Kärnbränsleförvar

Aktuellt Kärnbränsleförvaret:
Naturskyddsföreningen m.fl. skickade den 27 april in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen den 27 april 2022. Begäran kompletterades två gånger. Den 11 maj 2023 godkände domstolen regeringens beslut.
Läs om begäran på MKG:s hemsida >>
Läs mer om komplettering 1 på MKG:s hemsida >>
Läs mer om komplettering 2 på MKG:s hemsida >>
Läs om domstolens beslut på MKG:s hemsida >>

SKB lämnade den 30 juni 2023 yrkanden och villkorsförslag för ett tillstånd för kärnbränsleförvarssysystemet till mark- och miljödomstolen. Domstolen har skickat dessa på remiss och planerar en huvudförhandling 20-24 maj 2024.
Läs om SKB:s begäran om tillstånd >>
Läs om domstolens tidsplan >>

Aktuellt Clab:
Mark- och miljödomstolen gav den 22 juni 2022 tillstånd till ett utökat Clab, från 8000 till 11 000 ton använt kärnbränsle.  
Läs nyhet på MKG:s hemsida här >>

SSM har tryckt på om ett förbättrat kylsystem för ett utökat Clab i granskningen av en ny säkerhetsanalys, och gav den 2 juni 2023 tillstånd om det är med som ett villkor. 
Läs nyhet på MKG:s hemsida här >>

 

Den 16 mars 2011 ansökte kraftindustrins kärnavfallsbolag, SKB, om tillstånd att få bygga ett slutförvarssystem för använt kärnbränsle. Ansökan prövas både mot kärntekniklagen och mot miljöbalken hos Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, och  Mark- och miljödomstolenDen 23 januari 2018 meddelade domstolen i sitt yttrande till regeringen att de avstyrker ansökan om ett slutförvar pga bristande underlag. Myndigheten som skickade sitt yttrande samma dag sa ja till ansökan. Regeringen gav därefter bolaget möjligheten att komplettera ansökan och under 2019 gavs remissinstanserna möjlighet att lämna synpunkter på kompletteringen. Det 27 januari 2022 fattade regeringen beslut om tillstånd/tillåtlighet. Ansökan hanteras fortsättningsvis av mark- och miljödomstolen samt SSM. 

Följ prövningen här!
Här kan du följa regeringensmyndighetens, domstolens och Naturskyddsföreningens och MKG:s arbete genom prövningen (se även menyvalen ovan). Du kan läsa om hur prövningen har gått till och se länkar till aktuella händelser, ladda ner ansökningarna samt aktbilagorna och handlingarna i de olika ärendena samt genom RSS prenumerera på de aktuella händelserna. 

Naturskyddsföreningens och MKG:s synpunkter
Naturskyddsföreningen och MKG har sedan granskningen av ansökan startade lämnat in flera yttranden med omfattande krav på kompletteringar.
Här kan du läsa mer om vad föreningarna krävt i prövningen >>

Hur kan beslut överklagas?
Om en överklagan görs av regeringens beslut förs ärendet vidare till en rättsprövning, där Högsta förvaltningsdomstolen prövar om beslutet strider mot en rättsregel. Om en miljöorganisation har funnits i mer än tre år och har fler än 100 medlemmar har den rätt att överklaga vissa av Mark- och miljödomstolens beslut. Det finns dock ingen möjlighet att överklaga Strålsäkerhetsmyndighetens eller Mark- och miljödomstolens yttranden till regeringen. De villkor som sedan Mark- och miljödomstolen föreslår vid ett eventuellt tillstånd kan överklagas till Miljööverdomstolen och därefter till Högsta domstolen. Förutom miljöorganisationerna har här även enskilda som berörs av beslutet rätt att överklaga. De villkor som Strålsäkerhetsmyndigheten beslutar om vid ett eventuellt tillstånd har de som är saklegitimerade, dvs. som har ett intresse som påverkas av beslutet, rätt att överklaga.

Aktuellt i Prövningen

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m. I och med att MKG:s kansli lagts ner i slutet av 2024 är det möjligt att informationen inte längre är aktuell.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret pågår i domstol 
Regeringen gav den 27 januari 2022 tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. skickade den 27 april 2022 in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) och kompletterade den 27 januari 2023 och den 8 maj 2023. Den 11 maj godkände HFD regeringens beslut. Kärnavfallsbolaget SKB skickade den 30 juni 2023 in ett underlag till mark- och miljödomstolens med begäran om tillstånd med villkor för kärnbränsleförvaret och inkapslingsanläggningen. Domstolen har remissat underlaget och skriftväxling pågår. Huvudförhandlingen planeras till september 2024. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen där nästa steg är att kärnavfallsbolaget SKB skickar in en ny säkerhetsanalys PSAR som ska godkännas innan byggstart kan ske.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Den 21 december 2022 gav mark- och miljödomstolen tillstånd enligt miljöbalken. Länsstyrelsen i Uppsala län överklagade domstolens beslut om villkor till miljööverdomstolen och fick delvis rätt. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen där det första steget för att bolaget ska få börja bygga är att en inlämnad ny säkerhetsanalys PSAR godkänns.
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

Inga aktuella händelser.

Till kalenderhistoriken

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev