Yttranden från domstol och SSM

Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt och Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, har under 2011-2017 granskat ansökningarna om ett slutförvarssystem för använt kärnbränsle enligt miljöbalken respektive kärntekniklagen. Den 23 januari 2018 skickade domstolen och SSM sina respektive yttranden till regeringen. Domstolen avstyrkte ansökan medan Strålsäkerhetsmyndigheten tillstyrkte. Här nedan kan du ladda ner och läsa mer om yttrandena:

- Mark- och miljödomstolens yttrande
Domstolens utredning visar att det finns osäkerheter, eller risker, avseende hur mycket vissa korrosionsformer och andra processer kan försämra kapselns förmåga att innesluta kärnavfallet på lång sikt. Dessa osäkerheter om kapseln är sammantaget betydande och har inte fullt ut beaktats i resultatet i SKB:s säkerhetsanalys. Domstolen vill också att det klargörs vem som har ansvar enligt miljöbalken på lång sikt. Domstolen bedömer dock att miljökonsekvensbeskrivningen uppfyller miljöbalkens krav. 

Sammanfattning av domstolens yttrande, 180123 >>

Domstolens yttrande till regeringen, 180123 >>

Beslut om domstolens överlåtande av yttrande till regeringen, 180116 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om domstolens yttrande, 180123 >>

Om domstolsprövningen i MKG:s portal om slutförvarsansökan >>
 

- Strålsäkerhetsmyndighetens yttrande
Strålsäkerhetsmyndigheten skriver i sitt yttrande "SKB bedöms ha möjlighet och förmåga att ta fram de uppdaterade säkerhetsredovisningar för uppförande, drift och långsiktig strålsäkerhet som ska granskas och godkännas av Strålsäkerhetsmyndigheten i kommande steg, om tillstånd beviljas av regeringen." Om regeringen beslutar att tillstånd ska ges kommer SSM att meddela villkor för tillståndet. SSM fortsätter alltså efter ett jakande beslut med en stegvis prövning inför och under byggandet av slutförvaret. 

SSM:s yttrande till regeringen, 180123 >>

SSM:s överlämnande av ansökningar om tillstånd till anläggningar, 180123 >>

Nyhet på SSM:s hemsida >>

Nyhet på MKG:s hemsida om yttrandet, 180123 >>

Om SSM:s prövning på MKG:s hemsida >>

Övriga rapporter som SSM lämnat till regeringen: 

2018:02 Sammanfattning, 180123 >>

2018:03 SSM:s beaktande av remissynpunkter avseende SKB:s ansökningar enligt kärntekniklagen om anläggningar för slutligt omhändertagande av använt kärnbränsle, 180123 >>

2018:04 Granskningsrapport Systemövergripande frågor, 180123 >>

2018:05 Granskningsrapport Inkapsling och fortsatt mellanlagring av använt kärnbränsle (Clink), 180123 >>

2016:06 Granskningsrapport Uppförande och drift av slutförvarsanläggningen, 180123 >>

2018:07 Granskningsrapport Strålsäkerhet efter slutförvarets förslutning, 180123 >>

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m. I och med att MKG:s kansli lagts ner i slutet av 2024 är det möjligt att informationen inte längre är aktuell.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret pågår i domstol 
Regeringen gav den 27 januari 2022 tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. skickade den 27 april 2022 in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) och kompletterade den 27 januari 2023 och den 8 maj 2023. Den 11 maj godkände HFD regeringens beslut. Kärnavfallsbolaget SKB skickade den 30 juni 2023 in ett underlag till mark- och miljödomstolens med begäran om tillstånd med villkor för kärnbränsleförvaret och inkapslingsanläggningen. Domstolen har remissat underlaget och skriftväxling pågår. Huvudförhandlingen planeras till september 2024. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen där nästa steg är att kärnavfallsbolaget SKB skickar in en ny säkerhetsanalys PSAR som ska godkännas innan byggstart kan ske.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Den 21 december 2022 gav mark- och miljödomstolen tillstånd enligt miljöbalken. Länsstyrelsen i Uppsala län överklagade domstolens beslut om villkor till miljööverdomstolen och fick delvis rätt. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen där det första steget för att bolaget ska få börja bygga är att en inlämnad ny säkerhetsanalys PSAR godkänns.
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

Inga aktuella händelser.

Till kalenderhistoriken

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev