SKB:s komplettering och remissvar 2019

I början av april 2019 skickade kraftindustrins kärnavfallsbolag, SKB, in kompletteringar till regeringen. Dessa gällde främst frågor om kopparkorrosion som domstolen ställde i sitt yttrande till regeringen i januari 2018. Regeringen skickade den 25 april 2019 ut kompletteringen på remiss. Det är fråga om två remisser, en i prövningen enligt miljöbalken och en i prövningen enligt kärntekniklagen. 

Här hittar du kärnavfallsbolagets komplettering samt regeringens remisser:
Nyhet om regeringens remisser, 190425 >>

Nedan listas remissvar enligt miljöbalken och kärntekniklagen, samt bemötandet från SKB. Listade handlingar diarieförs hos regeringen, där även övriga handlingar så som protokoll och svar från remissinstanser som avböjer att yttra sig finns att hitta. MKG publicerar alla handlingar här >>

Här hittar du en nyhet på MKG:s hemsida om MKG och medlemföreningarnas remissvar, 191030 >>


SKB:s bemötande av remissvar:

Enligt miljöbalken:
Yttrande SKB, 191218 >>
a. Bilaga 1 Förslag enligt villkor >>

Enligt kärntekniklagen:
-Yttrande Svenks Kärnbränslehantering AB (SKB), 191218 >>
a. Följemail >>


Remissvar enligt miljöbalken:

- Komplettering från Naturskyddsföreningen, Jordens Vänner och MKG, 200227 >>
a. Bilaga 1 >>
b. Bilaga 2 >>
c. Bilaga 3 >>
d. Följemail >> 

- Komplettering från MKG, Naturskyddsföreningan och Jordens Vänner, 200122 >>
a. Bilaga 1 >>

- Sveriges energiföreningars riksorganisation, 191228 >>
a. Bilaga 1 SERO synpunkter på kopparkapsel i slutförvaret >>
b. Bilaga 2 SEROS deltagande i granskning av kärnavfallsprocessen >>
c. Bilaga 3 SERO – Synpunkter på utökat SFR-2 >>
d. Bilaga 4 Slutförvar av kärnavfall >>
e. Bilaga 5 Independent waste technology report, Juniper Consultancy Services Limited, 2008 >>

- Roland Davidsson, 191212>>
a. Bilaga 1 Björkbacka 2015, Radiation induced corrosion of copper >>
b. Bilaga 2 YM 2001, Analysis of the total systemlife cycle cost of the civilian radioactive waste management program >>
c. Bilaga 3; Patentskrift SE
d. Bilaga 4; Patentshrift DE

- Milkas, 191205 >>

- Östhammars kommun, 191203 >>
Bilaga 1 Protokollutdrag >>
a. Följemail >>

- Torbjörn Åkermark , 191127 >>
a. Följemail >>

- SERO, 191126 >>
a. Följemail >>

- Komplettering av remissvar från forskare på KTH, 191122 >>
a. Följemail >>
b. Tidigare remissvar (aktbilaga 70) >>

- Andra komplettering av yttrande från Naturskyddsföreningen, Jordens vänner och MKG, 191119 >>
a. Bilaga 1
b. Följemail

- Oskarshamns kommun, 191030 >>
a. Bilaga 1 Protokoll kommunens sammanträde
b. Tillhörande följemail

- Komplettering remissvar, Naturskyddsföreingen, MKG, Jordens vänner, 191030 >>

- Ingvar Sagefors, 191009 >>
a. Bilaga 1
b. Bilaga 2
c. Bilaga 3
d. Bilaga 4

- Naturskyddsföreningen, Jordens Vänner, MKG, 190930 >>

- SSM, 190930 >>
a. Bilaga till yttrande, granskningsrapport 190930 >>

- Miljövänner för Kärnkraft, 190912 >>

- Trafikverket, 190913 >>

- Forskare på KTH, 190913 >>

- Länstyrelsen Kalmar län, 190913 >>

  - Naturvårdsverket, 190913  >>

- Sveriges geologiska undersökning, 190913 >>

- Kärnavfallsrådet, 190913 >>

- Länstyrelsen Uppsala län, 190913 >>

- Energiföretagen, 190913 >>

- SGI, 190912 >>

- Stockholms universitet, 190911 >>

- Havs- och vattenmyndigheten, 190910 >>

- SKS, 190910 >>

- Uppsala universitet, 190910 >>

- Komplettering till remissvar Torbjörn Åkermark, 190909 >>

- Torbjörn Åkermark, 190705 >>


Remissvar enligt kärntekniklagen:

