Aktuellt

Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
Yttrandet innehåller kompletteringar av de synpunkter som domstolen framförde efter sin prövning av ansökan om ett kärnbränsleförvar. Kompletteringarna rör i huvudsak om kopparkorrosionsfrågor.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
Programmets pågående arbete med kopparkorrosionsfrågeställningar visar på resultat som medför problem för den slutförvarsmetod för använt kärnbränsle som det planeras för både Sverige och Finland.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
Forskarna förordar att regeringens beslut om KBS-3 fattas mot bakgrund av en säkerhetsanalys som innefattar samtliga nedbrytningsprocesser för koppar och där osäkerheter är inkluderade.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
Istället för den 7 januari 2019 kommer SKB att lämna in sina yttranden om slutförvaret för använt kärnbränsle till regeringen den 30 april 2019.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
Huvudförhandling i målet beräknas till hösten 2019.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
Oskarshamns kommun har den 25 juni, på eget initiativ, skickat in kommunfullmäktiges beslut till regeringen med en tillstyrkan.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
Forskarna hänvisar till mark- och miljödomstolens yttrande och påpekar brister i SKB:s ansökan om ett slutförvar i frågor om berggrundens stabilitet.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
Regeringen gav den 1 juni kärnavfallsbolaget SKB tillfälle att komplettera och yttra sig i den pågående regeringsprövningen av det planerade kärnbränsleförvaret i Forsmark.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
Föreningarna gav sin syn på prövningen och presenterade ytterligare kunskap om problem med kopparkapseln som framkommit efter huvudförhandlingen hos miljödomstolen.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
I skrivelsen presenteras en analys av läget i tillståndsprövningen av kärnbränsleförvaret i Forsmark.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
I en serie artiklar under hösten 2017 visade Kerstin Lundell hur SSM har mörkat outredda risker med de kopparkapslar som är tänkta att användas i slutförvaret.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
Strålsäkerhetsmyndigheten SSM har den 13 april beslutat om de medel som möjliggör för miljöorganisationer att arbeta med kärnavfallsfrågor under 2018. I statens budget finns 3 miljoner kronor, Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning MKG har beviljats 2 miljoner av dessa. SSM har beslutat att ta fram ett nytt regelverk som MKG anser i onödan begränsar hur medlen kan användas.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
Den 6 april skickade Kärnkraftskommunernas Samarbetsorgan, KSO, in en skrivelse till riksdag och regering.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
Rapporten visar att koppar korroderar i en uppmätt syrgasfri miljö som är gjord för att efterlikna en slutförvarsmiljö.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
Efter mark- och miljödomstolens yttrande till regeringen gavs remissinstanserna den 2 februari tillfälle att yttra sig till domstolen om artskyddsmålet ska förklaras vilande eller ej.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
Mark- och miljödomstolen skickade den 2 februari ut en fråga till remissinstanserna om hamnansökan ska vilandeförklaras i avvaktan på regeringens prövning.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
Talare under kvällen var bl.a. företrädare från SSM, SKB, Östhammars kommun, Kärnavfallsrådet och MKG.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
Utredaren, Anders Wiebert, anser enligt UNT att osäkerheterna kring kapselns inneslutande funktion i ett tusenårsperspektiv måste utredas innan ett regeringsbeslut.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
Korrosionsexpert säger till SVT Uppsala ”Min inställning var att det fanns för lite information och det har jag framfört. Jag ställer mig inte bakom det.”
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
Efter att mark- och miljödomstolen idag avstyrkt ansökan om ett kärnbränsleslutförvar i sitt yttrande till regeringen meddelar Östhammars kommun att folkomröstningen är avblåst.

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m. I och med att MKG:s kansli lagts ner i slutet av 2024 är det möjligt att informationen inte längre är aktuell.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret pågår i domstol 
Regeringen gav den 27 januari 2022 tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. skickade den 27 april 2022 in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) och kompletterade den 27 januari 2023 och den 8 maj 2023. Den 11 maj godkände HFD regeringens beslut. Kärnavfallsbolaget SKB skickade den 30 juni 2023 in ett underlag till mark- och miljödomstolens med begäran om tillstånd med villkor för kärnbränsleförvaret och inkapslingsanläggningen. Domstolen har remissat underlaget och skriftväxling pågår. Huvudförhandlingen planeras till september 2024. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen där nästa steg är att kärnavfallsbolaget SKB skickar in en ny säkerhetsanalys PSAR som ska godkännas innan byggstart kan ske.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Den 21 december 2022 gav mark- och miljödomstolen tillstånd enligt miljöbalken. Länsstyrelsen i Uppsala län överklagade domstolens beslut om villkor till miljööverdomstolen och fick delvis rätt. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen där det första steget för att bolaget ska få börja bygga är att en inlämnad ny säkerhetsanalys PSAR godkänns.
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

Inga aktuella händelser.

Till kalenderhistoriken

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev