Vårt SFR 2-diarium

Här listas samtliga skrivelser som Naturskyddsföreningen och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, skickar under prövningsprocessen av ansökan om ett nytt slutförvar för kortlivat rivningsavfall i Forsmark, SFR 2, vid befintliga slutförvaret SFR.

 

 

Yttrande om villkorsförslag 
22-06-15 Till Mark- och miljödomstolen vid Nacka Tingsrätt - M7062-14 
Nyhet på MKG:s hemsida "MKG med medlemmar lämnar synpunkter på SFR till miljödomstolen", 220615 >>

Naturskyddsföreningen, Jordens Vänner och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning (MKG) yttrande om SFR 2, 220612 >>

Bilagor:
1. Naturskyddsföreningens, Jordens Vänners och MKG:s yttrande till regeringen om SFR 2 med bilagor, 2021-12-16 >
2. SSM:s beslut om avslut av ärende gällande feldeponerat avfall i SFR med bilaga (granskningsrapport), SSM2013-2073-98-99, 2020-12-16 >>
3. SSM:s rapport från verksamhetsbevakning vid 1BLA den 21 april 2020, SM2020-3235-2, 2020-05-18 >>

Andra yttrande i sak 
19-02-20 Till Mark- och miljödomstolen vid Nacka Tingsrätt - M7062-14 och till Strålsäkerhetsmyndigheten SSM 2017/5439
Nyhet på MKG:s hemsida "Naturskyddsföreningen och MKG: SKB erkänner att utspädning i Östersjön är en säkerhetsprincip för SFR", 190220 >>

Naturskyddsföreningens och Miljöorganisationernas kärnavfallsgransknings MKG:s andra yttrande i sak, 190220 >>

 

Yttrande i sak 
18-10-31 Till Mark- och miljödomstolen vid Nacka Tingsrätt - M7062-14 och till Strålsäkerhetsmyndigheten SSM 2017/5439
Nyhet "Naturskyddsföreningens och MKG:s yttrande i sak om SFR 2 - utspädning i Östersjön är inte bästa möjliga teknik" >> 

Naturskyddsföreningens och Miljöorganisationernas kärnavfallsgransknings MKG:s yttrande i sak, 181031 >>
Bilaga:  SGU:s samrådsinlaga, 120120 >>

 

Andra remissvaret om kompletteringsbehov 
16-09-30 
Till Mark- och miljödomstolen vid Nacka Tingsrätt - M7062-14 och till Strålsäkerhetsmyndigheten SSM 2015/1640
Nyhet "Naturskyddsföreningens och MKG:s andra kompletteringsyttrande om SFR 2 – tidigare yrkanden kvarstår", 160930 >>

Andra yttrandet från Naturskyddsföreningen och MKG avseende krav på kompletteringar, 160930 >>
 

Första remissvaret om kompletteringsbehov 
15-09-30 Till Mark- och miljödomstolen vid Nacka Tingsrätt - M7062-14 och till Strålsäkerhetsmyndigheten SSM 2015/1640
Nyhet "Naturskyddsföreningens och MKG:s yttrande om SFR 2 - ska ses som en ny anläggning", 150930 >>

Yttrande från Naturskyddsföreningen och MKG avseende krav på kompletteringar, 150930 >> 
Bilaga: Staffan Westlund Vitbok beslutet om Forsmarkslagret för låg- och medelaktivt avfall, Uppsala läns naturvårdsförbund 1983 >> 

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m. I och med att MKG:s kansli lagts ner i slutet av 2024 är det möjligt att informationen inte längre är aktuell.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret pågår i domstol 
Regeringen gav den 27 januari 2022 tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. skickade den 27 april 2022 in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) och kompletterade den 27 januari 2023 och den 8 maj 2023. Den 11 maj godkände HFD regeringens beslut. Kärnavfallsbolaget SKB skickade den 30 juni 2023 in ett underlag till mark- och miljödomstolens med begäran om tillstånd med villkor för kärnbränsleförvaret och inkapslingsanläggningen. Domstolen har remissat underlaget och skriftväxling pågår. Huvudförhandlingen planeras till september 2024. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen där nästa steg är att kärnavfallsbolaget SKB skickar in en ny säkerhetsanalys PSAR som ska godkännas innan byggstart kan ske.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Den 21 december 2022 gav mark- och miljödomstolen tillstånd enligt miljöbalken. Länsstyrelsen i Uppsala län överklagade domstolens beslut om villkor till miljööverdomstolen och fick delvis rätt. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen där det första steget för att bolaget ska få börja bygga är att en inlämnad ny säkerhetsanalys PSAR godkänns.
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

Inga aktuella händelser.

Till kalenderhistoriken

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev