Aktörer

Det finns många aktörer som på olika sätt är inblandade i frågan om slutförvaret. Här hittar du en kort beskrivning av respektive aktör och länkar till deras hemsidor. 

-       SKB
-       Statliga myndigheter och kommittéer
-       Kommuner
-       Regionförbund och länsstyrelser
-       Ideella organisationer som får medel från kärnavfallsfonden
-       Kärnkraftsindustrin
-       Internationella aktörer

SKB
 

Svensk Kärnbränslehantering, AB (SKB), bildades av de svenska kärnkraftsproducenterna under 70-talet bolaget. Bolaget fick då industrins uppdrag att uppfylla det ansvar som industrin enligt kärntekniklagen har från staten om att ta hand om allt radioaktivt avfall. Idag ägs bolaget av Vattenfall AB, Forsmarks Kraftgrupp AB, E.ON Kärnkraft Sverige AB och OKG Aktiebolag. Efter 30 års forskning på en slutförvarsmetod för använt kärnbränsle skickade SKB den 16 mars 2011 in ansökningar till Strålsäkerhetsmyndigheten och Mark- och miljödomstolen. I samband med inlämnandet av ansökningarna var SKB tvungna att redovisa en miljökonsekvensbeskrivning innehållande metod- och platsalternativ för slutförvaret. Bolaget vill använda sig av KBS-metoden som innebär att avfallet förvaras i kopparkapslar och lera 500 meter ner i berget. Innan ansökan skickades in krävde lagstiftningen att bolaget skulle samråda om dessa frågor med den allmänhet och de organisationer som kan antas bli berörda av slutförvaret.

SKB:s hemsida >>

 

Statliga myndigheter och kommittéer

 

Strålsäkerhetsmyndigheten SSM, är den myndighet under Miljödepartementet som ansvarar inom områdena strålskydd och kärnsäkerhet. SSM bildades 2008 då de tog över uppgifter från Statens kärnkraftsinspektion, SKI och Statens strålskyddsinstitut, SSI. SSM kontrollerar och ställer krav på all kärnteknisk verksamhet i Sverige. De ärenden som ska prövas enligt kärntekniklagen har myndigheten i uppdrag att bereda. Myndighetsprövningen fokuseras på säkerhetsfrågor och vad anläggningar för förvaring av kärnavfall kan få för inverkan på människor och miljö. När myndighetens granskning är klar skickar SSM ett yttrande till regeringen där de antingen rekommenderar att tillstånd ska ges eller att ansökningarna ska avslås. Beslutet tas parallellt enligt miljöbalken. Om regeringen beslutar att tillstånd ska ges så kommer SSM att meddela villkor för tillståndet. Om SSM anser att ett särskilt ingripande strålskyddsvillkor krävs ska regeringen besluta om detta. SSM ger i den stegvisa prövningen tillstånd för byggstart, tillstånd för provdrift och tillstånd för drift av en kärnteknisk anläggning.

Strålsäkerhetsmyndighetens hemsida >>
 

Riksgälden, är den myndighet som ger förslag till regeringen på kärnavfallsavgifter och säkerheter för att garantera att kärnkraftinstudtrinska stå för all kostnader för hantering och förvaring av kärnavfall och rivning av kärntekniska anläggningar.

Riksgäldens hemsida >>

 

Mark- och miljödomstolen. I Sverige finns fem regionala domstolar som behandlar de miljö- och vattenfrågor som finns reglerade i miljöbalken. Domstolarna tar emot ansökningar enligt miljöbalken och Miljödomstolen vid Nacka tingsrätt hanterar ansökningar som rör Forsmark. Domstolen prövar ansökningar rörande anläggningar för förvaring av kärnavfall och skickar ett yttrande till regeringen som i sin tur tillstyrker eller avstyrker tillåtlighet för ansökningar parallellt med beslut enligt kärntekniklagen. Därefter fortsätter miljöprövningen i domstolen som ger tillstånd och sätter villkor.

Nacka tingsrätts hemsida >>

 

Regeringen fattar det slutgiltiga beslutet om tillstånd enligt kärntekniklagen och tillåtlighet enligt miljöbalken till ett slutförvar för använt kärnbränsle. Detta gör de efter att Strålsäkerhetsmyndigheten och Miljödomstolen har granskat ansökan och lämnat in sina yttranden. 

Regeringens hemsida >>

 

Miljödepartementet ansvarar för den lagstiftning som berör kärnsäkerhet och skydd mot strålning. 

Miljödepartementets hemsida >>

 

Statens råd för kärnavfallsfrågor, Kärnavfallsrådet, är en vetenskaplig kommitté som gör utredningar och ger regeringen råd i frågor om kärnavfall inför beslutet om en slutförvaring av kärnavfall. Kärnavfallsrådet ligger under Miljödepartementet. 

