Svar från SKB i sakprövning

Kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB har under kompletteringsfasen skickat in fyra större inlämningar, som du kan hitta här. På den här sidan kommer du att kunna ladda ner de handlingar som SKB skickar in till domstolen under prövningen i sak, som startade efter att ansökan kungjordes den 29 januari 2016. 

 

Kärnavfallsbolagets inlämningar under sakprövningen:

 

30 juni 2017

Nyhet på MKG:s hemsida om att SKB yttrar sig över inkomna synpunkter i sak, 170630 >>

SKB:s yttrande, 170630 >>

Bilagor:
-K:1 Förslag till villkor >>
-K:10 Summering av tidigare inlämnade dokument, rättelser och information i ansökan om tillstånd enligt miljöbalken – hantering och slutförvaring av använt kärnbränsle >>
-K:27 Påverkan på vattenmiljöer från utsläpp av kväve från Kärnbränsleförvaret i Forsmark – fortsatt arbete med skydds- och kompensationsåtgärder >>
-K:28 Åtaganden >>

 

17 oktober 2016

Nyhet på MKG:s hemsida om kompletteringsinlämningen, 161017 >>  

Komplettering V och bemötande av remissinstansernas synpunkter, 161017 >> (inkl.bilagor)

SKB:s kompletteringsinlämning V och bemötande, 161017 >> (utan bilagor)
Bilagor:
K:1 Förslag till villkor >>
K:5 Konsekvensbedömning för vattenmiljöer. Mellanlagring, inkapsling och slutförvaring av använt kärnbränsle >>
K:10 Summering av inlämnade dokument, rättelser och kompletterande information i ansökan om tillstånd enligt miljöbalken – hantering och slutförvaring av använt kärnbränsle >>
K:26 Ökat berguttag och hantering av bergmassor >>

Logga in