Myndighetens diarium

Till skillnad från diariet på Strålsäkerhetsmyndighetens hemsida kan du här direkt ladda ner de diarieförda handlingarna du är intresserad av. 

Slutförvarsansökan

Här kan du följa SSM:s dialog med SKB under 2022 om kärnbränsleförvaret/Clink.

SSM 2022/2029 - Dialog med SKB 2022 om kärnbränsleförvaret/Clink >>

Här kan du följa SSM:s dialog med SKB under 2022.

SSM 2022/1480 - Dialog med SKB 2022 >>

Här kan du följa SSM:s prövning av utökad lagring i Centralt mellanlager för använt kärnbränsle (Clab).
SSM 2021/6219 - Utökad mellanlagring i Centralt mellanlager för använt kärnbränsle (Clab) >>

Här kan du följa SSM:s kvalitetsgranskning av LOT-experimentet. Ärendet är avslutat av handläggare mars 2021.
SSM 2020/5740 - Kvalitetsgranskning av SKB:s LOT experiment >>

Här kan du följa korrespondens mellan MKG och SSM om LOT-försöket. Ärendet är avslutat av handläggare juli 2021.
SSM 2019/9556 - Korrespondens om kvalitetssäkring av LOT-försöket (MKG och SSM) >>

Här kan du följa de möten SSM och SKB har om kärnbränsleförvaret.
SSM 2018/1610 - Informationsutbyte med SKB >>

Här finns de svar som inkommit på remissen skickad till allmänheten om Slutförvarsansökan i sak.
SSM 2016/268 - Remiss Slutförvarsansökan i sak - allmänhet >>

Här finns de svar som inkommit på remissen skickad till remissinstanser om Slutförvarsansökan i sak.
SSM 2014/1683 - Remiss Slutförvarsansökan i sak - remissinstanser >>

Här finns remissen om kompletteringsbehov av slutförvarsansökan samt de remissvar som inkommit.
SSM 2011/3522 – Remiss Komplettering Slutförvar >> 

Här finns de kompletteringskrav som SSM skickar till SKB samt de svar och kompletteringar som SKB skickar in.
SSM 2011/2426 – Kompletteringar Slutförvar >> 

Här finns bl.a. handlingar från myndighetens inledande bedömning och myndighetens remiss om komplettering med inkommande remissvar. 
SSM 2011/1137 - Tillståndsprövningen >>

Här finns SKB:s ansökningar om ett slutförvar enligt kärntekniklagen samt kompletteringar. 
SSM 2011/1135 - Slutförvarsansökan >>

CLINK-ansökan

Här finns remissen om kompletteringsbehov av Clink-ansökan samt de remissvar som inkommit.
SSM 2011/3833 – Remiss Kompletteringar Clink >> 

Här finns endast den komplettering SKB gjort till tidigare ansökan om en inkapslingsanläggning, Clink, i Oskarshamn. 
SSM 2011/1136 - CLINK-ansökan >>

Internationell expertgranskning

Här finns de handlingar hos myndigheten som rör den internationella granskningen av ansökan som OECD:s kärnenergibyrå NEA gör >> 
SSM 2010/4132 - Internationell expertgranskning >>

 

Ramavtal och avrop

Här finns information om hur myndigheten jobbar med ramavtal och avrop. Här publicerar vi endast ett urval av handlingar från dessa ärenden.
Ramavtal och avrop >>

 

Listor över samtliga ärenden

Länk till en lista på samtliga ärenden i tillståndsprövningen hos myndigheten >> 

Länk till Strålsäkerhetsmyndighetens diarium >>

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret 
Regeringen har den 27 januari 2022 gett tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. har den 27 april skickat in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen. SKB har valt att i första hand prioritera SKB:s andra pågående mål hos domstol och myndighet, närmast ansökan om ett utökat mellanlager, Clab, som domstolen gav tillstånd till den 22 juni 2022.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos domstol och SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Den 21 december gav mark- och miljödomstolen tillstånd enligt miljöbalken. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen.
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

Inga aktuella händelser.

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev