Domstolsprövningen

I december 2014 mottog Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt ansökan om ett nytt slutförvar för kortlivat rivningsavfall i Forsmark, SFR 2, vid befintliga slutförvaret SFR.

Detta har hänt:
Efter inlämnandet av ansökan om SFR 2 begärde domstolen in synpunkter på kompletteringsbehov av remissinstanser. De inlämnade synpunkterna bollades mellan remissinstanserna och sökanden, kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB i två omgångar. Regeringen meddelade att ansökan ska prövas som det vore en ny anläggning, dvs. prövas av regeringen. Den 11 december 2017 kungjorde domstolen ansökan.  

Vad Naturskyddsföreningen och MKG yrkat om i prövningen kan du läsa mer om här >> 

Aktuellt:
Remissinstanserna har getts tillfälle att under 2018 och 2019 lämna synpunkter i sakfrågor. SKB gavs därefter tillfälle att bemöta synpunkterna och remissinstanserna har fått kommentera SKB:s bemötande.

Den 29 mars 2019 svarade SKB att de är nöjda med SSM:s yttrande ang. SFR 2 och att de avser besvara kvarstående frågor från övriga remissinstanser under huvudförhandlingen sept-okt 2019. 
Nyhet om SKB:s sista bemötande innan huvudförhandlingen, 190329 >> 

Se nyheterna om övriga yttranden på MKG:s hemsida: 
Om Naturskyddsföreningens och MKG:s senaste yttrande, 190220 >>
Om SSM:s yttrande, 190117 >> 
Om Östhammars kommuns yttrande, 190305 >> 

Huvudförhandling i SFR-målet hölls 23 september - 2 oktober 2019.
Läs MKG:s dagliga rapportering från domstolen här >> 

Mark- och miljödomstolen lämnade sitt yttrade till regeringen den 13 november 2019.
Läs mer om yttrandet från domstolen här >>

Aktuell tidplan 180628 >>


I högerspalten hittar du länkar där du kan: 

- hitta ansökan >>
- följa domstolens prövningsprocess >>
- hitta domstolens dagbok, se en lista över aktbilagor och direkt ladda ner de aktbilagor som du är intresserad av >>

Logga in