Tiden efter ansökans kungörelse

Mark- och miljödomstolen kungjorde ansökan om ett slutförvarssystem för använt kärnbränsle den 29 januari 2016 och en gransking i sak startade.
Nyhet om att slutförvarsansökan har kungjorts av mark- och miljödomstolen, 160129 >>

Här kan du att kunna följa sakgranskningen hos mark- och miljödomstolen:

 

juni 2017

- Nyhet om att SKB yttrar sig över inkomna synpunkter i sak, 170630 >>

maj 2017

- Nyhet om att Naturskyddsföreningen och MKG yttrar sig över utkastet till förhandlingsordning och kompletterar om kopparkorrosion, 170517 >>

-Nyhet om huvudförhandling om slutförvar börjar den 5:e september - Domstolen ger tillfälle att lämna synpunkter på förhandlingsordningen, 170503 >> Med slutdatum 17 maj 2017

mars 2017

- Nyhet om att domstolen planerar för huvudförhandling om slutförvar i september, 170317 >>

- Nyhet om att SKB lämnar översiktligt bemötande i sak i hamnmålet, 170315 >> 

-Nyhet om att SKB yttrar sig över samordning av mål, 170310 >>

- Nyhet om att SKB ges tillfälle att yttra sig över samordning av mål och att bemöta synpunkter i sak i hamnmålet, 170302 >>

februari 2017

- Nyhet om Naturskyddsföreningens och MKG:s andra yttrande i sak: Klargjort att det finns allvarliga kopparkorrosionsproblem, 170214 >>

november 2016

- Nyhet om att SKB:s ansökan om dispens från artskyddsförordningen ska eventuellt prövas ihop med kärnbränsleförvarsansökan, 161124 >>

- Nyhet om att domstolen ger tillfälle att lämna in synpunkter på behovet av samordnad prövning av SKB:s mål, 161123 >> Med slutdatum 14 februari 2017

- Nyhet om att domstolen kungör ansökan om utökad hamnverksamhet, 161123 >>

- Nyhet om att domstolen ger tillfälle att lämna in synpunkter på SKB:s kompletteringar och bemötande, 161122 >> Med slutdatum 14 februari 2017

- Nyhet om att huvudförhandling tidigast blir i september 2017 - Frågan om samordning av mål måste utredas ytterligare, 161122 >>

- Nyhet om att domstolen vill få en bättre överblick över SKB:s alla ansökningar, 161102 >>

oktober 2016

SKB lämnade den 17 oktober, förutom ett kort bemötande på remissinstansernas synpunkter även in kompletteringar om Natura 2000 och sin vattenverksamhet. Bolaget lämnade också in en separat ansökan om hamnverksamhet i Forsmark. Några dagar senare svarde SKB på synpunkterna lämnade i Esbo-samrådet.
- Nyhet om att SKB inte svarar i sak om långsiktig strålsäkerhet - hänvisar mest till SSM, 161017 >> 

- Nyhet om att SKB ansöker om utökad hamnverksamhet i Forsmark, 161017 >> 

- Nyhet om att SKB bemöter synpunkter i Esbo-samrådet om planerna för ett slutförvar, 161024 >> 

juli 2016

- SKB får lång svarstid hos domstolen, 160715 >> Ska bemöta remissinstansernas synpunkter senast den 17 oktober. 

juni 2016

- SSM vill att regeringen tillstyrker slutförvarsansökan trots problem med kopparkapslar, 160629 >>

maj 2016

- Naturskyddsföreningens och MKG:s yttrande i sak: Avstyrk ansökan, 160531 >>

- Fler remissinstanser har lyft problem med kopparkapseln till domstolen, 160531 >>

- SSM ger SKB möjlighet att kommentera remissvaren i sak, 160503 >>

- Här hittar du en lista på alla remissvar som skickats till domstolen: Remissvar 2016 >>

april 2016

- Svar har inkommit till Esbo-samråd om de svenska planerna för slutförvar, 160415 >>

mars 2016

Flera remissinstanser har fått förlängt slutdatum, de flesta till den 31 maj. Strålsäkerhetsmyndigheten kommer svara senast 30 juni, 160316.

januari 2016

Mark- och miljödomstolens remiss om synpunkter i sak, 160129 >>

Här finns information om hur du ska skicka in dina synpunkter >>

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m. I och med att MKG:s kansli lagts ner i slutet av 2024 är det möjligt att informationen inte längre är aktuell.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret pågår i domstol 
Regeringen gav den 27 januari 2022 tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. skickade den 27 april 2022 in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) och kompletterade den 27 januari 2023 och den 8 maj 2023. Den 11 maj godkände HFD regeringens beslut. Kärnavfallsbolaget SKB skickade den 30 juni 2023 in ett underlag till mark- och miljödomstolens med begäran om tillstånd med villkor för kärnbränsleförvaret och inkapslingsanläggningen. Domstolen har remissat underlaget och skriftväxling pågår. Huvudförhandlingen planeras till september 2024. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen där nästa steg är att kärnavfallsbolaget SKB skickar in en ny säkerhetsanalys PSAR som ska godkännas innan byggstart kan ske.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Den 21 december 2022 gav mark- och miljödomstolen tillstånd enligt miljöbalken. Länsstyrelsen i Uppsala län överklagade domstolens beslut om villkor till miljööverdomstolen och fick delvis rätt. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen där det första steget för att bolaget ska få börja bygga är att en inlämnad ny säkerhetsanalys PSAR godkänns.
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

Inga aktuella händelser.

Till kalenderhistoriken

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev