Regeringsprövningen

Detta har hänt:
I december 2014 mottog Mark- och miljödomstolen och Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, ansökan om tillstånd ett nytt slutförvar för kortlivat rivningsavfall i Forsmark, SFR 2, och fortsatt drift av det gamla SFR. Efter remitteringar och kompletteringar höll mark- och miljödomstolen huvudförhandling hösten 2019. Domstol och SSM skickade därefter in sina yttranden till regeringen, båda tillstyrkte ansökan.  

Aktuellt:
Ansökan om tillstånd befinner sig sedan november 2019 hos regeringen. Den 27 maj 2020 meddelade SKB att de vidhåller sin ansökan och att de ställer sig bakom de bedömningar domstolen gör i sitt yttrande samt accepterar de tillståndsvillkor som SSM föreslagit. 
Läs nyhet här >>

Nyheter:
- Strålsäkerhetsmyndigheten vill att regeringen ska säga ja till SFR 2 >>
- Mark- och miljödomstolen yttrar sig till regringen om SFR >>

Här kan du ladda ner en diarieförteckning över aktuella handlingar hos regeringen:

- M2019/01879/Ke - Regeringsprövningen enligt miljöbalken >>

- M2019/02009/Me - Regeringsprövningen enligt kärntekniklagen >>