelse, till Svensk Kärnbränslehantering AB genom advokat Per Molander, 111118 >>

Aktbilaga 79 Skrivelse från Olle Olsson, SKB AB med anledning av aktbilaga 55-72, jämte bilagor: Erratablad; SKB TR-11-01 volume III (eng.), 111108 >>

Aktbilaga 78 Skrivelse från Olle Olsson, SKB AB med anledning av aktbilaga 55-72, jämte bilagor: Erratablad; SKB TR-11-01 volume II (eng.), 111108 >>

Aktbilaga 77 Skrivelse från Olle Olsson, SKB AB med anledning av aktbilaga 55-72, jämte bilagor: Erratablad; SKB TR-11-01 volume I (eng.), 111108 >>

Aktbilaga 76 Skrivelse från Olle Olsson, SKB AB med anledning av aktbilaga 55-72, 111108 >>

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret 
Regeringen har den 27 januari 2022 gett tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. har den 27 april skickat in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen. SKB har valt att i första hand prioritera SKB:s andra pågående mål hos domstol och myndighet, närmast ansökan om ett utökat mellanlager, Clab, som domstolen gav tillstånd till den 22 juni 2022.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos domstol och SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Den 21 december gav mark- och miljödomstolen tillstånd enligt miljöbalken. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen.
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

Inga aktuella händelser.

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev