SSM 2017-5439 Synpunkter från allmänheten efter kungörelsen

Här kan du följa utvecklingen i Strålsäkerhetsmyndighetens diarienummer SSM 2017-5439. Diarienumret skapades i samband med kungörelsen av ansökan om SFR-2 och här diarieförs synpunkter från allmänheten. 

Lista över handlingar i ärende SSM2017-5439 >>

Du kan också följa diariennumret på myndighetens hemsida >>


Handlingar i ärende SSM 2017-5439

9. Yttrande över Svensk Kärnbränslehantering AB:s ansökan om tillstånd till utökad verksamhet vid anläggningen för slutförvaring av låg- och medelaktivt avfall mål M 7062-14 (MMD), från docent Nils-Axel Mörner, 181031 >>
Mail: med de inskickade synpunkterna >> 

8. Yttrande över Svensk Kärnbränslehantering AB:s ansökan om tillstånd till utökad verksamhet vid anläggningen för slutförvaring av låg- och medelaktivt avfall (SFR2) m.m. från Naturskyddsföreningen och MKG, 181031 >>
Mail: med det inskickade yttrandet >>
Bilaga: Samrådsinlaga från SGU >>

7. Yttrande över Svensk Kärnbränslehantering ABs ansökan om utbyggnad och fortsatt drift av SFR mål M 7062-14, från Miljörörelsens kärnavfallssekretariat Milkas, 181105 >>
Mail: inskickat mail till SSM >>
Bilagor:
1. Synpunkter från Herbert Henkel och Nils-Axel Mörner lämnade till regeringsprövningen >>
2. Presentation från Herbert Henkel vid möte med SSM >>

6. Möjlighet för SKB att kommentera remissynpunkter, 180906 >>

5. Angående remisshanteringen av SFR-ansökan - Information om gemensamt remissvar kommer att lämnas av MKG och Naturskyddsföreningen, 180327 >>

4. Östhammars kommuns - Yttrande över Svensk Kärnbränslehantering AB:s ansökan om tillstånd enligt kärntekniklagen - utbyggnad och fortsatt drift av SFR, 180313 >>

3. Information angående Milkas yttrande inte är klar med sina kommentarer, 180313 >>

2. Förlängd svarstid Östhammars kommun, 180116 >>

1. Begäran om att få förlängd svarstid från den 11 mars till den 19 mars 2018, 171215 >>

 

 

Logga in