Svar från SKB i sakprövning

Kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB har under kompletteringsfasen skickat in fyra större inlämningar, som du kan hitta här. På den här sidan kommer du att kunna ladda ner de handlingar som SKB skickar in till domstolen under prövningen i sak, som startade efter att ansökan kungjordes den 29 januari 2016. 

 

Kärnavfallsbolagets inlämningar under sakprövningen:

 

30 juni 2017

Nyhet på MKG:s hemsida om att SKB yttrar sig över inkomna synpunkter i sak, 170630 >>

SKB:s yttrande, 170630 >>

Bilagor:
-K:1 Förslag till villkor >>
-K:10 Summering av tidigare inlämnade dokument, rättelser och information i ansökan om tillstånd enligt miljöbalken – hantering och slutförvaring av använt kärnbränsle >>
-K:27 Påverkan på vattenmiljöer från utsläpp av kväve från Kärnbränsleförvaret i Forsmark – fortsatt arbete med skydds- och kompensationsåtgärder >>
-K:28 Åtaganden >>

 

17 oktober 2016

Nyhet på MKG:s hemsida om kompletteringsinlämningen, 161017 >>  

Komplettering V och bemötande av remissinstansernas synpunkter, 161017 >> (inkl.bilagor)

SKB:s kompletteringsinlämning V och bemötande, 161017 >> (utan bilagor)
Bilagor:
K:1 Förslag till villkor >>
K:5 Konsekvensbedömning för vattenmiljöer. Mellanlagring, inkapsling och slutförvaring av använt kärnbränsle >>
K:10 Summering av inlämnade dokument, rättelser och kompletterande information i ansökan om tillstånd enligt miljöbalken – hantering och slutförvaring av använt kärnbränsle >>
K:26 Ökat berguttag och hantering av bergmassor >>

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m. I och med att MKG:s kansli lagts ner i slutet av 2024 är det möjligt att informationen inte längre är aktuell.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret pågår i domstol 
Regeringen gav den 27 januari 2022 tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. skickade den 27 april 2022 in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) och kompletterade den 27 januari 2023 och den 8 maj 2023. Den 11 maj godkände HFD regeringens beslut. Kärnavfallsbolaget SKB skickade den 30 juni 2023 in ett underlag till mark- och miljödomstolens med begäran om tillstånd med villkor för kärnbränsleförvaret och inkapslingsanläggningen. Domstolen har remissat underlaget och skriftväxling pågår. Huvudförhandlingen planeras till september 2024. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen där nästa steg är att kärnavfallsbolaget SKB skickar in en ny säkerhetsanalys PSAR som ska godkännas innan byggstart kan ske.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Den 21 december 2022 gav mark- och miljödomstolen tillstånd enligt miljöbalken. Länsstyrelsen i Uppsala län överklagade domstolens beslut om villkor till miljööverdomstolen och fick delvis rätt. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen där det första steget för att bolaget ska få börja bygga är att en inlämnad ny säkerhetsanalys PSAR godkänns.
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

Inga aktuella händelser.

Till kalenderhistoriken

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev