Remissvar 2017

Den 22 november 2016 skickade domstolen kärnavfallsbolagets senaste kompletteringar och bemötande i sak på remiss till alla de som skickat in yttranden i sak våren 2016. Dagen efter, den 23 november, skickade domstolen också ut en remiss med frågor om sambandet mellan bolagets fyra pågående mål hos domstolen – målet om ett slutförvarssystem för använt kärnbränsle (M1333-11), målet om SFR 2 (M7062-14), målet om utökad hamnverksamhet (M6009-16), samt målet om art- och habitatdirektivet (M4617-13) – och behovet om samordnad prövning. Slutdatum för de två olika yttrandena är den 14 februari 2017.

Domstolens underrättelse, 161122 >>

Domstolens underrättelse, 161123 >>

Den 3 maj 2017 skickade domstolen ut en remiss med ett utkast till förhandlingsordning till huvudförhandlingen om bolagets ansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark. Motparterna i målet gavs tillfälle att senast den 17 maj 2017 yttra sig över utkastet till förhandlingsordningen.

Samtliga aktbilagor hos domstolen finns här >> (där finns även svar från de remissinstanser som avstår från att yttra sig)

 

Remissvar över förhandlingsordningen för huvudförhandlingen

Aktbilaga 549 Yttrande från Naturskyddsföreningen Uppsala län, 170517 >>

Aktbilaga 548 Yttrande från Gilbert Ossbahr, 170517 >>

Aktbilaga 547 Yttrande från Kent S Pettersson, 170517 >>

Aktbilagor 545-546 Yttrande från Naturskyddsföreningen och MKG, 170517 >>

Aktbilaga 544 Yttrande från Milkas, 170517 >>

Aktbilaga 543 Yttrande från Östhammars kommun, 170517 >>

Aktbilaga 542 Yttrande från Havs- och vattenmyndigheten, 170517 >>

Aktbilaga 541 Yttrande från Länsstyrelsen Uppsala län, 170517 >>

Aktbilaga 540 Yttrande från Britta Kahanpää, 170517 >>

Aktbilaga 539 Komplettering till ab 535 från OSS, 170517 >>

Aktbilaga 538 Yttrande från Strålsäkerhetsmyndigheten, 170517 >> 

Aktbilaga 537 Yttrande från Herbert Henkel, 170517 >>

Aktbilaga 536 Yttrande från SERO, 170517 >>

Aktbilaga 535 Yttrande från OSS, 170517 >>

Aktbilaga 534 Yttrande från Kärnavfallsrådet, 170516 >>

Aktbilaga 533 Yttrande från Svenska Kraftnät, 170516 >>

Aktbilaga 532 Yttrande från Länsstyrelsen Kalmar län, 170516 >>

Aktbilaga 531 Yttrande från Naturvårdsverket, 170516 >>

Aktbilaga 530 Yttrande från SKB, 170515 >>

Aktbilaga 529 Yttrande frpn SGU, 170515 >>

Aktbilaga 528 Yttrande från Nils-Axel Mörner, 170514 >>

Aktbilaga 527 MSB avstår från att yttra sig och kommer ej närvara vid huvudförhandlingen, 170512 >>

Aktbilaga 526 Yttrande från Christopher Busby och Ditta Rietuma, 170512 >>

Aktbilaga 525 Synpunkter på huvudförhandlingens genomförande från Peter Szakálos, Anders Rosengren, Seshadri Seetharaman och Christofer Leygraf, 170511 >>

 

Remissvar över kärnavfallsbolagets komplettering V och bemötande i sak, samt sambandet mellan bolagets ansökningar och behov av samordnad prövning

Aktbilaga 520 Bilaga till ab 514 - Synpunkter från remissinstanser i Tyskland, 170406 >>

Aktbilaga 519 Bilaga till ab 514 - Synpunkter från remissinstanser i Tyskland, 170406 >> (på tyska)

Aktbilaga 518 Bilaga till ab 514 - SKB:s sammanfattning av mottagna uttalanden, 170406 >>

Aktbilaga 517 Bilaga till ab 514 - Sammanfattande brev från SKB ang. samtådet i enlighet med Esbokonventionen, 170406 >>

Aktbilaga 516 Bilaga till ab 514 - Sammanställning av skillnader mellan uttalandena från Tyskland, 170406 >> (på tyska)

Aktbilaga 515 Bilaga till ab 514 - Sammanställning av synpunkter från Tyskland, 170406 >> (på tyska)

Aktbilaga 514 Mail från Naturvårdsverket till den tyska allmänheten, 170406 >>

Aktbilaga 513 Inkomna synpunkter från Polen och tyskland, 170406 >>

Aktbilaga 512 Mail från Naturvårdsverket ang. slutredovisning av gränsöverskridande kommunivering i enlighet med Espokonventionen, 170406 >>

Aktbilaga 507 SKB:s yttrande över samordning av mål, samt målens fortsatta handläggning, 170310 >>

Aktbilaga 505 Yttrande från Länsstyrelsen Uppsala län om SKB:s komplettering V och bemötande, 170223 >>

Aktbilagor 502-503 Tillägg till ab 449 ang. seismisk riskanalys från Nils-Axel Mörner, 170219 >>

Aktbilagor 498-500 Bilagor till ab 494, FMKK:s yttrande, 170216 >>

Aktbilaga 497 Yttrande från SGU, 170216 >>

Aktbilaga 496 Yttrande från Länsstyrelsen Uppsala län om behov av samordnad prövning avseende verksamhet i Forsmark, 170215 >>