- Komplettering från Naturskyddsföreningen, Jordens Vänner och MKG, 200227 >>
a. Bilaga 1 >>
b. Bilaga 2 >>
c. Bilaga 3 >>
d. Följemail >>

- Komplettering från Naturskyddsföreningen, Jordens vänner och MKG, 200122 >>

96. Sveriges energiföreningars riksorganisation, 191228 >>
a. Bilaga 1 SERO synpunkter på kopparkapsel i slutförvaret >>
b. Bilaga 2 SEROS deltagande i granskning av kärnavfallsprocessen >>
c. Bilaga 3 SERO – Synpunkter på utökat SFR-2 >>
d. Bilaga 4 Slutförvar av kärnavfall >>
e. Bilaga 5 Independent waste technology report, Juniper Consultancy Services Limited, 2008 >>

- Roland Davidsson, 191212>>
a. Bilaga 1; Björkbacka 2015, Radiation induced corrosion of copper.
b. Bilaga 2; YM 2001, Analysis of the total systemlife cycle cost of the civilian radioactive waste management program.
c. Bilaga 3; Patentskrift SE
d. Bilaga 4; Patentshrift DE

- Milkas, 191205 >>
a. Följemail >>

- Östhammars kommun, 191203 >>
a. Bilaga 1 Kommunledningsförvaltningens förslag>>
b. Följemail >>

- Torbjörn Åkermark, 191127 >>
a. Följemail >>

- SERO, 191126 >>
a. Följemail >>

87. Komplettering av remissvar från forskare på KTH och J.Linder, 191122 >>
a. Följemail>>
b. Tidigare remissvar (aktbilaga 77) >>

- Andra kompletteringen av yttrande från Naturskyddsföreningen, MKG och Jordens Vänner, 191119 >>
a. Bilaga 1. MKG. Uppföljning av frågor om kvalitetssäkring och redovisning av resultatet från LOT- försöket >>
b. Följemail

- Lokala säkerhetsnämnden vid Oskarshamns kärnkraftverk, 101031 >>
a. Bilaga 1 Kommunstyrelsens yttrande >>
b. Följemail >>

- Komplettering remissvar, Naturskyddsföreingen, MKG, Jordens vänner, 191030 >>
b. Bilaga 1, frågor till SSM från MKG >>
c. Bilaga 2, mail tillhörande komplettering av yttrande, 191030>>

- Naturskyddsföreningen, MKG, Jordens Vänner, 190930

- SSM, 190930

- forskare på KTH, 190913

- Länsstyrelsen Kalmar län, 190913 >>

- Kärnavfallsrådet, 190913 >>

- Luleå tekniska universitet, 190913 >>

- Miljövänner för kärnkraft, 190912 >>

- Statens Geotekniska Institut, 190912 >>

- Uppsala universitet, 190910 >>

- MKG, 190902 >>

- Kävlinge kommun, 190902 >>

 

 


 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m. I och med att MKG:s kansli lagts ner i slutet av 2024 är det möjligt att informationen inte längre är aktuell.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret pågår i domstol 
Regeringen gav den 27 januari 2022 tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. skickade den 27 april 2022 in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) och kompletterade den 27 januari 2023 och den 8 maj 2023. Den 11 maj godkände HFD regeringens beslut. Kärnavfallsbolaget SKB skickade den 30 juni 2023 in ett underlag till mark- och miljödomstolens med begäran om tillstånd med villkor för kärnbränsleförvaret och inkapslingsanläggningen. Domstolen har remissat underlaget och skriftväxling pågår. Huvudförhandlingen planeras till september 2024. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen där nästa steg är att kärnavfallsbolaget SKB skickar in en ny säkerhetsanalys PSAR som ska godkännas innan byggstart kan ske.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Den 21 december 2022 gav mark- och miljödomstolen tillstånd enligt miljöbalken. Länsstyrelsen i Uppsala län överklagade domstolens beslut om villkor till miljööverdomstolen och fick delvis rätt. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen där det första steget för att bolaget ska få börja bygga är att en inlämnad ny säkerhetsanalys PSAR godkänns.
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

Inga aktuella händelser.

Till kalenderhistoriken

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev