SKB bemöter synpunkter på föreslagna villkor för SFR 2

Regeringen godkände den 22 december att det befintliga förvaret för kortlivat radioaktivt driftsavfall i Forsmark (SFR) kan byggas till med ett nytt förvar (SFR 2) för rivningsavfall. Kärnavfallsbolaget SKB har den 15 september bemött remissinstansernas synpunkter på bolagets villkorsförslag till mark- och miljödomstolen. Naturskyddsföreningen, Jordens Vänner och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG viktigaste synpunkt är att det feldeponerade historiska avfallet som är deponerat i SFR måste tas ut innan ett tillstånd kan ges för en tillbyggnad. SKB motsätter sig att detta förslag med hänvisning till regeringen och AB SVAFO:s pågående diskussioner om vem som ansvarar för avfallet. Domstolen har gett remissinstanserna till den 31 oktober att yttra sig över SKB:s bemötande.

SFR är det nuvarande förvaret för kortlivat radioaktivt driftsavfall från kärnkraften och finns under havsbotten utanför Forsmarks kärnkraftverk. SFR 2 är ett nytt förvar för kortlivat radioaktivt avfall från rivning av reaktorer som industrin planerar att bygga under det gamla.

Regeringen beslutade att ge tillåtlighet enligt miljöbalken och tillstånd enligt kärntekniklagen för SFR och SFR 2 den 22 december 2021 och nu pågår den fortsatta prövningen i mark- och miljödomstolen för att ge ett tillstånd med villkor. Parallellt pågår Strålsäkerhetsmyndigheten SSM:s stegvisa prövning enligt kärntekniklagen. 

I domstolsprövningen har kärnavfallsbolaget SKB den 16 september skickat in ett bemötande på de synpunkter som remissinstanser lämnat på SKB:s förslag på slutliga yrkanden och villkorsförslag. 

Naturskyddsföreningen, Jordens vänner och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning har yttrat sig tillsammans i prövningen. Föreningarna anser att det feldeponerade historiska kärnavfallet i SFR ska tas upp innan tillstånd ges för att bygga det nya SFR 2. För 10 år sedan upptäcktes att knappt 3 000 avfallstunnor med historiskt radioaktivt avfall felaktigt deponerats i SFR. Sedan slutet av 2020 är kärnavfallsbolaget SKB och SSM överens om att avfallet bör tas upp innan SFR 2 byggs (se länkar till nyheter på MKG:s hemsida nedan). Föreningarna vill att denna fråga hanteras på ett fullgott sätt i tillstånds- och villkorsprövningen. 

I sitt bemötande den 16 september motsätter sig kärnavfallsbolaget SKB att särskilda villkor beträffande det feldeponerade avfallet föreskrivs. SKB har visserligen beaktat ett återtag innan en utbyggnad påbörjas i sin tidsplanering, men de hänvisar till att diskussionerna mellan AB SVAFO och regeringen beträffande det juridiska ansvaret för avfallet fortfarande pågår och att SKB inte kan flytta avfallet förrän AB SVAFO i god tid upprättat ett mellanlager för det. 

Föreningarna anser även att det finns goda grunder att SFR och SFR2 aldrig kommer att förslutas och att det därför är viktigt att redan nu förbereda system för övervakning och för att information till framtiden om förvaret kan fungera i 300-400 år. SKB hänvisar i denna fråga till Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, som anfört att SKB:s villkorsförslag i denna fråga är ändamålsenlig. 

Slutligen anser föreningarna att tillåtlighet för verksamheten inte kan meddelas förrän frågan om artskyddsdispens har avgjorts och att föreningarna motsätter sig att sådan dispens ges. SKB hävdar däremot att de anläggningsförändringar som redovisats före regeringens beslut inneburit att påverkan på fridlysta växter kunnat minimeras och att anläggningen uppfyller Länsstyrelsens krav. SKB vidhåller dock yrkandet om artskyddsdispens för flytt av orkidéer för det fall att det skulle visa sig att behov föreligger, och då planera och genomföra flytten i samråd med Länsstyrelsen. 

Förutom föreningarnas frågor bemöter även SKB frågorna från Strålsäkerhetsmyndigheten, Länsstyrelsen Uppsala län, Östhammars kommun, Havs- och vattenmyndigheten, Naturskyddsföreningen i Uppsala län och MILKAS. 

Mark- och miljödomstolen har den 16 september skickat ut en underrättelse till remissinstanserna som får tillfälle att yttra sig över SKB:s bemötande senast den 31 oktober. Enligt domstolens tidsplan kommer sedan en huvudförhandling om villkor ske den 29 november till 1 december. 

 

Länkar: 

Mark- och miljödomstolens underrättelse med SKB:s bemötande 220915 >>
Bilagor:
- SFR-U K22 – villkor, 220915 >>
- SFR-U K23 – Jämförande analys, 220919 >>

Tidigare nyheter:

SSM vill inte att strålsäkerhetsfrågor ska ingå i villkorsprövningen av SFR 2, 220627 >>

MKG med medlemmar lämnar synpunkter på SFR till miljödomstolen, 220615 >> 

Mark- och miljödomstolen har tagit fram en tidsplan för målet om SFR 2, 220502 >>

SKB har lämnat yrkanden och villkorsförslag om SFR 2 till domstolen, 220331 >>