Vårt SFR 2-diarium

Här listas samtliga skrivelser som Naturskyddsföreningen och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, skickar under prövningsprocessen av ansökan om ett nytt slutförvar för kortlivat rivningsavfall i Forsmark, SFR 2, vid befintliga slutförvaret SFR.

 

 

Yttrande om villkorsförslag 
22-06-15 Till Mark- och miljödomstolen vid Nacka Tingsrätt - M7062-14 
Nyhet på MKG:s hemsida "MKG med medlemmar lämnar synpunkter på SFR till miljödomstolen", 220615 >>

Naturskyddsföreningen, Jordens Vänner och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning (MKG) yttrande om SFR 2, 220612 >>

Bilagor:
1. Naturskyddsföreningens, Jordens Vänners och MKG:s yttrande till regeringen om SFR 2 med bilagor, 2021-12-16 >
2. SSM:s beslut om avslut av ärende gällande feldeponerat avfall i SFR med bilaga (granskningsrapport), SSM2013-2073-98-99, 2020-12-16 >>
3. SSM:s rapport från verksamhetsbevakning vid 1BLA den 21 april 2020, SM2020-3235-2, 2020-05-18 >>

Andra yttrande i sak 
19-02-20 Till Mark- och miljödomstolen vid Nacka Tingsrätt - M7062-14 och till Strålsäkerhetsmyndigheten SSM 2017/5439
Nyhet på MKG:s hemsida "Naturskyddsföreningen och MKG: SKB erkänner att utspädning i Östersjön är en säkerhetsprincip för SFR", 190220 >>

Naturskyddsföreningens och Miljöorganisationernas kärnavfallsgransknings MKG:s andra yttrande i sak, 190220 >>

 

Yttrande i sak 
18-10-31 Till Mark- och miljödomstolen vid Nacka Tingsrätt - M7062-14 och till Strålsäkerhetsmyndigheten SSM 2017/5439
Nyhet "Naturskyddsföreningens och MKG:s yttrande i sak om SFR 2 - utspädning i Östersjön är inte bästa möjliga teknik" >> 

Naturskyddsföreningens och Miljöorganisationernas kärnavfallsgransknings MKG:s yttrande i sak, 181031 >>
Bilaga:  SGU:s samrådsinlaga, 120120 >>

 

Andra remissvaret om kompletteringsbehov 
16-09-30 
Till Mark- och miljödomstolen vid Nacka Tingsrätt - M7062-14 och till Strålsäkerhetsmyndigheten SSM 2015/1640
Nyhet "Naturskyddsföreningens och MKG:s andra kompletteringsyttrande om SFR 2 – tidigare yrkanden kvarstår", 160930 >>

Andra yttrandet från Naturskyddsföreningen och MKG avseende krav på kompletteringar, 160930 >>
 

Första remissvaret om kompletteringsbehov 
15-09-30 Till Mark- och miljödomstolen vid Nacka Tingsrätt - M7062-14 och till Strålsäkerhetsmyndigheten SSM 2015/1640
Nyhet "Naturskyddsföreningens och MKG:s yttrande om SFR 2 - ska ses som en ny anläggning", 150930 >>

Yttrande från Naturskyddsföreningen och MKG avseende krav på kompletteringar, 150930 >> 
Bilaga: Staffan Westlund Vitbok beslutet om Forsmarkslagret för låg- och medelaktivt avfall, Uppsala läns naturvårdsförbund 1983 >> 

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret 
Regeringen har den 27 januari 2022 gett tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. har den 27 april skickat in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen. SKB har valt att i första hand prioritera SKB:s andra pågående mål hos domstol och myndighet, närmast ansökan om ett utökat mellanlager, Clab, som domstolen gav tillstånd till den 22 juni 2022.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos domstol och SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Den 21 december gav mark- och miljödomstolen tillstånd enligt miljöbalken. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen.
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

Inga aktuella händelser.

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev