Nyheter

Publicerad den i kategorin Nyheter
Under 2015 fattade Vattenfall beslutet att stänga av kärnkraftreaktorerna Ringhals 1 och 2. Därefter har arbete skett för att planera avställning och rivning. Ringhals 2 stängdes av den 30 december 2019 och Ringhals 1 planeras stängas av den 31 december 2020. Den 7 april 2020 gav Mark- och miljödomstolen i Vänersborg tillstånd nedmontering och rivning av reaktorerna.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
Den 1 april 2020 kungjorde regeringen kärnavfallsbolagets komplettering till ansökan om ett kärnbränsleförvar enligt miljöbalken och kärntekniklagen. Regeringen skickade ut kompletteringen på remiss i syfte att säkra att även allmänheten har fått allt underlag och ge dem möjlighet att inkomma med synpunkter. Synpunkter skall ha kommit in senast den 17 juni 2020.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
Sedan den tidigare planen på folkomröstning i frågan om kärnbränsleförvarets vara eller icke vara i Östhammars kommun ställts in har det politiska styret meddelat att frågan om ny folkomröstning skall avgöras senare. Nu har kommunstyrelsen i Östhammar beslutat att frågan om ny omröstning skall avgöras i kommunfullmäktige under våren.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
SSM skickade den 30 mars in sitt yttrande över kärnkraftbolaget SKB:s forskningsprogram Fud-2019 till regeringen..
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
Den 25 mars genomfördes ett möte för att diskutera LOT-upptaget mellan Naturskyddsföreningen och MKG och SSM:s GD.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
MKG:s kanslichef ger en personlig reflektion över kärnavfallsbolaget SKB:s upptag av två 20-åriga försökspaket i LOT-experimentet.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
Den 11 mars hölls återigen ett avstämningsmöte mellan Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) och kärnavfallsbolaget SKB. Mötena rör nu både prövningen av kärnbränsleförvaret och tillbyggnationen av förvaret för kortlivat radioaktivt avfall (SFR 2). 
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
I en s.k. lagrådsremiss den 5 mars 2020 föreslår regeringen lagändringar som rör statens ansvar för vissa kärnavfallsfrågor.
Publicerad den i kategorin Nyheter
Naturskyddsföreningen, Jordens Vänner och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning (MKG) har skickat in ett nytt yttrande till regeringen i prövningen av kärnbränsleförvaret.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
I en ny artikelserie i den vetenskapliga tidskriften ”Energies” sammanfattas kunskapsläget inom området kärnavfallsförvaring i djupa borrhål.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
Kärnavfallsrådet lämnade den 20 februari över sin nya kunskapslägesrapport till miljöminister Isabella Lövin.
Publicerad den i kategorin Nyheter
Riksgälden granskar rapporten Plan-2019 och förbereder för en remissrunda
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
Naturskyddsföreningen, Jordens Vänner och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning (MKG) har lämnat in ett gemensamt yttrande över förslaget till forskningsprogrammet Fud-2019. Föreningarna tar i yttrandet upp att kärnavfallsbolaget SKB har tagit upp två försökspaket i det s.k. LOT-försöket i Äspölaboratoriet.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
I ett tredje kompletterande yttrande vill nu Naturskyddsföreningen, Jordens Vänner och MKG göra regeringen uppmärksam på att ytterligare skriftväxling skett i frågan om LOT-upptaget.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
Den 21 januari 2020 skickade Naturskyddsföreningen, Jordens Vänner och MKG ett brev till Strålsäkerhetsmyndigheten SSM:s generaldirektör Nina Cromnier om ett möte om LOT-upptaget.
Publicerad den i kategorin Nyheter
Miljöorganisationernas kärnavfallsgransknings (MKG) har den 7 januari 2020 lämnat ett yttrande till Naturvårdsverket inom samrådet enligt Esbokonventionen om de danska planerna för mellanlagring av radioaktivt avfall.
Publicerad den i kategorin Nyheter
Miljö- och markdomstolen vid Växjö tingsrätt ger tillstånd till rivningen av Barsebäck.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
MKG bemöter svar från SSM om Lot-upptaget i en ny skrivelse.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
SKB har den 18 december 2019 lämnat synpunkter på innehållet i remissyttrandena i prövningen av kärnbränsleförvaret.
Publicerad den i kategorin Nyheter
Den 17 december höll Östhammars kommuns referensgrupp ett öppet möte. Strålsäkerhetsmyndigheten var på plats och presenterade sitt yttrande till regeringen i SFR-prövningen.