Aktuellt

Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
Det högsta uppmättes till 2,7 på Richterskalan.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
Studien visar att både svavel och klor snabbt tränger in i kopparn och kan ge allvarliga korrosionsproblem.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
SM och kärnavfallsbolaget har löpande dialogmöten för att underlätta prövningen. Det senaste mötet var 11 november och rörde ändringshantering efter PSAR är godkänd, både för kärnbränsleförvaret och SFR 2.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
SKB vill kunna fånga och flytta gölgrodor och större vattensalamandrar innan ett tillstånd enligt miljöbalken erhålls för kärnbränsleförvaret.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
SKB har den 25 augusti skickat in svar på en rad frågor som mark- och miljödomstolen ställde den 20 juli angående bolagets begäran om deldom i målet om artskyddsdispens i Forsmark.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
Myndigheten och kärnavfallsbolaget hade ett möte den 24 augusti som visar att det finns en skillnad i syn på vad en förbättrad kylning ska innehålla.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
Mark- och miljödomstolen gav den 22 juni kärnavfallsbolaget SKB tillstånd att öka tillåten mängd använd kärnbränsle från 8 000 till 11 000 ton i det centrala mellanlagret Clab.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
På huvudförhandlingen behandlades bl.a. frågan om ett förbättrat kylsystem ska vara med i tillståndet som Strålsäkerhetsmyndigheten och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning med medlemsföreningar vill.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, granskar för närvarande kärnavfallsbolaget, SKB:s, ansökan enligt kärntekniklagen om att få öka mängden använt kärnbränsle i mellanlagret Clab.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
SKB svarar med förslag på formuleringar på hur prövotider kan användas för att hantera de olika frågeställningarna. Vad gäller dagvatten- och kylvattenfrågorna vill bolaget att domstolen i första hand i stället för prövotider överväger bemyndigande till berörd tillsynsmyndighet.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
Naturskyddsföreningen m.fl. har tillsammans skickat in en ansökan om rättsprövning av regeringens kärnbränsleförvarsbeslut till Högsta förvaltningsdomstolen.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
Den 19 april skickade mark- och miljödomstolen ut en kungörelse om att en huvudförhandling kommer att ske i Oskarshamn den 24-25 maj i prövningen avseende utökad lagring av mellanlagret för använt kärnbränsle, Clab.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
SSM vill att förbättrad kylning ingår i ett tillstånd från ökad kapacitet men ni ett yttrande den 31 mars motsatte sig SKB detta. I ett yttrande den 11 april står SSM fast vid sina ståndpunkter och utvecklar dem.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
Vad gäller synpunkter på förbättrad kylning av Clab hänvisas till bemötandet som bolaget skickade till domstolen den 31 mars.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
Den 27 januari beslutade regeringen att godkänna kärnbränsleförvaret. Drygt en månad tidigare, den 22 december, beslutade regeringen att godkänna en tillbyggnad av förvaret för kortlivat radioaktivt avfall, SFR.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
Strålsäkerhetsmyndigheten SSM menar att lagring kan påbörjas parallellt med genomförandet av förbättrad kylning, men åtgärderna bör enligt myndighetens uppfattning genomföras så snart som praktiskt möjligt.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
Bolaget anser att åtgärderna är skadeförebyggande. Mark- och miljödomstolen har skickat ut SKB:s begäran om deldom för att flytta arterna med möjlighet att lämna synpunkter senast den 20 april.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
SKB har efter regeringens beslut om tillstånd för ett utökat mellanlager, Clab, inte velat ta med förbättrade kylsystem för anläggningen i den fortsatta beslutsprocessen i mark- och miljödomstolen.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
Årets rapport uppmärksammar forskningen om sociotekniska system och behovet av transparens, öppenhet och insyn.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
Årets Fud, liksom de Fud-ar som följer, kommer att få en viktig roll i uppföljningen av de kvarstående osäkerheterna om kopparkapselns långsiktiga integritet.

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m. I och med att MKG:s kansli lagts ner i slutet av 2024 är det möjligt att informationen inte längre är aktuell.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret pågår i domstol 
Regeringen gav den 27 januari 2022 tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. skickade den 27 april 2022 in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) och kompletterade den 27 januari 2023 och den 8 maj 2023. Den 11 maj godkände HFD regeringens beslut. Kärnavfallsbolaget SKB skickade den 30 juni 2023 in ett underlag till mark- och miljödomstolens med begäran om tillstånd med villkor för kärnbränsleförvaret och inkapslingsanläggningen. Domstolen har remissat underlaget och skriftväxling pågår. Huvudförhandlingen planeras till september 2024. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen där nästa steg är att kärnavfallsbolaget SKB skickar in en ny säkerhetsanalys PSAR som ska godkännas innan byggstart kan ske.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Den 21 december 2022 gav mark- och miljödomstolen tillstånd enligt miljöbalken. Länsstyrelsen i Uppsala län överklagade domstolens beslut om villkor till miljööverdomstolen och fick delvis rätt. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen där det första steget för att bolaget ska få börja bygga är att en inlämnad ny säkerhetsanalys PSAR godkänns.
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

Inga aktuella händelser.

Till kalenderhistoriken

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev