In- och utströmning

Grundvattnet rör sig enkelt beskrivet från högre punkter till lägre. Det innebär tex att det rör sig från Småländska höglandet till småländska kusten. Dvs från Hultsfred till Oskarshamn. Detta är en mycket förenklad bild av hur grundvattenströmningen ser ut, men schematiskt är det så det fungerar, se bilden nedan.

Grundvattenströmning
Pilarna i bilden illustrerar att grundvattnet rör sig från högre punkter till lägre. Man kan tänka sig att exempelvis Hultsfred ligger till vänster i bild och Oskarshamn vid kusten till höger i bild. I de allra ytligaste områdena har grundvattnet ingen speciell riktning och djupare ner så strömmar grundvattnet mindre och mindre.

När det gäller placering av ett slutförvar av industrins KBS-typ, finns det fördelar med att placera det i ett inströmningsområde, dvs, i tex i Hultsfreds kommun, jämfört med att placera det vid kusten där vattnet strömmar ut. Om det blir ett läckage när slutförvaret är placerat i ett inströmningsområde så kan det ta upp till 50 000 år innan det läckaget når markytan. Detta kan jämföras med så lite som 50-100 år om slutförvaret placeras i ett utströmningsområde tex vid kusten och ett läckage sker där. Det innebär att ett läckage har betydligt längre tid på sig att klinga av i radioaktivitet innan det når människa och miljö om förvaret har placerats i ett inströmningsområde jämfört med ett utströmningsområde.

Clifford Voss från US Geological Survey (motsvarigheten till Sveriges geologiska undersökningar, SGU) skrev för drygt fem år sedan på uppdrag av Statens kärnkraftinspektion, SKI, en rapport som behandlar in- och utströmningen av grundvattnets betydelse för säkerheten av ett slutförvar (SKI 2001:44). Frågan har sedan följts upp av Statens strålskyddsinstitut, SSI, som publicerade ett PM i frågan under 2004.

pdfSKI Rapport 2001:44 "Recharge-area Nuclear Waste Repository in Southeastern Sweden" >>

pdfPM SSIs granskning in- och utströmning 2004 med bilagor >>

Cliford Voss presenterade sina resultat på seminarier i Göteborg och Stockholm i början av december 2005. MKG har sammanställt Voss presentation kortfattat.

Sammanfattning av Clifford I Voss presentation av In- och utströmning från december 2005 >>

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, har tagit fram ett informationsblad om frågor som rör alternativ metod och alternativ lokaliserig till den metod och den lokalisering som industrin vill ha. I infobladet beskrivs frågeställning om vikten av en lokalisering av ett slutförvar. I infobladet konstaterar MKG att föreningen anser att regeringen bör klargöra för industrin att deras val av plats för slutförvar inte kommer att godkännas förrän det finns bättre underlag för jämförelser med alternativa platser.

MKG informationsblad 1, "Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning ger sin syn på alternativ metod och plats för slutförvar av kärnavfall", maj 2006. >>

Industrin, SKB, har på senare år tagit fram en ny en rapport kring grundvattenströmning där de redovisar ett flertal modelleringar (SKB R-06-64). SSI och SKI har granskat denna rapport och SSI kom med sin granskningsrapport under oktober 2007 (SSI 2007:11). SSI konstaterar att industrin inte gjort tillräckliga tolkningar av sina resultat och inte gjort bedömningar av hur stor betydelse den regionala grundvattenströmningen har på lokalisering av ett slutförvar. Både industrins och SSI:s rapporter kring regional grundvattenströmning kan laddas ner nedan. Under senhösten 2007 förväntas myndigheterna lämna in ett gemensamt yttrande i frågan till industrin.

Industrins rapport SKB R-06-64 >> OBS! Filen är 18 mb stor, så nedladdningen kan ta lite tid.

SKI:s granskningsrapport om regional grundvattenströmning SKI INSITE TRD-06-04 >>

SSI:s rapport. 2007:11 ”SSI:s granskning av SKB:s storregionala grundvattenmodellering för östra Småland” 2007:11 >>

Myndigheternas brev till industrin om fortsatt arbete med att förstå grundvattenströmningens betydelse för lokalisering av ett slutförvar 2007-10-22 >>

Miljöorganisationer har tidigare påpekat vikten av att utreda regional grundvattenflöden vidare och att det bör vägas in vid val av plats. 2002 fanns diskussionen med på DN debatt.

DN-debatt om regionala grundvattenrörelser och platsval 2002-01-04 >>

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret 
Regeringen har den 27 januari 2022 gett tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. har den 27 april skickat in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen. SKB har valt att i första hand prioritera SKB:s andra pågående mål hos domstol och myndighet, närmast ansökan om ett utökat mellanlager, Clab, som domstolen gav tillstånd till den 22 juni 2022.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos domstol och SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Den 21 december gav mark- och miljödomstolen tillstånd enligt miljöbalken. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen.
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

Inga aktuella händelser.

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev