Aktuellt i prövningen

2020-03-22
MKG:s kanslichef ger en personlig reflektion över kärnavfallsbolaget SKB:s upptag av två 20-åriga försökspaket i LOT-experimentet.
2020-03-05
I en s.k. lagrådsremiss den 5 mars 2020 föreslår regeringen lagändringar som rör statens ansvar för vissa kärnavfallsfrågor.
2020-02-25
I en ny artikelserie i den vetenskapliga tidskriften ”Energies” sammanfattas kunskapsläget inom området kärnavfallsförvaring i djupa borrhål.
2020-02-20
Kärnavfallsrådet lämnade den 20 februari över sin nya kunskapslägesrapport till miljöminister Isabella Lövin.
2020-01-22
I ett tredje kompletterande yttrande vill nu Naturskyddsföreningen, Jordens Vänner och MKG göra regeringen uppmärksam på att ytterligare skriftväxling skett i frågan om LOT-upptaget.
2019-12-20
MKG bemöter svar från SSM om Lot-upptaget i en ny skrivelse.
2019-12-18
SKB har den 18 december 2019 lämnat synpunkter på innehållet i remissyttrandena i prövningen av kärnbränsleförvaret.
2019-12-03
Östhammars kommun har yttrat sig över den komplettering kraftindustrins kärnavfallsbolag (SKB) lämnade in i kärnbränsleförvarsprövningen den 4 april 2019.
2019-11-27
Den 27 november 2019 svarade SSM på MKG:s frågor till myndigheten om LOT-upptaget.
2019-11-19
Med anledning av att ytterligare information nu framkommit följer nu MKG upp tidigare skrivelse till SSM i syfte att säkra kvalitét och redovisning av resultat från LOT-försöket.
2019-11-19
Naturskyddsföreningen, Jordens Vänner och MKG kompletterar sitt yttrande till regeringen ännu en gång rörande prövningen av kärnbränsleförvaret.
2019-11-19
Regeringen har skickat de inkomna remissyttrandena i miljöprövningen av kärnbränsleförvaret enligt miljöbalken till kärnavfallsbolaget SKB.
2019-11-05
Den 5 november 2019 träffades referensgruppen i Östhammars kommun på Storbrunn i Östhammar.
2019-10-28
Med anledning av att SKB meddelat att försökspaketet Lot S2 tagits upp kompletterar nu MKG och dess medlemsföreningar sitt yttrande till regeringen om korrosionsfrågorna.
2019-10-24
Som svar på en direkt fråga från MKG uppger nu kärnavfallsbolaget SKB att det försökspaket, benämnt S2, i LOT-försöket har tagits upp – utan insyn från andra parter.
2019-10-10
Sedan den 27 februari 2018 har Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) haft regelbundna avstämningsmöten med SKB.
2019-09-30
SSM har lämnat in ett yttrande till regeringen där myndigheten meddelar att den inte omvärderar tidigare ståndpunkt om att kärnbränsleförvaret kan byggas säkert.
Logga in