Aktuellt i prövningen

2019-10-30
Med anledning av att SKB meddelat att försökspaketet Lot S2 tagits upp kompletterar nu MKG och dess medlemsföreningar sitt yttrande till regeringen om korrosionsfrågorna.
2019-10-24
Som svar på en direkt fråga från MKG uppger nu kärnavfallsbolaget SKB att det försökspaket, benämnt S2, i LOT-försöket har tagits upp – utan insyn från andra parter.
2019-09-30
SSM har lämnat in ett yttrande till regeringen där myndigheten meddelar att den inte omvärderar tidigare ståndpunkt om att kärnbränsleförvaret kan byggas säkert.
2019-09-30
Den komplettering SKB lämnade till regeringen i april 2019 om kopparkapselns funktion visar inte att bolagets ansökan uppfyller krav för att få tillåtlighet, enligt MKG.
2019-09-13
I sitt yttrande till regeringen över SKB:s komplettering av ansökan om att få bygga ett slutförvar menar Kärnavfallsrådet att det alltjämt finns obesvarade frågor.
2019-09-13
I denna nyhet redovisar MKG några yttranden över SFR 2 som bedöms som särskilt intressanta.
2019-09-03
SSM och Oskarshamns kommun har ansökt om att få mer tid på sig att inkomma med yttrande till regeringen om avfallsbolaget SKB:s komplettering av ansökan om uppförande av kärnbränsleförvaret.
2019-06-20
Den 20 juni 2019 träffade Eva Halldén och Anna Porelius från kärnavfallsbolaget SKB AB statsrådet Isabella Lövin, statssekreterare Gunvor Ericson och rättssakkunniga Kristina Börjevik Kovaniemi.
2019-04-04
Kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB yttrade sig den 4 april till regeringen med en komplettering.
2019-04-01
Utredningen vill bl.a. förtydliga ansvarsfördelningen mellan tillståndshavaren och verksamhetsutövaren.
2019-03-07
Yttrandet innehåller kompletteringar av de synpunkter som domstolen framförde efter sin prövning av ansökan om ett kärnbränsleförvar. Kompletteringarna rör i huvudsak om kopparkorrosionsfrågor.
2019-01-29
Programmets pågående arbete med kopparkorrosionsfrågeställningar visar på resultat som medför problem för den slutförvarsmetod för använt kärnbränsle som det planeras för både Sverige och Finland.
2018-10-30
Forskarna förordar att regeringens beslut om KBS-3 fattas mot bakgrund av en säkerhetsanalys som innefattar samtliga nedbrytningsprocesser för koppar och där osäkerheter är inkluderade.
2018-07-04
Istället för den 7 januari 2019 kommer SKB att lämna in sina yttranden om slutförvaret för använt kärnbränsle till regeringen den 30 april 2019.
2018-06-28
Huvudförhandling i målet beräknas till hösten 2019.
2018-06-25
Oskarshamns kommun har den 25 juni, på eget initiativ, skickat in kommunfullmäktiges beslut till regeringen med en tillstyrkan.
2018-06-17
Forskarna hänvisar till mark- och miljödomstolens yttrande och påpekar brister i SKB:s ansökan om ett slutförvar i frågor om berggrundens stabilitet.
2018-06-01
Regeringen gav den 1 juni kärnavfallsbolaget SKB tillfälle att komplettera och yttra sig i den pågående regeringsprövningen av det planerade kärnbränsleförvaret i Forsmark.
Logga in