Kärnavfallsrådets hemsida >>

  

Kärnavfallsfonden, är en statlig myndighet med uppgiften att förvalta de avgifter som kärnkraftsindustrin betalar in. Avgifterna betalar arbetet för ett slutförvar av det använda kärnbränslet. 

Kärnavfallsfondens hemsida >>

 

Kommuner

 

Östhammars kommun är den kommun som kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB ansökt om att få bygga ett slutförvar i. Här ligger även Forsmarks kärnkraftverk. Innan regeringen tar sina tillståndsbeslut ska Östhammars kommun tillfrågas om kommunen tillstyrker eller avstyrker ansökan. Även om kommunen avstyrker ansökan kan regeringen under vissa villkor ändå ge tillstånd (den s.k. vetoventilen).

Östhammars kommuns hemsida >>

 

Oskarshamns kommun är den kommun som kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB ansökt om att få bygga en inkapslingsanläggning i, i anslutning till det mellanlager för använt kärnbränsle, Clab, som redan finns i kommunen. Här ligger även Oskarshamns kärnkraftverk.

Oskarshamns kommuns hemsida >>

 

Regionförbund och länsstyrelser

 

Kalmar län, är det län som Oskarshamns kommun ligger i och som berörs av frågorna om ett mellanlager och inkapslingsanläggning för använt kärnbränsle. 

Kalmars läns hemsida >>

Regionförbundet Kalmar läns hemsida >>

 

Uppsala län, är det län som Östhammars kommun ligger i och som berörs av frågorna om ett slutförvar för använt kärnbränsle.

Uppsala läns hemsida >>

Regionförbundet Uppsala läns hemsida >>

 

Ideella organisationer arbetar med statliga medel via Strålsäkerhetsmyndighetenen

 

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, är ett samarbete mellan FältbiologernaJordens VännerNaturskyddsföreningenNaturskyddsföreningen i Kalmar länNaturskyddsföreningen i SkåneNaturskyddsföreningen Uppsala län och Oss - Opinionsgruppen för säker slutförvaring i Östhammar.. MKG har granskat kraftindustrins kärnavfallsbolag sedan 2004. Här, på vår hemsida, hittar du information om granskningen och om prövningen av ansökan.

Miljöorganisationernas kärnavfallsgransknings, MKG:s hemsida >>

 

Miljörörelsens kärnavfallssekretariat, Milkas är ett samarbete mellan Folkkampanjen mot kärnkraft-kärnvapen, Gröna kvinnor och SERO. Milkas har granskat kraftindustrins kärnavfallsbolag sedan 2004.

Miljörörelsens kärnavfallssekretariat, Milkas hemsida >>

 

Kärnkraftsindustrin

 

Svensk kärbränslehantering AB, SKB bildades under 70-talet av de svenska kärnkraftsproducenterna och gavs uppdraget att uppfylla det ansvar som industrin har att ta hand om allt radioaktivt avfall. Idag ägs bolaget av Vattenfall AB, Forsmarks Kraftgrupp AB, E.ON Kärnkraft Sverige AB och OKE Aktiebolag.

SKBs hemsida >> 

 

Internationellt

 

Greenpeace är en oberoende internationell miljöorganisation som arbetar med kärnkrafts- och kärnavfallsfrågor.

Greenpeace International >>

Greenpeace Sweden >>

 

 

 

Tillbaka till sidans topp >>

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m. I och med att MKG:s kansli lagts ner i slutet av 2024 är det möjligt att informationen inte längre är aktuell.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret pågår i domstol 
Regeringen gav den 27 januari 2022 tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. skickade den 27 april 2022 in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) och kompletterade den 27 januari 2023 och den 8 maj 2023. Den 11 maj godkände HFD regeringens beslut. Kärnavfallsbolaget SKB skickade den 30 juni 2023 in ett underlag till mark- och miljödomstolens med begäran om tillstånd med villkor för kärnbränsleförvaret och inkapslingsanläggningen. Domstolen har remissat underlaget och skriftväxling pågår. Huvudförhandlingen planeras till september 2024. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen där nästa steg är att kärnavfallsbolaget SKB skickar in en ny säkerhetsanalys PSAR som ska godkännas innan byggstart kan ske.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Den 21 december 2022 gav mark- och miljödomstolen tillstånd enligt miljöbalken. Länsstyrelsen i Uppsala län överklagade domstolens beslut om villkor till miljööverdomstolen och fick delvis rätt. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen där det första steget för att bolaget ska få börja bygga är att en inlämnad ny säkerhetsanalys PSAR godkänns.
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

Inga aktuella händelser.

Till kalenderhistoriken

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev