Vårt SFR 2-diarium

Här listas samtliga skrivelser som Naturskyddsföreningen och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, skickar under prövningsprocessen av ansökan om ett nytt slutförvar för kortlivat rivningsavfall i Forsmark, SFR 2, vid befintliga slutförvaret SFR.

 

 

Yttrande om villkorsförslag 
22-06-15 Till Mark- och miljödomstolen vid Nacka Tingsrätt - M7062-14 
Nyhet på MKG:s hemsida "MKG med medlemmar lämnar synpunkter på SFR till miljödomstolen", 220615 >>

Naturskyddsföreningen, Jordens Vänner och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning (MKG) yttrande om SFR 2, 220612 >>

Bilagor:
1. Naturskyddsföreningens, Jordens Vänners och MKG:s yttrande till regeringen om SFR 2 med bilagor, 2021-12-16 >
2. SSM:s beslut om avslut av ärende gällande feldeponerat avfall i SFR med bilaga (granskningsrapport), SSM2013-2073-98-99, 2020-12-16 >>
3. SSM:s rapport från verksamhetsbevakning vid 1BLA den 21 april 2020, SM2020-3235-2, 2020-05-18 >>

Andra yttrande i sak 
19-02-20 Till Mark- och miljödomstolen vid Nacka Tingsrätt - M7062-14 och till Strålsäkerhetsmyndigheten SSM 2017/5439
Nyhet på MKG:s hemsida "Naturskyddsföreningen och MKG: SKB erkänner att utspädning i Östersjön är en säkerhetsprincip för SFR", 190220 >>

Naturskyddsföreningens och Miljöorganisationernas kärnavfallsgransknings MKG:s andra yttrande i sak, 190220 >>

 

Yttrande i sak 
18-10-31 Till Mark- och miljödomstolen vid Nacka Tingsrätt - M7062-14 och till Strålsäkerhetsmyndigheten SSM 2017/5439
Nyhet "Naturskyddsföreningens och MKG:s yttrande i sak om SFR 2 - utspädning i Östersjön är inte bästa möjliga teknik" >> 

Naturskyddsföreningens och Miljöorganisationernas kärnavfallsgransknings MKG:s yttrande i sak, 181031 >>
Bilaga:  SGU:s samrådsinlaga, 120120 >>

 

Andra remissvaret om kompletteringsbehov 
16-09-30 
Till Mark- och miljödomstolen vid Nacka Tingsrätt - M7062-14 och till Strålsäkerhetsmyndigheten SSM 2015/1640
Nyhet "Naturskyddsföreningens och MKG:s andra kompletteringsyttrande om SFR 2 – tidigare yrkanden kvarstår", 160930 >>

Andra yttrandet från Naturskyddsföreningen och MKG avseende krav på kompletteringar, 160930 >>
 

Första remissvaret om kompletteringsbehov 
15-09-30 Till Mark- och miljödomstolen vid Nacka Tingsrätt - M7062-14 och till Strålsäkerhetsmyndigheten SSM 2015/1640
Nyhet "Naturskyddsföreningens och MKG:s yttrande om SFR 2 - ska ses som en ny anläggning", 150930 >>

Yttrande från Naturskyddsföreningen och MKG avseende krav på kompletteringar, 150930 >> 
Bilaga: Staffan Westlund Vitbok beslutet om Forsmarkslagret för låg- och medelaktivt avfall, Uppsala läns naturvårdsförbund 1983 >> 

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret 
Regeringen har den 27 januari 2022 gett tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. har den 27 april skickat in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen. SKB har valt att i första hand prioritera SKB:s andra pågående mål hos domstol och myndighet, närmast ansökan om ett utökat mellanlager, Clab, som domstolen gav tillstånd till den 22 juni.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos domstol och SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Nu fortsätter Mark- och miljödomstolen och Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, att hantera ansökan. SKB har skickat in sina slutliga yrkanden och villkor till domstolen, och dessa har remissinstanserna fått ge synpunkter på. Efter sommaren väntas SKB:s bemötande. 
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev