Aktuellt

Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
Andra yttranden över kärnavfallsbolaget SKB:s begäran om tillstånd med villkor för kärnbränsleförvaret.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
den 26 oktober lämnade Naturskyddsföreningen, Jordens Vänner och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, in ett gemensamt yttrande över kärnavfallsbolaget SKB:s begäran om tillstånd med villkor för ett kärnbränsleförvar i Forsmark.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
Domstolen kungjorde den 16 augusti SKB:s nya ansökan om rörande "vissa verksamheter och åtgärder" vid kärnbränsleförvarsanläggningen.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
Den 15 augusti 2023 kungjorde mark- och miljödomstolen kärnavfallsbolaget SKB:s begäran att få tillstånd för kärnbränsleförvaret i Forsmark.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
Den 15 augusti 2023 fastställde miljödomstolen en tidsplan för den fortsatta prövningen av tillståndet med villkor för kärnbränsleförvaret.
Publicerad den i kategorin Aktuellt
Kärnavfallsbolaget SKB och bolaget AB Svafo har bägge fått nya VD:ar.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
SKB begärde den 30 juni 2023 tillstånd hos mark- och miljödomstolen för kärnbränsleförvaret i Forsmark.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
Strålsäkerhetsmyndigheten SSM godkände den 2 juni den preliminära säkerhetsanalys (PSAR) som gör att det möjligt att deponera mer avfall i Clab.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
Den 11 maj 2023 godkände Högsta förvaltningsdomstolen, HFD, i en dom regeringens kärnbränsleförvarsbeslut. Naturskyddsföreningen, Jordens Vänner, Fältbiologerna, Naturskyddsföreningen Uppsala län, Naturskyddsföreningen Östhammar och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, begärde den 27 april 2022 rättsprövning i HDF av regeringens kärnbränsleförvarsbeslut i januari 2022.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
Naturskyddsföreningen m.fl. begärde den 27 april 2022 rättsprövning av regeringens kärnbränsleförvarsbeslut till Högsta förvaltningsdomstolen, HFD. Den 27 januari och den 8 maj 2023 kompletterande föreningar ansökan.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
Kärnavfallsbolaget SKB ifrågasätter KTH-forskares forskning som visar på problem med kopparkapseln. KTH-forskarna avvisar dock kritiken på ett övertygande sätt.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
Kärnavfallsbolaget SKB har påbörjat ett samråd enligt 6 kap. miljöbalken gällande ytterligare åtgärder och verksamheter inför etableringen av ett slutförvar för använt kärnbränsle och kärnavfall. Synpunkter ska vara inskickade senast den 23 april 2023.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
Kärnavfallsbolaget SKB har den 22 februari 2023 publicerat ett antal rapporter som tillsammans utgör den så kallade preliminära säkerhetsanalys (PSAR) som Strålsäkerhetsmyndigheten SSM i myndighetens prövning enligt kärntekniklagen ska granska och godkänna för att bolaget ska få börja byg
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
Naturskyddsföreningen m.fl. begärde den 27 april 2022 rättsprövning av regeringens kärnbränsleförvarsbeslut till Högsta förvaltningsdomstolen, HFD. Den 27 januari kompletterande föreningar ansökan.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
Den 16 december 2022 hölls det ett möte mellan Strålsäkerhetsmyndigheten SSM och kärnavfallsbolaget SKB där övergripande frågeställningar i olika tillståndsprövningar diskuterades.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
Den 16 december gav mark- och miljödomstolen gav bolaget dispens.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
Det högsta uppmättes till 2,7 på Richterskalan.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
Studien visar att både svavel och klor snabbt tränger in i kopparn och kan ge allvarliga korrosionsproblem.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
SM och kärnavfallsbolaget har löpande dialogmöten för att underlätta prövningen. Det senaste mötet var 11 november och rörde ändringshantering efter PSAR är godkänd, både för kärnbränsleförvaret och SFR 2.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
SKB vill kunna fånga och flytta gölgrodor och större vattensalamandrar innan ett tillstånd enligt miljöbalken erhålls för kärnbränsleförvaret.

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret pågår i domstol 
Regeringen har den 27 januari 2022 gett tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. har den 27 april 2022 skickat in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) och kompletterat den 27 januari 2023 och den 8 maj 2023. Den 11 maj godkände HFD regeringens beslut. Kärnavfallsbolaget SKB har den 30 juni 2023 skickat in ett underlag till mark- och miljödomstolens prövning av tillståndet med villkor.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos domstol och SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Den 21 december 2022 gav mark- och miljödomstolen tillstånd enligt miljöbalken. Länsstyrelsen i Uppsala län har överklagat domstolens beslut om villkor till miljöverdomstolen. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen.
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

Inga aktuella händelser.

Till kalenderhistoriken

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev