Yttranden från domstol och SSM

Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt och Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, har under 2011-2017 granskat ansökningarna om ett slutförvarssystem för använt kärnbränsle enligt miljöbalken respektive kärntekniklagen. Den 23 januari 2018 skickade domstolen och SSM sina respektive yttranden till regeringen. Domstolen avstyrkte ansökan medan Strålsäkerhetsmyndigheten tillstyrkte. Här nedan kan du ladda ner och läsa mer om yttrandena:

- Mark- och miljödomstolens yttrande
Domstolens utredning visar att det finns osäkerheter, eller risker, avseende hur mycket vissa korrosionsformer och andra processer kan försämra kapselns förmåga att innesluta kärnavfallet på lång sikt. Dessa osäkerheter om kapseln är sammantaget betydande och har inte fullt ut beaktats i resultatet i SKB:s säkerhetsanalys. Domstolen vill också att det klargörs vem som har ansvar enligt miljöbalken på lång sikt. Domstolen bedömer dock att miljökonsekvensbeskrivningen uppfyller miljöbalkens krav. 

Sammanfattning av domstolens yttrande, 180123 >>

Domstolens yttrande till regeringen, 180123 >>

Beslut om domstolens överlåtande av yttrande till regeringen, 180116 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om domstolens yttrande, 180123 >>

Om domstolsprövningen i MKG:s portal om slutförvarsansökan >>
 

- Strålsäkerhetsmyndighetens yttrande
Strålsäkerhetsmyndigheten skriver i sitt yttrande "SKB bedöms ha möjlighet och förmåga att ta fram de uppdaterade säkerhetsredovisningar för uppförande, drift och långsiktig strålsäkerhet som ska granskas och godkännas av Strålsäkerhetsmyndigheten i kommande steg, om tillstånd beviljas av regeringen." Om regeringen beslutar att tillstånd ska ges kommer SSM att meddela villkor för tillståndet. SSM fortsätter alltså efter ett jakande beslut med en stegvis prövning inför och under byggandet av slutförvaret. 

SSM:s yttrande till regeringen, 180123 >>

SSM:s överlämnande av ansökningar om tillstånd till anläggningar, 180123 >>

Nyhet på SSM:s hemsida >>

Nyhet på MKG:s hemsida om yttrandet, 180123 >>

Om SSM:s prövning på MKG:s hemsida >>

Övriga rapporter som SSM lämnat till regeringen: 

2018:02 Sammanfattning, 180123 >>

2018:03 SSM:s beaktande av remissynpunkter avseende SKB:s ansökningar enligt kärntekniklagen om anläggningar för slutligt omhändertagande av använt kärnbränsle, 180123 >>

2018:04 Granskningsrapport Systemövergripande frågor, 180123 >>

2018:05 Granskningsrapport Inkapsling och fortsatt mellanlagring av använt kärnbränsle (Clink), 180123 >>

2016:06 Granskningsrapport Uppförande och drift av slutförvarsanläggningen, 180123 >>

2018:07 Granskningsrapport Strålsäkerhet efter slutförvarets förslutning, 180123 >>