Aktuellt

Publicerad den i kategorin Nyheter Aktuellt
Kärnavfallsbolaget anser att det inte finns något i remissyttrandena som ändrar bolagets slutsatser om slutförvarsmetodens långsiktiga säkerhet.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
SSM och kärnavfallsbolaget har gemensamt beslutat att göra en paus i avstämningsmötena angående kärnbränsleförvaret till efter huvudförhandlingen.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
Föreningarna anser att SKB:s ansökan inte kan ligga till grund för att pröva de ansökta verksamheterna i sak och att huvudförhandling därmed inte bör äga rum med början i september.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
Domstolen vill börja huvudförhandlingen den 5 september och bedömer att huvudförhandlingen kommer pågå i fem veckor med tre veckors uppehåll under tiden.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
Östhammars kommunfullmäktige beslutade den 25 april att säga ja till en rådgivande folkomröstning om ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
Kärnavfallsbolaget informerade bland annat om att bolaget planerar att under våren publicera rapporter från det andra upptaget av MiniCan-försökspaket.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
Bland annat presenterade SSM:s enhetschef för slutförvar, Ansi Gerhardsson, myndighetens förberedelser inför mark- och miljödomstolens huvudförhandlingar i höst.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt har lämnat besked om att SKB:s ansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark ska planeras för huvudförhandling med början i september 2017.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
SKB vill senast den 30 juni 2017 återkomma till villkorsfrågorna i samband med att SKB kommenterar på remissinstansers synpunkter på SKB:s komplettering V och bemötande i sak i slutförvarsprövningen.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
Bolaget anser att kärnbränsleförvarsmålet, artskyddsmålet och hamnmålet bör prövas samordnat.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
Föreningarna anser bland annat att det finns behov av en strategi för att ta fram den kunskap som behövs för att bedöma om slutförvaret för använt kärnbränsle har förutsättningar att bli strålsäkert.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
SKB ges tillfälle att senast den 15 mars 2017 yttra sig över om det finns samband mellan bolagets fyra pågående mål hos domstolen, samt att bemöta inkomna synpunkter i sak i hamnmålet.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
MKG har i en fortsatt mailkonversation med SSM efterfrågat en högre ambitionsnivå för myndighetens granskning av bolagets kopparkorrosionsforskning.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
I grunden vill föreningarna att domstolen avstyrker ansökan. I det nya yttrandet för föreningarna fram nya rön som visar att det finns allvarliga kopparkorrosionsproblem.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
SSM informerade bl.a. om att myndigheten till mitten på juni kommer att redovisa hur remissinstansernas synpunkter har beaktats i kärnbränsleförvarsprövningen.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
Kärnavfallsbolaget anger att bolaget håller fast vid ansökan om dispens och motsätter sig ändringar av länsstyrelsens beslut.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
Kärnavfallsbolaget informerade bl.a. att mellanlagring av reaktortankar i SFR inte kommer bli aktuellt med anledning av Östhammars kommuns kritik mot förslaget.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
SSM förtydligade vissa frågor som tas upp i myndighetens granskningsrapport om KBS-3 slutförvarets långsiktiga säkerhet.
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
MMD har den 24 november valt att upphäva beslutet om vilandeförklaring av målet om dispens enligt artskyddsförordningen (M 4617-13).
Publicerad den i kategorin Aktuellt Nyheter
Den 23 november 2016 kungjorde MMD SKB:s ansökan om utökad hamnverksamhet vid Forsmarks hamn. Ansökan berör bl.a. transport av bergmassor från de eventuella slutförvarsbyggena.