Kopparkorrosion

Industrins KBS-metod bygger på att konstgjorda barriärer av koppar och lera ska isolera avfallet under hundratusentals år. Avfallet ska läggas i en kopparkapsel som ska bäddas in i lera och som sedan ska förvaras i gruvgångsliknande tunnlar på omkring 500 m djup i grundvattenförande berg.

Koppar korroderar i miljöer där syre i närvarande. Det kan man exempelvis se på våra koppartak runt om i landet. När KBS-metoden utvecklades på slutet av 1970-talet var antagandet att koppar inte korroderar alls i den syrefrimiljö som finns på djupet i urberget. Men senare visade det sig att i vattnet i berget finns det också sulfidproducerande bakterier som skapar en miljö som gör att koppar korroderar. När slutförvaret väl är tillslutet har det i de senaste säkerhetsanalyserna antagits att korrosionen endast består av den sulfidberoende processen och att den är ganska långsam.

På 80-talet presenterade en forskare på Kungliga tekniska högskolan, KTH, i Stockholm, Gunnar Hultquist, nya forskningsrön som visade på att koppar visst kunde korrodera i syrefrimiljö, så länge det finns vatten närvarande. Den nya upptäckten förnekades av kärnavfallsbolaget SKB och ignorerades av myndigheterna. Under hösten 2007 presenterade Gunnar Hultquist på KTH återigen rönen om kopparkorrosion i syrefri miljö. Nu med nya försök och långtidsstudier i ryggen och i samarbete med fler forskare, bland andra Peter Szakálos. Kärnavfallsbolaget och Strålsäkerhetsmyndigheten har nu börjat intressera sig för den "nya" korrosionsprocesssen. Fokus i arbetet har inlednings varit att leta efter fel i KTH-forskarnas forskning istället för att försöka förstå frågeställningen.

MKG har följt frågan om kopparkorrosion sedan den åter dök upp hösten 2007. Föreningen har granskat de rapporter som KTH-forskarna, myndigheterna Statens kärnkraftsinspektion, SKI, och nuvarande Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, samt industrin tagit fram.

Kopparkorrosion i slutförvarsmiljö

Här finns olika möjligheter för att fördjupa sig i frågan.

Nyheter på MKG:s hemsida om kopparkorrosion 2007 och framåt >>

Oberoende forskningsartiklar om kopparkorrosion i syrefrimiljö >>

Relaterade texter

Publicerad den Publicerad: 11 december 2020 i kategorin Aktuellt, Nyheter, Nyheter
I ett tredje bidrag på engelska till den kvalitetsgranskning av LOT-försöket som utförs av Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, har Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, uppmärksammar föreningen ny kunskap om syrgasfrihet i försök med koppar, kommenterar svar SKB gett på frågor från SSM och kritiserar att bolaget inte lämnar över underlag.
Publicerad den Publicerad: 8 november 2020 i kategorin Aktuellt, Nyheter, Nyheter
Strålsäkerhetsmyndigheten SSM kvalitetgranskar under hösten kärnavfallsbolaget SKB:s kopparkorrosionsresultat från upptaget av de två 20-åriga försökspaketen i LOT-experimentet. Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning MKG bidrog den 8 oktober med ett första skriftligt bidrag med synpunkter till SSM:s granskning.
Publicerad den Publicerad: 8 september 2010 i kategorin Nyheter, Nyheter
I juni 2010 publicerade Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, en rapport med resultatet av en granskning av kvalitetssäkringen av kärnavfallsbolaget SKB:s kopparkorrosionsforskning. Två brittiska konsulter har undersökt bolagets arbete, främst genom att studera hur LOT- och MiniCan-projekten i Äspö-laboratoriet genomförts och redovisats. Granskningen är kritiskt mot kvaliteten på SKB:s forskningsarbete och har grava anmärkningar på hur resultaten publiceras.
Publicerad den Publicerad: 28 juni 2010 i kategorin Nyheter, Nyheter
Den 16 november förra året höll Kärnavfallsrådet en internationell vetenskaplig workshop om kopparkorrosion. Inför publiceringen av rapporten från workshopen har rådet publicerat några yttranden om kopparkorrosion som inkommit till rådet efter mötet.
Publicerad den Publicerad: 22 juni 2010 i kategorin Nyheter, Nyheter
Den 16 november förra året höll Kärnavfallsrådet en internationell vetenskaplig workshop om kopparkorrosion. Expertutlåtandena från workshopen har tidigare redovisats, men nu har den fullständiga rapporten från seminariet publicerats. Liksom tidigare konstaterats finns det ett tydligt behov av mer forskning för att förstå hur koppar korroderar i en slutförvarsmiljö.

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m. I och med att MKG:s kansli lagts ner i slutet av 2024 är det möjligt att informationen inte längre är aktuell.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret pågår i domstol 
Regeringen gav den 27 januari 2022 tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. skickade den 27 april 2022 in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) och kompletterade den 27 januari 2023 och den 8 maj 2023. Den 11 maj godkände HFD regeringens beslut. Kärnavfallsbolaget SKB skickade den 30 juni 2023 in ett underlag till mark- och miljödomstolens med begäran om tillstånd med villkor för kärnbränsleförvaret och inkapslingsanläggningen. Domstolen har remissat underlaget och skriftväxling pågår. Huvudförhandlingen planeras till september 2024. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen där nästa steg är att kärnavfallsbolaget SKB skickar in en ny säkerhetsanalys PSAR som ska godkännas innan byggstart kan ske.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Den 21 december 2022 gav mark- och miljödomstolen tillstånd enligt miljöbalken. Länsstyrelsen i Uppsala län överklagade domstolens beslut om villkor till miljööverdomstolen och fick delvis rätt. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen där det första steget för att bolaget ska få börja bygga är att en inlämnad ny säkerhetsanalys PSAR godkänns.
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

Inga aktuella händelser.

Till kalenderhistoriken

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev