Aktuellt

Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
I en s.k. lagrådsremiss den 5 mars 2020 föreslår regeringen lagändringar som rör statens ansvar för vissa kärnavfallsfrågor.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
I en ny artikelserie i den vetenskapliga tidskriften ”Energies” sammanfattas kunskapsläget inom området kärnavfallsförvaring i djupa borrhål.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
Kärnavfallsrådet lämnade den 20 februari över sin nya kunskapslägesrapport till miljöminister Isabella Lövin.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
Naturskyddsföreningen, Jordens Vänner och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning (MKG) har lämnat in ett gemensamt yttrande över förslaget till forskningsprogrammet Fud-2019. Föreningarna tar i yttrandet upp att kärnavfallsbolaget SKB har tagit upp två försökspaket i det s.k. LOT-försöket i Äspölaboratoriet.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
I ett tredje kompletterande yttrande vill nu Naturskyddsföreningen, Jordens Vänner och MKG göra regeringen uppmärksam på att ytterligare skriftväxling skett i frågan om LOT-upptaget.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
Den 21 januari 2020 skickade Naturskyddsföreningen, Jordens Vänner och MKG ett brev till Strålsäkerhetsmyndigheten SSM:s generaldirektör Nina Cromnier om ett möte om LOT-upptaget.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
MKG bemöter svar från SSM om Lot-upptaget i en ny skrivelse.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
SKB har den 18 december 2019 lämnat synpunkter på innehållet i remissyttrandena i prövningen av kärnbränsleförvaret.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) och kärnavfallsbolaget SKB träffades på ett avstämningsmöte den 6 december 2019. På mötet berättade SKB att kopparkorrosionsresultat, inklusive från det varma kopparröret, från det nya LOT-upptaget troligen kommer att redovisas redan under första halvåret 2020.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
Östhammars kommun har yttrat sig över den komplettering kraftindustrins kärnavfallsbolag (SKB) lämnade in i kärnbränsleförvarsprövningen den 4 april 2019.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
Den 27 november 2019 svarade SSM på MKG:s frågor till myndigheten om LOT-upptaget.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
Regeringen har skickat de inkomna remissyttrandena i miljöprövningen av kärnbränsleförvaret enligt miljöbalken till kärnavfallsbolaget SKB.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
Naturskyddsföreningen, Jordens Vänner och MKG kompletterar sitt yttrande till regeringen ännu en gång rörande prövningen av kärnbränsleförvaret.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
Med anledning av att ytterligare information nu framkommit följer nu MKG upp tidigare skrivelse till SSM i syfte att säkra kvalitét och redovisning av resultat från LOT-försöket.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
Den 5 november 2019 träffades referensgruppen i Östhammars kommun på Storbrunn i Östhammar.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
Med anledning av att SKB meddelat att försökspaketet Lot S2 tagits upp kompletterar nu MKG och dess medlemsföreningar sitt yttrande till regeringen om korrosionsfrågorna.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
Som svar på en direkt fråga från MKG uppger nu kärnavfallsbolaget SKB att det försökspaket, benämnt S2, i LOT-försöket har tagits upp – utan insyn från andra parter.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
Den 16 oktober höll Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) ett informationsmöte för inbjudna remissinstanser med syfte att visa hur granskning och remisshantering av SKB:s Fud-program 2019 ska gå till. Under mötet presenterade även representanter från kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB innehållet i Fud 2019.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
Sedan den 27 februari 2018 har Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) haft regelbundna avstämningsmöten med SKB.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
Den komplettering SKB lämnade till regeringen i april 2019 om kopparkapselns funktion visar inte att bolagets ansökan uppfyller krav för att få tillåtlighet, enligt MKG.