Aktuellt

Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
I en artikel publicerad i UNT, den 28 februari 2021 säger den nytillträdde miljöministern Per Bolund (MP) att regeringen inte är redo att fatta ett beslut om kärnbränsleförvarsansökan.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
Kritiken utgår från det utkast till underlagsrapport till granskningen som den stödjande konsulten Galson Science levererat till myndigheten.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
Föreningarna lyftte problemet med att det inte är visat att kopparkapslarna som ska garantera den långsiktiga säkerheten i kärnbränsleförvaret kommer att hålla.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
Detta efter att Vattenfall i DN sagt att Clab håller på att bli fullt och att kärnkraftsdriften är hotad redan 2024.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
Aastrup säger att han och andra KTH-forskare inte säger att ”den tekniska lösningen inte fungerar” utan att den behöver förbättras.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
Naturvårdsverket svarade 12 februari att verket avser hålla samråd om kompletteringen med Polen och Tyskland.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
I DN tillåts en Vattenfallchef och en enhetschef på SSM oemotsagda få framföra dubbla felaktigheter rörande regeringens prövning av kärnbränsleförvarsansökan.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
Naturvårdsverket ombeds svara senast 29 januari 2021.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
Detta är bl.a. på grund av att en extra insatt expert i material- och teknikvetenskap ska bedöma kärnavfallsbolagets val av metoder för analys av kopparkorrosion i försöket.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
Östhammars kommun har gjort en dokumentärfilm som kallas Resan mot ett slutförvar.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
Den 11 december skickade MKG in en skrivelse till SSM med övergripande synpunkter på SSM:s arbete, bl.a. om SSM:s uttalanden samt den bristande diarieföringen och öppenheten.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
I ett tredje bidrag på engelska till den kvalitetsgranskning av LOT-försöket som utförs av Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, har Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, uppmärksammar föreningen ny kunskap om syrgasfrihet i försök med koppar, lämnar kommentarer på svar Kärnavfallsbolaget SKB gett på frågor från SSM och kritiserar att bolaget inte lämnar över de viktigaste underl
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
Den 3 december skickade Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) ut en remissversion av rapporten ”Nationell Plan för ansvarsfull och säker hantering av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall” på remiss. Sista svarsdatum är den 31 januari 2021.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
Dialogmötena hålls separat från de avstämningsmöten som SSM och SKB har om kärnbräsnleförvaret och SFR 2.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
Läget i prövningen av kärnbränsleförvarsansökan och huruvida frågan verkligen är redo för ett beslut hos regeringen stod på dagordningen när Miljörörelsens kärnavfallssekretariat (Milkas) höll ett digitalt seminarium med inbjudna gäster under gårdagen.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
Den 23 november lämnade forskarna Peter Szakálos, tekn. dr i korrosionsvetenskap, och Christopher Leygraf, professor i korrosionslära, bägge knutna till KTH en mycket kritisk analys till Strålsäkerhetsmyndigheten av kärnavfallsbolaget SKB:s redovisning av kopparkorrosionen i det LOT-försök som myndigheten nu granskar.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
MKG bidrog den 9 november med ett andra skriftligt bidrag med synpunkter till SSM:s LOT-granskning.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
Riksdagen höll den 6 november 2020 interpellationsdebatt om kärnavfallsbolaget SKB:s ansökan om att få bygga ett förvar för använt kärnbränsle i Forsmark. Det var Mattias Bäckström Johansson (SD) som ställt frågan Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP) om när regeringen avser ta sitt beslut till.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
SSM har ställt några uppföljande frågor och MKG har svarat och samtidigt rättat några fel i skrivelsen.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
På kvällen den 13 oktober 2020 hölls ett extra kommunfullmäktige i Östhammar. Där beslutades att säga ja till kärnbränsleförvaret i Forsmark.