Aktuellt

Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
GD:n citerar i följebrevet rapportens slutsatser och framför att SSM:s inställning till kärnbränsleförvarets långsiktiga säkerhet inte förändrats med anledning av LOT-resultaten.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
SSM:s prövning får inte bli fråga om ett renodlat industriinflytande bakom lyckta dörrar.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
Att bryta ut tillståndsprövningen av ökningen av kapaciteten i Clab ur kärnbränsleförvarsansökan är därför en prioritet. Men det är också viktigt att allmänheten och politiken inte förs bakom ljuset av industrin.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
I ett brev riktat direkt till statsminister Stefan Löfven skriver kommunerna att ett beslut i prövningen om ett kärnbränsleförvar behöver tas i närtid, annars kan det få förödande konsekvenser.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
Rådet betonar att det finns många och komplexa frågor som regeringen behöver klarlägga och ta hänsyn till. Det viktigaste är inte att ett beslut sker skyndsamt, utan att det är välgrundat.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
Utan denna undersökning går det inte att fastställa om kärnavfallsbolagets (SKB:s) osannolika bortförklaring, att den omfattande korrosionen beror på instängd syre stämmer eller inte.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
Om kvalitetssäkringen ska röra vetenskaplighet måste SKB utförligt beskriva den mest omfattande korrosionen i försökspaketen.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
Utskottet har bjudit in representanter från Kärnavfallsbolaget SMK, Strålsäkerhetsmyndigheten SSM, Naturvårdsverket, Kärnavfallsrådet och kärnavfallskommunerna till en frågestund den 11 mars.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
I en artikel publicerad i UNT, den 28 februari 2021 säger den nytillträdde miljöministern Per Bolund (MP) att regeringen inte är redo att fatta ett beslut om kärnbränsleförvarsansökan.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
Kritiken utgår från det utkast till underlagsrapport till granskningen som den stödjande konsulten Galson Science levererat till myndigheten.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
Föreningarna lyftte problemet med att det inte är visat att kopparkapslarna som ska garantera den långsiktiga säkerheten i kärnbränsleförvaret kommer att hålla.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
Detta efter att Vattenfall i DN sagt att Clab håller på att bli fullt och att kärnkraftsdriften är hotad redan 2024.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
Aastrup säger att han och andra KTH-forskare inte säger att ”den tekniska lösningen inte fungerar” utan att den behöver förbättras.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
Naturvårdsverket svarade 12 februari att verket avser hålla samråd om kompletteringen med Polen och Tyskland.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
I DN tillåts en Vattenfallchef och en enhetschef på SSM oemotsagda få framföra dubbla felaktigheter rörande regeringens prövning av kärnbränsleförvarsansökan.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
Naturvårdsverket ombeds svara senast 29 januari 2021.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
Detta är bl.a. på grund av att en extra insatt expert i material- och teknikvetenskap ska bedöma kärnavfallsbolagets val av metoder för analys av kopparkorrosion i försöket.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
Östhammars kommun har gjort en dokumentärfilm som kallas Resan mot ett slutförvar.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
Den 11 december skickade MKG in en skrivelse till SSM med övergripande synpunkter på SSM:s arbete, bl.a. om SSM:s uttalanden samt den bristande diarieföringen och öppenheten.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
I ett tredje bidrag på engelska till den kvalitetsgranskning av LOT-försöket som utförs av Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, har Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, uppmärksammar föreningen ny kunskap om syrgasfrihet i försök med koppar, kommenterar svar SKB gett på frågor från SSM och kritiserar att bolaget inte lämnar över underlag.

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m. I och med att MKG:s kansli lagts ner i slutet av 2024 är det möjligt att informationen inte längre är aktuell.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret pågår i domstol 
Regeringen gav den 27 januari 2022 tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. skickade den 27 april 2022 in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) och kompletterade den 27 januari 2023 och den 8 maj 2023. Den 11 maj godkände HFD regeringens beslut. Kärnavfallsbolaget SKB skickade den 30 juni 2023 in ett underlag till mark- och miljödomstolens med begäran om tillstånd med villkor för kärnbränsleförvaret och inkapslingsanläggningen. Domstolen har remissat underlaget och skriftväxling pågår. Huvudförhandlingen planeras till september 2024. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen där nästa steg är att kärnavfallsbolaget SKB skickar in en ny säkerhetsanalys PSAR som ska godkännas innan byggstart kan ske.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Den 21 december 2022 gav mark- och miljödomstolen tillstånd enligt miljöbalken. Länsstyrelsen i Uppsala län överklagade domstolens beslut om villkor till miljööverdomstolen och fick delvis rätt. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen där det första steget för att bolaget ska få börja bygga är att en inlämnad ny säkerhetsanalys PSAR godkänns.
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

Inga aktuella händelser.

Till kalenderhistoriken

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev