Nyheter

Östhammars kommun positiv till SFR 2

Östhammars kommunfullmäktige kommer den 27 april att fatta beslut om kommunens inställning till det nya förvaret för kortlivat låg- och medelaktivt radioaktivt rivningsavfall (SFR 2) i Forsmark.

Södermanlands Nyheter: ”Gammalt kärnavfall ger mångmiljonsmäll”

Södermanlands Nyheter, SN, har publicerat en serie nyheter om det på 90-talet feldeponerade historiska avfallet i SFR, förvaret för kortlivat radioaktivt avfall i Forsmark. Avfallet misstänks innehålla radium och plutonium från tidigare civil- och militär forskning och andra aktiviteter, dvs radioaktivt avfall som är långlivat.

Nya forskningsrön från KTH visar på större problem för kopparkapslar i kärnbränsleförvar

Den 26 mars fick regeringen fått ta del av en nyligen publicerad studie i den vetenskapliga tidskriften Corrosion Science: arbetet har letts av Jinshan Pan, professor i korrosionslära vid KTH. Studien visar på nytt att det finns betydande risker för att nedbrytningsprocesserna väteförsprödning och spänningskorrosion kan påverka kopparkapslar i ett kärnbränsleförvar.

Endast Tyskland och Polen i kompletterande Esbo-samråd om kärnbränsleförvaret

Översättningar till tyska och polska av ett svenskt dokument tillhörande kärnavfallsbolaget SKB:s komplettering om kopparkorrosion till regeringen våren 2019 har skickats ut på ett kompletterande samråd enligt Esbo-samrådet.

Riksgäldens remiss med modell för beräkning av ekonomiska säkerheter

Riksgälden tog år 2018 över ansvaret från Strålsäkerhetsmyndigheten för att säkerställa att kärnkraftsindustrin sätter av tillräckligt med medel och har tillräckliga säkerheter för att finansiera rivning av kärnkraftsreaktorer och förvaring av kärnavfall.

Kärnavfallsrådet skriver till regeringen om Clab och riksdagsinitiativ

Den 24 mars skickade Kärnavfallsrådet en skrivelse till regeringen med en beskrivning och analys av olika juridiska frågor rörande miljöprövningen av kärnbränsleförvaret. Först ger rådet en sammanfattning av de parallella prövningarna av ett kärnbränsleförvarssystemet och utökning av kapaciteten av mellanlagret för använt kärnbränsle Clab enligt miljöbalken och kärntekniklagen.

Miljöministern i frågestund i riksdagen om kärnbränsleförvaret

Den 23 mars frågades miljöminister Per Bolund (MP) och energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman (S) ut av försvars- och näringsutskotten. Frågorna gällde regeringens pågående prövning av kärnbränsleförvaret i Forsmark, där en utökning av kapaciteten för mellanlagret för använt kärnbränsle Clab ingår.

Kärnavfallsrådet i DN-slutreplik: ”Slutförvarsbeslutet måste få ta den tid som behövs”

Regeringens vetenskapliga råd i kärnavfallsfrågor, Kärnavfallsrådet, har den 18 mars fått en slutreplik publicerad på DN debatt. Rådets ursprungliga DN-debattartikel publicerades den 7 mars.

Kärnavfallsrådet i möte med miljöorganisationer: LOT-projektet och mera

De 15 mars anordnade Kärnavfallsrådet, regeringens vetenskapliga rådgivande organ i kärnavfallsfrågor, ett runda-bordsmöte med miljörörelsen. På mötet deltog representanter från Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning (MKG) och Miljörörelsens kärnavfallssekretariat (Milkas) samt deras medlemsföreningar. 

SSM:s godkännande av de ovetenskapliga LOT-resultaten skickade till regeringen

Den 11 mars skickade Strålsäkerhetsmyndigheten SSM:s generaldirektör (GD) Nina Cromnier myndighetens rapport från granskningen av kärnavfallsbolagets SKB:s LOT-försök till regeringen. GD:n citerar i följebrevet rapportens slutsatser och framför att SSM:s inställning till kärnbränsleförvarets långsiktiga säkerhet inte förändrats med anledning av LOT-resultaten.

Logga in