Aktbilaga 495 Yttrande från britta Kahanpää, ledamot Milkas, 170215 >>

Aktbilaga 494 Yttrande från Folkkampanjen mot Kärnkraft-Kärnvapen, FMKK, 170214 >>

Aktbilaga 493 Yttrande från Milkas om SKB:s komplettering V och bemötande, 170214 >>

Aktbilaga 492 Yttrande från Milkas om behov av samordnad prövning avseende verksamhet i Forsmark, 170214 >> 

Aktbilaga 489 Bilaga 3 till yttrande från Naturskyddsföreningen och MKG, 170214 >> (se ab 486)

Aktbilaga 488 Bilaga 2 till yttrande från Naturskyddsföreningen och MKG, 170214 >> (se ab 486)

Aktbilaga 487 Bilaga 1 till yttrande från Naturskyddsföreningen och MKG, 170214 >> (se ab 486)

Aktbilaga 486 Yttrande från Naturskyddsföreningen och MKG, 170214 >> 

Aktbilaga 485 Yttrande från Svenska Kraftnät om SFR 2, 170214 >>

Aktbilaga 484 Yttrande från Svenska Kraftnät om slutförvarssystemet för använt kärnbränsle, 170214 >>

Aktbilaga 483 Yttrande från Svenska Kraftnät om behov av samordnad prövning avseende verksamhet i Forsmark, 170214 >>

Aktbilaga 482 Yttrande från Oskarshamns kommun om behov av samordnad prövning avseende verksamhet i Forsmark, 170214 >>

Aktbilaga 481 Yttrande från Oskarshamns kommun om SKB:s komplettering V och bemötande, 170214 >>

Aktbilaga 480 Protkoll från kommunfullmäktige Oskarshamns kommun, 170214 >> 

Aktbilaga 479 Yttrande från SERO, 170213 >> (ersätter ab 470)

Aktbilaga 478 Yttrande från SSM om SKB:s SKB:s komplettering V och bemötande gällande ansökan enligt miljöbalken, 170213 >>

Aktbilaga 476 Yttrande från Energimyndigheten, 170213 >>

Aktbilaga 475 Yttrande från Havs- och vattenmyndigheten om SKB:s komplettering V och bemötande, 170213 >>

Aktbilaga 474 Yttrande från Havs- och vattenmyndigheten om om behov av samordnad prövning avseende verksamhet i Forsmark, 170213 >>

Aktbilaga 473 Yttrande från Gilbert Ossbahr, 170213 >>

Aktbilaga 472 Yttrande från Kärnavfallsrådet om behov av samordnad prövning avseende verksamhet i Forsmark, 170213 >>

Aktbilaga 471 Yttrande från kärnavfallsrådet om SKB:s komplettering V och bemötande, 170213 >>

Aktbilaga 470 Yttrande från SERO, 170212 >> (Ersätts av ab 479)

Aktbilaga 469 Yttrande från Pete Szakálos, Anders Rosengren, Seshadri Seetharaman och Christofer Leygraf, 170212 >>

Aktbilaga 468 Yttrande från Samhällsbyggnadsnämnden i Oskarshamns kommun, 170210 >>

Aktbilaga 467 Yttrande i sak från Naturvårdsverket, 170210 >>

Aktbilaga 466 Yttrande från SSM över frågor om behov av samordnad prövning avseende verksamhet i Forsmark, 170210 >>

Aktbilagor 463-465 Yttrande från Östhammars kommun om SKB:s komplettering V och bemötande, 170201 >>

Aktbilaga 462 Yttrande från Östhammars kommun om behov av samordnad prövning avseende verksamhet i Forsmark, 170201 >>

Aktbilaga 461 Yttrande från Länsstyrelsen Kalmar län om behov av samordnad prövning avseende verksamhet i Forsmark, 170201 >>

Aktbilaga 460 Yttrande från Länsstyrelsen Kalmar län om tillåtlighets- och tillståndsfrågor av KBS-3 metoden, 170131 >>

Aktbilaga 459 Bilaga 2 till ab 457-458 - SERO:s yttrande, 170130 >>

Aktbilagor 457-458 Yttrande från SERO, 170128 >>

Aktbilaga 449 Yttrande från Nils-Axel Mörner ang. seismisk riskanalys, 161227 >>

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m. I och med att MKG:s kansli lagts ner i slutet av 2024 är det möjligt att informationen inte längre är aktuell.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret pågår i domstol 
Regeringen gav den 27 januari 2022 tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. skickade den 27 april 2022 in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) och kompletterade den 27 januari 2023 och den 8 maj 2023. Den 11 maj godkände HFD regeringens beslut. Kärnavfallsbolaget SKB skickade den 30 juni 2023 in ett underlag till mark- och miljödomstolens med begäran om tillstånd med villkor för kärnbränsleförvaret och inkapslingsanläggningen. Domstolen har remissat underlaget och skriftväxling pågår. Huvudförhandlingen planeras till september 2024. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen där nästa steg är att kärnavfallsbolaget SKB skickar in en ny säkerhetsanalys PSAR som ska godkännas innan byggstart kan ske.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Den 21 december 2022 gav mark- och miljödomstolen tillstånd enligt miljöbalken. Länsstyrelsen i Uppsala län överklagade domstolens beslut om villkor till miljööverdomstolen och fick delvis rätt. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen där det första steget för att bolaget ska få börja bygga är att en inlämnad ny säkerhetsanalys PSAR godkänns.
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

Inga aktuella händelser.

Till kalenderhistoriken

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev