MKG med medlemmar lämnar synpunkter på SFR till miljödomstolen

Regeringen godkände den 22 december att det befintliga förvaret för kortlivat radioaktivt driftsavfall i Forsmark (SFR) kan byggas till med ett nytt förvar (SFR 2) för rivningsavfall. Sökanden kärnavfallsbolaget SKB skickade den 31 mars in slutliga yrkanden med villkorsförslag till mark- och miljödomstolen som fortsätter prövningen av ansökan enligt miljöbalken. Dessa har där efter kungjorts och skickats på remiss. Naturskyddsföreningen, Jordens Vänner och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, skickade in sina synpunkter i ett yttrande den 15 juni. Föreningarnas viktigaste synpunkt är att det feldeponerade historiska avfallet som är deponerat i SFR måste tas ut innan ett tillstånd kan ges för en tillbyggnad.

SFR är det nuvarande förvaret för kortlivat radioaktivt driftsavfall från kärnkraften och finns under havsbotten utanför Forsmarks kärnkraftverk. SFR 2 är ett nytt förvar för kortlivat radioaktivt avfall från rivning av reaktorer, och förvaret ska enligt industrins planer byggas under det gamla.

Regeringen beslutade att ge tillåtlighet enligt miljöbalken och tillstånd enligt kärntekniklagen för SFR och SFR 2 den 22 december 2021 och nu pågår den fortsatta prövningen i mark- och miljödomstolen för att ge ett tillstånd med villkor. Parallellt pågår Strålsäkerhetsmyndigheten SSM:s stegvisa prövning enligt kärntekniklagen. 

I domstolsprövningen har kärnavfallsbolaget SKB den 31 mars skickat in slutliga yrkanden med villkorsförslag till domstolen kungjort dem och skickat dem på remiss till den 15 juni. SSM har fått uppskov med sitt svar till den 30 juni.

Naturskyddsföreningen, Jordens Vänner och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning (MKG) ansåg innan regeringsbeslutet att regeringen borde sagt nej till det nya förvaret. Föreningarna framförde till regeringen att det inte är visat att SFR och SFR 2 blir säkra nog. Miljön riskerar att skadas av att förvaret kan börja läcka ut radioaktiva ämnen i Öregrundsgrepen utanför Forsmark snabbare än tänkt, kanske redan inom 50 till 100 år efter förslutning. Dessutom pågår det redan en relativt oväntad och omfattande nedbrytning genom korrosion av de tekniska förvarsbarriärerna i det existerande förvaret.

Naturskyddsföreningen, Jordens Vänner och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning (MKG) skickade in ett yttrande den 15 juni. Inledningsvis vidmakthåller föreningarna på ovanstående grunder att ansökan ska avstyrkas vilket kan kopplas till de synpunkter föreningarna sedan framför.

Föreningarna anser för det första att det feldeponerade historiska kärnavfallet i SFR ska tas upp innan tillstånd ges för att bygga det nya SFR 2. För 10 år sedan upptäcktes att knappt 3 000 avfallstunnor med historiskt radioaktivt avfall felaktigt deponerats i SFR. Sedan slutet av 2020 är kärnavfallsbolaget SKB och SSM överens om att avfallet bör tas upp innan SFR 2 byggs (se länkar till nyheter på MKG:s hemsida nedan). Föreningarna vill att denna fråga hanteras fullgott i tillstånds- och villkorsprövningen. Föreningarna menar att tillstånd till att påbörja bygget av SFR 2 inte bör beviljas innan de felaktiga containrarna är bortförda från SFR.

Föreningarna menar för det andra att det som nämnts ovan finns goda grunder att SFR och SFR2 aldrig kommer att förslutas och det därför är viktigt att redan nu förbereda system för övervakning och för att information till framtiden om förvaret kan fungera i 300-400 år.

Slutligen menar föreningarna att tillåtlighet för verksamheten inte kan meddelas förrän frågan om artskyddsdispens har avgjorts och att föreningarna motsätter sig att sådan dispens ges. Föreningen framför att det är viktigt att hänsyns tas till naturvärden, särskilt till kumulativa effekter som kan tillkomma från andra projekt (kärnbränsleförvaret, byggnation i hamnen). Att förvaret dessutom är lokaliserat i närheten av flera Natura 2000-områden betyder att extra hänsyn bör tas till naturvärdesfrågor.

Yttrandet finns att läsa i sin helhet nedan.

Strålsäkerhetsmyndigheten SSM fortsätter prövningen av ansökan om att få bygga SFR 2 enligt kärntekniklagen. Kärnavfallsbolaget SKB väntas lämna in en ny säkerhetsanalys (PSAR) som måste godkännas av myndigheten innan byggstart kan ske.

Länkar:

Naturskyddsföreningen, Jordens Vänner och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning (MKG) yttrande om SFR 2, 220612 >>

Bilagor:
1. Naturskyddsföreningens, Jordens Vänners och MKG:s yttrande till regeringen om SFR 2 med bilagor, 2021-12-16 >
2. SSM:s beslut om avslut av ärende gällande feldeponerat avfall i SFR med bilaga (granskningsrapport), SSM2013-2073-98-99, 2020-12-16 >>
3. SSM:s rapport från verksamhetsbevakning vid 1BLA den 21 april 2020, SM2020-3235-2, 2020-05-18 >>

Domstolens kungörelse, 220406 >>

Domstolens underrättelse, 220406 >>

Här hittar du fler inlämnade yttranden i målet >>

Fler nyheter på MKG:s hemsida:

SSM vill ha snabbare återtag av feldeponerat avfall i SFR, 201216 >>

SKB: Lämpligt att ta upp feldeponerat avfall före SFR 2, 201130 >>

Mark- och miljödomstolen har tagit fram en tidsplan för målet om SFR 2, 220502 >>

SKB har lämnat yrkanden och villkorsförslag om SFR 2 till domstolen, 220331 >>

SKB ansöker om att få ta upp havsvatten ur Östersjön till bygget av SFR, 220228 >>

Regeringen godkänner utbyggnaden av SFR i Forsmark, 211222 >>

Nyhet om att SKB yttrar sig till miljödomstolen om kapacitetsökningen av Clab (begäran om deldom), 211215 >>

Naturskyddsföreningen, Jordens vänner och MKG yttrar sig om SFR 2 till regeringen, 211216 >>
 

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret 
Regeringen har den 27 januari 2022 gett tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. har den 27 april skickat in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen. SKB har valt att i första hand prioritera SKB:s andra pågående mål hos domstol och myndighet, närmast ansökan om ett utökat mellanlager, Clab, som domstolen gav tillstånd till den 22 juni 2022.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos domstol och SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Nu fortsätter Mark- och miljödomstolen och Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, att hantera ansökan. SKB har skickat in sina slutliga yrkanden och villkor till domstolen, och dessa har remissinstanserna fått ge synpunkter på. Den 29 november startar domstolen sin huvudförhandling
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

- | Huvudförhandling om SFR2

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev