Myndighetens diarium

Till skillnad från diariet på Strålsäkerhetsmyndighetens hemsida kan du här direkt ladda ner de diarieförda handlingarna du är intresserad av. 

Slutförvarsansökan

Här kan du följa SSM:s dialog med SKB under 2022 om kärnbränsleförvaret/Clink.

SSM 2022/2029 - Dialog med SKB 2022 om kärnbränsleförvaret/Clink >>

Här kan du följa SSM:s dialog med SKB under 2022.

SSM 2022/1480 - Dialog med SKB 2022 >>

Här kan du följa SSM:s prövning av utökad lagring i Centralt mellanlager för använt kärnbränsle (Clab).
SSM 2021/6219 - Utökad mellanlagring i Centralt mellanlager för använt kärnbränsle (Clab) >>

Här kan du följa SSM:s kvalitetsgranskning av LOT-experimentet. Ärendet är avslutat av handläggare mars 2021.
SSM 2020/5740 - Kvalitetsgranskning av SKB:s LOT experiment >>

Här kan du följa korrespondens mellan MKG och SSM om LOT-försöket. Ärendet är avslutat av handläggare juli 2021.
SSM 2019/9556 - Korrespondens om kvalitetssäkring av LOT-försöket (MKG och SSM) >>

Här kan du följa de möten SSM och SKB har om kärnbränsleförvaret.
SSM 2018/1610 - Informationsutbyte med SKB >>

Här finns de svar som inkommit på remissen skickad till allmänheten om Slutförvarsansökan i sak.
SSM 2016/268 - Remiss Slutförvarsansökan i sak - allmänhet >>

Här finns de svar som inkommit på remissen skickad till remissinstanser om Slutförvarsansökan i sak.
SSM 2014/1683 - Remiss Slutförvarsansökan i sak - remissinstanser >>

Här finns remissen om kompletteringsbehov av slutförvarsansökan samt de remissvar som inkommit.
SSM 2011/3522 – Remiss Komplettering Slutförvar >> 

Här finns de kompletteringskrav som SSM skickar till SKB samt de svar och kompletteringar som SKB skickar in.
SSM 2011/2426 – Kompletteringar Slutförvar >> 

Här finns bl.a. handlingar från myndighetens inledande bedömning och myndighetens remiss om komplettering med inkommande remissvar. 
SSM 2011/1137 - Tillståndsprövningen >>

Här finns SKB:s ansökningar om ett slutförvar enligt kärntekniklagen samt kompletteringar. 
SSM 2011/1135 - Slutförvarsansökan >>

CLINK-ansökan

Här finns remissen om kompletteringsbehov av Clink-ansökan samt de remissvar som inkommit.
SSM 2011/3833 – Remiss Kompletteringar Clink >> 

Här finns endast den komplettering SKB gjort till tidigare ansökan om en inkapslingsanläggning, Clink, i Oskarshamn. 
SSM 2011/1136 - CLINK-ansökan >>

Internationell expertgranskning

Här finns de handlingar hos myndigheten som rör den internationella granskningen av ansökan som OECD:s kärnenergibyrå NEA gör >> 
SSM 2010/4132 - Internationell expertgranskning >>

 

Ramavtal och avrop

Här finns information om hur myndigheten jobbar med ramavtal och avrop. Här publicerar vi endast ett urval av handlingar från dessa ärenden.
Ramavtal och avrop >>

 

Listor över samtliga ärenden

Länk till en lista på samtliga ärenden i tillståndsprövningen hos myndigheten >> 

Länk till Strålsäkerhetsmyndighetens diarium >>

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m. I och med att MKG:s kansli lagts ner i slutet av 2024 är det möjligt att informationen inte längre är aktuell.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret pågår i domstol 
Regeringen gav den 27 januari 2022 tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. skickade den 27 april 2022 in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) och kompletterade den 27 januari 2023 och den 8 maj 2023. Den 11 maj godkände HFD regeringens beslut. Kärnavfallsbolaget SKB skickade den 30 juni 2023 in ett underlag till mark- och miljödomstolens med begäran om tillstånd med villkor för kärnbränsleförvaret och inkapslingsanläggningen. Domstolen har remissat underlaget och skriftväxling pågår. Huvudförhandlingen planeras till september 2024. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen där nästa steg är att kärnavfallsbolaget SKB skickar in en ny säkerhetsanalys PSAR som ska godkännas innan byggstart kan ske.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Den 21 december 2022 gav mark- och miljödomstolen tillstånd enligt miljöbalken. Länsstyrelsen i Uppsala län överklagade domstolens beslut om villkor till miljööverdomstolen och fick delvis rätt. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen där det första steget för att bolaget ska få börja bygga är att en inlämnad ny säkerhetsanalys PSAR godkänns.
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

Inga aktuella händelser.

Till kalenderhistoriken

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev