Nyheter

Publicerad den i kategorin Nyheter
Efter att ha granskat kärnkraftsindustrins avfallsbolags SKB:s ansökan om att bygga ut slutförvaret för låg- och medelaktivt radioaktivt avfall under Öregrundsgrepen i Forsmark har Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) nu överlämnat ett yttrande till regeringen.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
Den 16 oktober höll Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) ett informationsmöte för inbjudna remissinstanser med syfte att visa hur granskning och remisshantering av SKB:s Fud-program 2019 ska gå till. Under mötet presenterade även representanter från kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB innehållet i Fud 2019.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
Sedan den 27 februari 2018 har Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) haft regelbundna avstämningsmöten med SKB.
Publicerad den i kategorin Nyheter
Farhågor om problem med slutförvarets strålsäkerhet och negativ påverkan på naturvärden och andra värden kvarstår alltjämt.
Publicerad den i kategorin Nyheter
Den beräkningsrapport som kärnkraftindustrin är ålagd att upprätta och som beskriver de kostnader densamma har för att omhänderta det använda kärnbränslet...
Publicerad den i kategorin Nyheter
Kärnkraftsindustrins avfallsbolag (SKB) har lämnat in Fud 2019 (forsknings-, utvecklings- och demonstrationsprogram) till Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM).
Publicerad den i kategorin Nyheter
Den 1 oktober 2019 gick tiden ut för berörda myndigheter att svara på den remiss om myndighetsansvaret för kärnavfallsfonden som miljödepartementet skickat ut tidigare under sommaren.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
Den komplettering SKB lämnade till regeringen i april 2019 om kopparkapselns funktion visar inte att bolagets ansökan uppfyller krav för att få tillåtlighet, enligt MKG.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
SSM har lämnat in ett yttrande till regeringen där myndigheten meddelar att den inte omvärderar tidigare ståndpunkt om att kärnbränsleförvaret kan byggas säkert.
Publicerad den i kategorin Nyheter
Naturskyddsföreningens, Jordens Vänner och MKG har under första veckan i mark- och miljödomstolens huvudförhandling framfört betydande problem med förvaret för kortlivat radioaktivt avfall i Forsmark.
Publicerad den i kategorin Nyheter
I den här artikeln redogör MKG löpande för vad som händer i huvudförhandlingen i mark- och miljödomstolen för SFR 2.
Publicerad den i kategorin Nyheter
Huvudförhandling i mark- och miljödomstolen i SFR-målet närmar sig.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
I denna nyhet redovisar MKG några yttranden över SFR 2 som bedöms som särskilt intressanta.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
I sitt yttrande till regeringen över SKB:s komplettering av ansökan om att få bygga ett slutförvar menar Kärnavfallsrådet att det alltjämt finns obesvarade frågor.
Publicerad den i kategorin Nyheter
MKG har tillsammans med Naturskyddsföreningen och Jordens vänner lämnat in yttrande över ny kärntekniklag.
Publicerad den i kategorin Nyheter
Den 6 september 2019 bekräftade styrelsen för MKG en begäran från Folkkampanjen mot kärnkraft & kärnvapen, FMKK, om utträde ur MKG.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
SSM och Oskarshamns kommun har ansökt om att få mer tid på sig att inkomma med yttrande till regeringen om avfallsbolaget SKB:s komplettering av ansökan om uppförande av kärnbränsleförvaret.
Publicerad den i kategorin Nyheter
Naturskyddsföreningen, Jordens Vänner och MKG lämnade den 22 augusti in ett gemensamt yttrande över förslaget om föreskrifter om kärnavfallsfinansiering.
Publicerad den i kategorin Nyheter
Kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB har aviserat att bolaget lämnar in sitt forskningsprogram FUD 2019 till Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, i slutet av september.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
Den 20 juni 2019 träffade Eva Halldén och Anna Porelius från kärnavfallsbolaget SKB AB statsrådet Isabella Lövin, statssekreterare Gunvor Ericson och rättssakkunniga Kristina Börjevik Kovaniemi.