Aktuellt i prövningen

2018-02-19
Efter mark- och miljödomstolens yttrande till regeringen gavs remissinstanserna den 2 februari tillfälle att yttra sig till domstolen om artskyddsmålet ska förklaras vilande eller ej.
2018-02-16
Mark- och miljödomstolen skickade den 2 februari ut en fråga till remissinstanserna om hamnansökan ska vilandeförklaras i avvaktan på regeringens prövning.
2018-02-13
Talare under kvällen var bl.a. företrädare från SSM, SKB, Östhammars kommun, Kärnavfallsrådet och MKG.
2018-02-06
Utredaren, Anders Wiebert, anser enligt UNT att osäkerheterna kring kapselns inneslutande funktion i ett tusenårsperspektiv måste utredas innan ett regeringsbeslut.
2018-01-24
Korrosionsexpert säger till SVT Uppsala ”Min inställning var att det fanns för lite information och det har jag framfört. Jag ställer mig inte bakom det.”
2018-01-23
Efter att mark- och miljödomstolen idag avstyrkt ansökan om ett kärnbränsleslutförvar i sitt yttrande till regeringen meddelar Östhammars kommun att folkomröstningen är avblåst.
2018-01-23
SSM rekommenderar regeringen att säga ja till ansökan.
2018-01-23
Domstolen meddelade att ansökan på det befintliga underlaget inte är tillåtlig enligt miljöbalken och efterfrågar mer underlag i frågor rörande långsiktig säkerhet.
2018-01-19
Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt kommer att ha en pressträff tisdagen den 23 januari kl. 11 angående yttrandet till regeringen över kärnbränsleförvaret i Forsmark.
2017-12-22
Rapporten visar på kraftig syrgasfri kopparkorrosion och dessutom att gropfrätning skett vilket är mycket allvarligt.
2017-12-21
SSM samordnar sitt kärnbränsleförvarsyttrande till regeringen med domstolens, d.v.s till den 23 januari.
2017-12-20
Miljödomstolen har redan den 5 december meddelat att datumet för yttrandet till regeringen över kärnbränsleförvaret i Forsmark inte kommer den 20 december utan den 23 januari nästa år.
2017-12-05
Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt meddelade idag att tidpunkten för överlämnandet av yttrandet till regeringen flyttas från den 20 december till den 23 januari kl. 11.00
2017-11-14
Naturvårdsverket har underrättat regeringen att pröva även detta mål och att en prövning av målen i ett så nära sammanhang som möjligt ger stora miljömässiga fördelar.
2017-10-26
Huvudförhandlingen om SKB:s ansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle avslutades idag. Domstolen planerar att lämna sitt yttrande till regeringen den 20 december.
2017-10-26
Föreningarna lyfte att det är av stor vikt att den långsiktiga strålsäkerheten prövas enligt miljöbalken och yrkar att ansökan ska avstyrkas.
2017-10-24
Bl.a. redogjorde SSM för sina svar på domstolens frågor och bemötte den kritik som riktats till myndigheten i media.
2017-10-23
Under dagen gavs kärnavfallsbolaget, Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM och övriga motparter möjlighet att svara på kvarstående frågor från domstolen.
2017-10-23
Ytterligare ett internt dokument från SSM visar de osäkerheter som finns gällande kärnbränsleförvarets långsiktiga strålsäkerhet.
Logga in