Myndighetens diarium

Till skillnad från diariet på Strålsäkerhetsmyndighetens hemsida kan du här direkt ladda ner de diarieförda handlingarna du är intresserad av. 

Slutförvarsansökan

Här kan du följa SSM:s prövning av utökad lagring i Centralt mellanlager för använt kärnbränsle (Clab).
SSM 2021/6219 - Utökad mellanlagring i Centralt mellanlager för använt kärnbränsle (Clab) >>

Här kan du följa SSM:s kvalitetsgranskning av LOT-experimentet. Ärendet är avslutat av handläggare mars 2021.
SSM 2020/5740 - Kvalitetsgranskning av SKB:s LOT experiment >>

Här kan du följa korrespondens mellan MKG och SSM om LOT-försöket. Ärendet är avslutat av handläggare juli 2021.
SSM 2019/9556 - Korrespondens om kvalitetssäkring av LOT-försöket (MKG och SSM) >>

Här kan du följa de möten SSM och SKB har om kärnbränsleförvaret.
SSM 2018/1610 - Informationsutbyte med SKB >>

Här finns de svar som inkommit på remissen skickad till allmänheten om Slutförvarsansökan i sak.
SSM 2016/268 - Remiss Slutförvarsansökan i sak - allmänhet >>

Här finns de svar som inkommit på remissen skickad till remissinstanser om Slutförvarsansökan i sak.
SSM 2014/1683 - Remiss Slutförvarsansökan i sak - remissinstanser >>

Här finns remissen om kompletteringsbehov av slutförvarsansökan samt de remissvar som inkommit.
SSM 2011/3522 – Remiss Komplettering Slutförvar >> 

Här finns de kompletteringskrav som SSM skickar till SKB samt de svar och kompletteringar som SKB skickar in.
SSM 2011/2426 – Kompletteringar Slutförvar >> 

Här finns bl.a. handlingar från myndighetens inledande bedömning och myndighetens remiss om komplettering med inkommande remissvar. 
SSM 2011/1137 - Tillståndsprövningen >>

Här finns SKB:s ansökningar om ett slutförvar enligt kärntekniklagen samt kompletteringar. 
SSM 2011/1135 - Slutförvarsansökan >>

CLINK-ansökan

Här finns remissen om kompletteringsbehov av Clink-ansökan samt de remissvar som inkommit.
SSM 2011/3833 – Remiss Kompletteringar Clink >> 

Här finns endast den komplettering SKB gjort till tidigare ansökan om en inkapslingsanläggning, Clink, i Oskarshamn. 
SSM 2011/1136 - CLINK-ansökan >>

Internationell expertgranskning

Här finns de handlingar hos myndigheten som rör den internationella granskningen av ansökan som OECD:s kärnenergibyrå NEA gör >> 
SSM 2010/4132 - Internationell expertgranskning >>

 

Ramavtal och avrop

Här finns information om hur myndigheten jobbar med ramavtal och avrop. Här publicerar vi endast ett urval av handlingar från dessa ärenden.
Ramavtal och avrop >>

 

Listor över samtliga ärenden

Länk till en lista på samtliga ärenden i tillståndsprövningen hos myndigheten >> 

Länk till Strålsäkerhetsmyndighetens diarium >>

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret 
Regeringen har den 27 januari 2022 gett tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. har den 27 april skickat in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen. SKB har valt att i första hand prioritera SKB:s andra pågående mål hos domstol och myndighet, närmast ansökan om ett utökat mellanlager, Clab, som domstolen gav tillstånd till den 22 juni.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos domstol och SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Nu fortsätter Mark- och miljödomstolen och Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, att hantera ansökan. SKB har skickat in sina slutliga yrkanden och villkor till domstolen, och dessa har remissinstanserna fått ge synpunkter på. Efter sommaren väntas SKB:s bemötande. 
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev