SSM 2016/268 - Remissvar Slutförvarsansökan i sak - allmänheten

Här kan du följa utvecklingen i Strålsäkerhetsmyndighetens diarienummer SSM 2016-268. Diarienumret skapades i samband med kungörelsen av ansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle och här diarieförs synpunkter från allmänheten. Slutdatum för remissen är 30 april 2016, men det är även möjligt att lämna synpunkter efter detta datum.

Här finns mer information om remissen och hur du kan skicka in dina synpunkter >>

Lista över handlingarna i ärendet SSM 2016/268, 191211 >>

Du kan också följa diariennumret på myndighetens hemsida >>

Här finner du remissvar som lämnats av remissinstanser >>

Handlingar i ärende SSM2016-268

5. SSM informerar SKB om möjligheten att lämna synpunkter på inkomna remissvar, 160701 >>

4. Följande handlingar från KTH är flyttade till ett diarienumret SSM2014-1683-38: 
- Mail från KTH, 160428 >>
- Mail från KTH, 160503 >>
- Remissvar från KTH, 160503 >>

3. SSM ger SKB möjlighet att kommentera remissynpunkter, 160503 >>

2. Synpunkter - på SKB:s slutförvarsansökningar är nu kompletta, Ivar Sagefors, 160421 >>

1. Mail från Roland Pusch, 160413 >>
- Synpunkter - Kritiska synpunkter på SKB:s koncept KBS-3 (V) för slutförvaring av använt reaktorbränsle, Roland Pusch, 160412 >>

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m. I och med att MKG:s kansli lagts ner i slutet av 2024 är det möjligt att informationen inte längre är aktuell.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret pågår i domstol 
Regeringen gav den 27 januari 2022 tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. skickade den 27 april 2022 in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) och kompletterade den 27 januari 2023 och den 8 maj 2023. Den 11 maj godkände HFD regeringens beslut. Kärnavfallsbolaget SKB skickade den 30 juni 2023 in ett underlag till mark- och miljödomstolens med begäran om tillstånd med villkor för kärnbränsleförvaret och inkapslingsanläggningen. Domstolen har remissat underlaget och skriftväxling pågår. Huvudförhandlingen planeras till september 2024. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen där nästa steg är att kärnavfallsbolaget SKB skickar in en ny säkerhetsanalys PSAR som ska godkännas innan byggstart kan ske.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Den 21 december 2022 gav mark- och miljödomstolen tillstånd enligt miljöbalken. Länsstyrelsen i Uppsala län överklagade domstolens beslut om villkor till miljööverdomstolen och fick delvis rätt. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen där det första steget för att bolaget ska få börja bygga är att en inlämnad ny säkerhetsanalys PSAR godkänns.
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

Inga aktuella händelser.

Till kalenderhistoriken

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev