Yttranden

Här kan du ladda ner de yttranden som MKG skickat in till domstol och myndigheter.

På MKG:s hemsida Om slutförvarsansökan kan du även separat följa de yttranden som Naturskyddsföreningen och MKG lämnar in i granskningen av slutförvarsansökan. Här finns föreningarnas diarie >>

Publicerad den i kategorin Yttranden
Naturskyddsföreningen, Jordens Vänner och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG har den 3 oktober skickat in synpunkter i villkorsprövningen för tillbyggnaden av ett nytt förvar för kortlivat radioaktivt rivningsavfall, SFR 2, till det nuvarande förvaret för kortlivat driftsav
Publicerad den i kategorin Yttranden
Den 19 september skickade Naturskyddsföreningen, Jordens Vänner och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, in sina synpunkter på de svar kärnavfallsbolaget SKB lämnade den 25 augusti på de frågor som mark- och miljödomstolen ställde den 20 juli.
Publicerad den i kategorin Yttranden
Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, har den 14 september skickat ett yttrande till finska arbets- och näringsministeriet över Posivas ansökan om driftstillstånd för kärnbränsleförvaret Onkalo.
Publicerad den i kategorin Yttranden
Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, har den 30 juni 2022 skickat in ett yttrande i sak till mark- och miljödomstolens prövning av ett nytt markförvar i Oskarshamn.
Publicerad den i kategorin Yttranden
Regeringen godkände den 22 december att det befintliga förvaret för kortlivat radioaktivt driftsavfall i Forsmark (SFR) kan byggas till med ett nytt förvar (SFR 2) för rivningsavfall.
Publicerad den i kategorin Yttranden
Föreningarna anser att besluten strider mot miljöbalkens rättsregler och bygger på felaktiga bedömningar. Föreningarna menar att de kvarstående osäkerheterna rörande den långsiktiga strålsäkerheten är allt för stora.
Publicerad den i kategorin Yttranden
Bolaget vill kunna fånga och flytta gölgrodor och större vattensalamandrar innan ett tillstånd enligt miljöbalken erhålls för kärnbränsleförvaret. Föreningarna däremot yrkar att begäran avslås för att undvika att störa arterna i onödan.
Publicerad den i kategorin Yttranden
Kärnavfallsbolaget SKB har efter regeringens beslut om tillstånd för ett utökat mellanlager, Clab, inte velat ta med ett förbättrat kylsystem för anläggningen i den pågående fortsatta beslutsprocessen i mark- och miljödomstolen.
Publicerad den i kategorin Yttranden
Sedan 1980-talet har mycket lågaktivt kärnavfall lagts i mycket enkla deponier vid Oskarshamns kärnkraftverk. OKG AB ansökte i slutet av 2021 om att få tillstånd att utöka lagringsvolymen för markförvaret.
Publicerad den i kategorin Yttranden
I ett kompletterande yttrande till regeringen i prövningen av kärnbränsleförvaret skriver Naturskyddsföreningen, Jordens Vänner och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning (MKG) att ny information som framkommit om kopparkorrosionsresultaten från de i höstas upptagna försökspaketet i LOT-experimentet.
Publicerad den i kategorin Yttranden
Naturskyddsföreningen, Jordens Vänner och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning (MKG) har skickat in ett nytt yttrande till regeringen i prövningen av kärnbränsleförvaret. Detta efter att föreningarna har gjort bedömningen att ytterligare dialog med Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) om upptagningen av LOT-försöket i Äspölaboratoriet inte kommer att leda vidare till något konstruktivt.
Publicerad den i kategorin Yttranden
Naturskyddsföreningen, Jordens Vänner och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning (MKG) har lämnat in ett gemensamt yttrande över förslaget till forskningsprogrammet Fud-2019. Föreningarna tar i yttrandet upp att kärnavfallsbolaget SKB har tagit upp två försökspaket i det s.k. LOT-försöket i Äspölaboratoriet.
Publicerad den i kategorin Yttranden
Naturskyddsföreningen, Jordens Vänner och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning (MKG) har skickat in en tredje komplettering till deras yttrande den 30 september i regeringens prövning av kärnbränsleförvaret.
Publicerad den i kategorin Yttranden
Miljöorganisationernas kärnavfallsgransknings (MKG) har den 7 januari 2020 lämnat ett yttrande till Naturvårdsverket inom samrådet enligt Esbokonventionen om de danska planerna för mellanlagring av radioaktivt avfall.
Publicerad den i kategorin Yttranden
Efter att mer information framkommit om upptagningen av LOT-försöket i Äspölaboratoriet lämnar nu Naturskyddsföreningen, Jordens Vänner och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning (MKG) ytterligare än komplettering till sitt yttrande rörande remisser i regeringens prövning av ansökningar av ett slutförvarssystem för använt kärnbränsle enligt miljöbalken och kärntekniklagen.
Publicerad den i kategorin Yttranden
Med anledning av att kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB meddelat att det experimentella försökspaketet benämnt LOT S2 tagits upp kompletterar nu Naturskyddsföreningen, Jordens Vänner och MKG sitt yttrande till regeringen om korrosionsfrågorna.
Publicerad den i kategorin Yttranden
Den komplettering kärnavfallsbolaget SKB lämnade till regeringen i april 2019 om kopparkapselns funktion i det tilltänkta kärnbränsleförvaret visar inte att bolagets ansökan uppfyller krav för att få tillåtlighet enligt miljöbalken. Det framför Naturskyddsföreningen, Jordens Vänner och MKG i ett yttrande till regeringen.
Publicerad den i kategorin Yttranden
MKG har tillsammans med Naturskyddsföreningen och Jordens vänner lämnat in yttrande över ny kärntekniklag. Föreningarna anser det särskilt viktigt att kärntekniklagen får en bättre överensstämmelse med miljöbalken, att det blir tydligt hur samråd ska gå till och vem som äger rätt att överklaga beslut.
Publicerad den i kategorin Yttranden
Naturskyddsföreningen, Jordens Vänner och MKG lämnade den 23 augusti in ett gemensamt yttrande över förslaget om föreskrifter om kärnavfallsfinansiering som Riksgälden gått ut med den 20 juni 2019.
Publicerad den i kategorin Yttranden
Naturskyddsföreningen och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning MKG yttrade sig i sak till mark- och miljödomstolen och Strålsäkerhetsmyndigheten om ansökan om en tillbyggnad av slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall SFR den 31 oktober 2018.

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m. I och med att MKG:s kansli lagts ner i slutet av 2024 är det möjligt att informationen inte längre är aktuell.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret pågår i domstol 
Regeringen gav den 27 januari 2022 tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. skickade den 27 april 2022 in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) och kompletterade den 27 januari 2023 och den 8 maj 2023. Den 11 maj godkände HFD regeringens beslut. Kärnavfallsbolaget SKB skickade den 30 juni 2023 in ett underlag till mark- och miljödomstolens med begäran om tillstånd med villkor för kärnbränsleförvaret och inkapslingsanläggningen. Domstolen har remissat underlaget och skriftväxling pågår. Huvudförhandlingen planeras till september 2024. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen där nästa steg är att kärnavfallsbolaget SKB skickar in en ny säkerhetsanalys PSAR som ska godkännas innan byggstart kan ske.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Den 21 december 2022 gav mark- och miljödomstolen tillstånd enligt miljöbalken. Länsstyrelsen i Uppsala län överklagade domstolens beslut om villkor till miljööverdomstolen och fick delvis rätt. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen där det första steget för att bolaget ska få börja bygga är att en inlämnad ny säkerhetsanalys PSAR godkänns.
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

Inga aktuella händelser.

Till kalenderhistoriken

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev